Най-често предавани Опасни отпадъци

Вид отпадъкКОДНИЕ ЗАПЛАЩАМЕ
ЗА ОТПАДЪКА
(лв./кг)
ВИЕ ЗАПЛАЩАТЕ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ОТПАДЪКА
(лв./кг)
Описание на всеки вид отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 11*По договарянеОтпадъчни бои със съдържание на органични разтворители и други вредни вещества, като прах от бои, четки, отпадъчни печатарски мастила и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 17*По договарянеТечности на неводна основа от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери и дебели найлонови чували с оглед минимизиране на риска от разливи при транспорта и съхранението.
отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове08 01 21*По договарянеОтпадъци от вещества и смеси, използвани за отстраняване на бои и лакове, като кутии от химични почистващи препарати за бои и други подобниСъбират се в сертифицирани контейнери и дебели найлонови чували с оглед минимизиране на риска от разливи при транспорта и съхранението.
опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества15 01 10*По договарянеОпаковки, които са били в контакт с опасни течности и материали, като антифриз, различни видове масла и смазочни течностиОпаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества15 02 02*По договарянеЗамърсени парцали, кърпи и защитни специализирани работни облекла, включително различни видове филтри, използвани в автомобили, машини и др.Опаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
спирачни течности16 01 13*По договарянеОтработени спирачни течности от автомобили и извънпътна техника, които съдържат опасни веществаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
антифризни течности, съдържащи опасни вещества16 01 14*По договарянеОтработени антифризни течности от превозни средства, които имат вредоносни и опасни свойства за човека и природатаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак20 01 21*По договарянеОпасни отпадъци, като осветителни тела, представляващи излезли от употреба луминесцентни тръби от всякакви източници, и други битови отпадъци, съдържащи живакТези отпадъци се опаковат по 20 броя в кашон с картон между пурите , за да се предотврати евентуално счупване .

* Цената е валидна, в случай че вие доставите събраните от вас опасни отпадъци до някое от нашите площадки (виж: Къде да предам)

** Норд Опасни отпадъци може да извози събраните от вас отпадъци от място, посочено от вас (виж: Доставка  и плащане)

Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство02 01Събират се в чували и/или специализирани контейнери (за някои видове течни и твърди отпадъчни продукти), в които се предават за изкупуване от съответните депа.
утайки от измиване и почистване02 01 01По договарянеУтайки от измиване и почистване на резервоари от областта на петролната и химическата промишленост и такива, използвани от пречиствателни станции, морски пристанища, кораби, трюмове и другиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци от растителни тъкани02 01 03По договарянеРастителни отпадъци от производството на храни и напитки, например от зърнени култури, плодове и зеленчуци, чаени и кафени листа, подправки и билки. Могат да бъдат включени още остатъци от жътва, сено, силаж, слама, зърно и зърнен прах.Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)02 01 04По договарянеПримери за такива отпадъчни продукти са използваните в дейността на горското, рибното и ловното стопанство найлони запокриване, различни видове пластмасови конструкции и други подобниМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
отпадъци от горското стопанство02 01 07По договарянеОтпадъци от горското стопанство, като дървени трески, части от корени, листа, цветове и др.Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества02 01 08*По договарянеАгрохимични отпадъци, включващи в състава си опасни вещества, които могат да нанесат вредоносно влияние върху флората и фаунатаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 0802 01 09По договарянеАгрохимични отпадъчни материали, несъдържащи опасни вещества. Реализират се основно от домакинствата и различни промишлени предприятияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
метални отпадъци02 01 10По договарянеОтпадъчни продукти от различни метали, в т.ч. варели, контейнери, тръби и други, които могат да бъдат предадени за скрапМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
отпадъци, неупоменати другаде02 01 99По договарянеОтпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство, които не са изрично упоменати, като например мидени черупкиМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа02 03Събират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне02 03 01По договарянеПримери за такъв вид отпадъци са различни видове семена, черупки, утайки и други подобни, реализирани от дейности като добив на хмел, джибри и материали, нетретирани с биологични препарати; също и остатъци от филтърни преси при третиране на отработени води в производството на храни, напитки, тютюн, зеленчукови фуражи, плодове и растенияСъбират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
отпадъци от консерванти02 03 02По договарянеОтпадъци, които се образуват при използване на консерванти за обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюнСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде02 03 99По договарянеТук попадат всички останали отпадъци от тази група, като например камъни, пръст, метали и метални примеси, отделени при предварителната обработка, слънчогледови и оризови шлюпки и др.Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
отпадъци от млекопреработвателната промишленост02 05Събират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
материали, негодни за консумация или преработване02 05 01По договарянеБиоотпадъци, генерирани в резултат от дейността на млекопреработвателната промишленост, които са негодни за последваща консумация и/или допълнителна преработка.Събират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
отпадъци, неупоменати другаде02 05 99По договарянеВсички други отпадъци, генерирани от млекопреработвателната промишленостСъбират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия02 06Събират се в сертифицирани контейнери , бидони и кофи , сортирани по вид отпадък.
