Услуги за управление на опасни отпадъци

Оползотворяване на текстилни отпадъци

Отпадъците от текстил и обувки подлежат на оползотворяване главно по два начина. Годните за носене дрехи и обувки се сортират и предават за повторна употреба, а негодните се оползотворяват чрез изгаряне, произвеждане на текстилни суровини, разделяне на материалите и други.

Норд Опасните предлага решения за събиране и оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки.

Какви видове текстилни отпадъци оползотворяваме?

Ние предлагаме широка гама от  услуги за управление на отпадъците от текстил.

Сред тях биват следните видове:

  • Оползотворяване на опасни отпадъци от текстил като парцали, абсорбенти, работно облекло и други;
  • Оползотворяване на неопасни отпадъци от текстил – това включва такива за облекла, обувки и текстилни отпадъци, които могат да се използват като втора употреба, както и да бъдат оползотворени и/или рециклирани, за да се вложат в други продукти. 

Процес на оползотворяване на текстилни отпадъци

Процесът на оползотворяване на различните видове текстилни отпадъци включва няколко основни стъпки, през които е необходимо да премине всеки текстил.

Те биват следните в съответната последователност:

  1. Текстилните отпадъци се приемат в нашите депа – след доставянето им от предприятия и/или общини, които участват в системата за разделно събиране на текстил.
  2. Отпадъците се сортират според това дали са опасни или неопасни, годни или негодни за повторна употреба.
  3. Подготовка за транспортиране до други компании за рециклиране и/или оползотворяване. Годните за употреба се почистват, а на негодните се отделят различните им елементи (копчета, ципове и други). Следва пакетирането им чрез специфичен метод (най-често чрез балиране), за да могат да бъдат транспортирани.
  4. Транспортиране на текстилните отпадъци, които са негодни за повторна употреба, се осъществява до други наши депа в България или пък в тези на други компании-партньори, които разполагат със съответните съоръжения, машини и инсталации.
  5. Оползотворяване и рециклиране – дейностите по оползотворяване на текстилни отпадъци са различават според спецификата на отпадъка.

В зависимост от типа отпадък се делят на:

  • Смесените отпадъци: обикновено се оползотворяват чрез изгаряне в инсталации, тъй като не могат да се разделят различните влакна.
  • Естествени текстилни отпадъци: влакната им се извличат и се сортират по цветове, което прави възможна употребата на тази суровина повторно за производство на нови дрехи, прежди и други.
  • Отпадъци от обувки: тъй като са съставени от различни материали, те се разделят и всеки от тях се третира по различен начин до получаването му на ресурс, който може да се вложи повторно в производство на обувки и/или облекла.

Изисквания и регулации за оползотворяване на текстилни отпадъци

Всички дейности по оползотворяване и рециклиране на текстилни отпадъци следва да се осъществяват в инсталации и съоръжения, проектирани за целта.

Дейностите по третиране на този тип отпадъци се регулират от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закон за опазване на околната среда (ЗООС), различни Наредби и други подзаконови нормативни актове. 

Дейностите по рециклиране на текстилни отпадъци, независимо дали чрез предаването им за повторна употреба (за годните такива) или оползотворяването им чрез други методи, е ключово за опазването на околната среда и ресурсите ѝ.


Документи, които се изискват за оползотворяване на текстилни отпадъци

Предприятията, които генерират текстилни отпадъци от дейността си и/или след пускането им на пазара, следва да плащат продуктова такса. 

Необходимо е те да се погрижат за рециклирането на определен процент от реализираните от тях текстилни изделия. 

Могат да го направят самостоятелно или да се доверят  на нашите специализирани услуги в тази област. Ние сключваме договор за предоставяне на нашите услуги за третиране на отпадъци, като изготвяме и предоставяме цялата документация, необходима на фирмите, предаващи за сортиране и/или рециклиране и оползотворяване текстилни отпадъци.


Защо да се доверите на Норд Опасните?

Ние предлагаме ефективни и модерни системи за управление на текстилни отпадъци. 

От събирането им в специализирани контейнери за текстилни отпадъци, през сортирането, до транспортирането и предаването им за рециклиране и оползотворяване – целият процес се осъществява съобразно закона в Република България. 

В Норд Опасни отпадъци вярваме, че мисията за по-чиста околна среда трябва да е обща – отговорността е на всички нас.

Често задавани въпроси

Всички ли текстилни отпадъци могат да се рециклират?

Много малка част от тях (тези с полиестер и други) не мога да бъдат рециклирани, затова се ополозятрояват чрез контролирано изгаряне

Почти всички други текстилни отпадъци и обувки обаче могат да бъдат рециклирани. 

Значителна част от дрехите, попадащи в контейнерите, са годни за повторна употреба и изхвърлянето им допълнително замърсява планетата. 

Нужни са много ресурси за производството на нови, затова е добре те да се използват многократно.

Вие ли рециклирате текстилните отпадъци, или други фирми?

Текстилните отпадъци се предават при нас, една част от тях се рециклират и оползотворяват в наши структури, други – в такива на компании, с които си партнираме, и имат съответните съоръжения, инсталации и оборудване.

Сключвате ли договор при предаване на текстилни отпадъци за оползотворяване и/или рециклиране?

Да, сключваме договори с всички клиенти, с които работим.