материали, негодни за консумация или преработване02 06 01По договарянеБиоотпадъци, реализирани от дейността на хлебопекарната и сладкарската промишленост, негодни за консумация и/или преработка (тесто, мая и други)Събират се в сертифицирани контейнери , бидони и кофи , сортирани по вид отпадък.
отпадъци, неупоменати другаде02 06 99По договарянеВсички други отпадъци, генерирани от производството на тестени и сладкарски изделияСъбират се в сертифицирани контейнери , бидони и кофи , сортирани по вид отпадък.
отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)02 07Събират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
отпадъци от алкохолна дестилация02 07 02По договарянеОтпадъци от дестилация на спиртни напитки, реализирани основно от пивоварни и всякакъв вид съоръжения за производство на различни алкохолни напиткиСъбират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
материали, негодни за консумация или преработване02 07 04По договарянеВключва широка гама от отпадъчни продукти с животински или растителен произход, произвеждани основно от кланици и ферми. Също така пепел от пещи и други съоръжения за изгаряне, замърсени почви и други органични отпадъциСъбират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
отпадъци, неупоменати другаде02 07 99По договарянеВсички други отпадъци, генерирани при производството на алкохолни и безалкохолни напиткиСъбират се в сертифицирани контейнери и бидони , сортирани по вид отпадък.
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от дървообработването и от производството на дървесни плоскости и мебели03 01Метални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци от корк и дървесни кори03 01 01По договарянеОтпадъчни дървесни кори и дървесина, получени от дейността на целулозно-хартиената промишленостМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества03 01 04*По договарянеДървесина, изрезки, стърготини и друг тип отпадъчни продукти от дървесина, които са третирани с агенти, които са опасниМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци, неупоменати другаде03 01 99По договарянеВсички други отпадъци, генерирани при дървообработването и в производството на дървесни плоскости и мебели, като например неопасни течностиМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци от консервация на дървесина03 02Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
нехалогенирани органични консерванти за дървесина03 02 01*По договарянеНехалогенирани органични консерванти за дърво, като метанол, пропанол, толуен, ацетати, алкохоли, разредители, матерни лугиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
органохлорирани консерванти за дървесина03 02 02*По договарянеОрганохлорирани консерванти за дърво, като разредители, оцветители и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества03 02 05*По договарянеДруги консерванти за дървесина, съдържащи опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост04 01Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от варосване на кожа04 01 02По договарянеОтпадъци от варосване на кожа, като остатъци от вар и парчета кожа след варосване при процеса на производство на кожиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза04 01 03*По договарянеОпасни отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фазаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)04 01 08По договарянеНеопасни отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром, като хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде04 01 99По договарянеНеопасни отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост, за които няма изричен кодСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от текстилната промишленост04 02Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители04 02 14*По договарянеОтпадъци от довършителни работи при дестилационни процеси, производство на бои и други химични продукти, които включват в състава си органични разтворителиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества04 02 16*По договарянеБои и пигменти, които включват в състава си опасни вещества – отпадъчни разтворители, лакове, печатарски мастила и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от необработени текстилни влакна04 02 21По договарянеОтпадъци от неопасни и необработени текстилни влакна, например вълнени, памучни , коноп и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от обработени текстилни влакна04 02 22По договарянеОтпадъци от неопасни обработени текстилни влакна, като например памучни, синтетични и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде04 02 99По договарянеДруги неопасни отпадъци текстилната промишленост, неупоменати другадеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
утайки от рафиниране на нефт05 01
утайки от обезсоляване05 01 02*утайки от обезсоляванеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
дънни утайки от резервоари05 01 03*дънни утайки от резервоариМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
кисели утайки от алкилиране05 01 04*кисели утайки от алкилиранеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
нефтени разливи05 01 06*нефтени разливиМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
утайки от нефтопродукти05 01 06*утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудванеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
кисели катрани05 01 07*кисели катраниМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
други катрани05 01 08*други катраниМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
утайки от пречистване на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества05 01 09*утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
утайки от пречистване на отпадъчни води05 01 10утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 05 01 09Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от пречистване на горива05 01 11*отпадъци от пречистване на горива с основиМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
нефтопродукти, съдържащи киселини05 01 12*нефтопродукти, съдържащи киселиниМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
утайки от пречистване на захранваща вода05 01 13утайки от пречистване на захранваща вода за котлиМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от охлаждащи колони05 01 14отпадъци от охлаждащи колониМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отработени филтруващи глини05 01 15*отработени филтруващи глиниМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци, съдържащи сяра, образувани от преработка на нефт05 01 16отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефтМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
битум05 01 17битумМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци, неупоменати другаде05 01 99отпадъци, неупоменати другадеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от пиролиза на въглища05 06
кисели катрани05 06 01*кисели катраниМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
други катрани05 06 03*други катраниМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от охлаждащи колони05 06 04отпадъци от охлаждащи колониМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци, неупоменати другаде05 06 99отпадъци, неупоменати другадеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ05 07
отпадъци, съдържащи живак05 07 01*отпадъци, съдържащи живакСъбират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
отпадъци, съдържащи сяра05 07 02отпадъци, съдържащи сяраМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци, неупоменати другаде05 07 99отпадъци, неупоменати другадеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини06 01Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
сярна киселина и сериста киселина06 01 01*По договарянеОтпадъчни продукти от сярна и сериста киселина, използвани в областта на металообработката, химическата промишленост, авиационната индустрия и други с цел повърхностна обработка и почистванеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
солна киселина06 01 02*По договарянеИзползва се основно за т.нар. ецване – разтваряне на оксидна покривка (ръжда) върху метали. Намира приложение в нефтодобивната промишленост за разтваряне на варовик, в производството на изкуствени прежди, анилинови багрила и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
флуороводородна киселина06 01 03*По договарянеФлуороводородната киселина е воден разтвор на газ HF и намира широко приложение в химическата 0, рудодобивна, нефтопреработката и стъкларската промишленостСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
фосфорна и фосфориста киселина06 01 04*По договарянеНай-голямо приложение намира в производството на химични торове, но и в металообработващата промишленост за определяне на съдържанието на манган в стомани, при фосфатиране и/или байцване на метални изделияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
азотна и азотиста киселина06 01 05*По договарянеОтпадъчен продукт при формулиране на смеси, обработка на метални и пластмасови повърхности, разреждане или суспензиране на торовеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други киселини06 01 06*По договарянеОпасни киселини от дейности по металообработка, производство на химикали, повърхностна обработка на метални повърхности и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде06 01 99По договарянеНеопасни отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселиниСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на основи06 02Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
калциев хидроксид06 02 01*По договарянеИзползва се в производството на варови разтвори за зидарии и мазилки, също и в кожарската и добивната промишленост и пречистването на питейни и отпадъчни води.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
амониев хидроксид06 02 03*По договарянеХимикалът, по-известен като амоняк, намира приложение в производството на минерални торове, пластмаси, багрила и във фармацевтичната индустрия; широка е употребата му в производството на хладилна техника и в медицинатаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
натриев и калиев хидроксид06 02 04*По договарянеДвата химикала намират приложение основно в производството на сапун и други козметични продукти, както и в производството на торове. Натриевият хидроксид има важна роля в производството на хартияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други основи06 02 05*По договарянеДруги отпадъци, представляващи различни видове основиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде06 02 99По договарянеНеопасни отпадъци, неупоменати другаде, като алкален шлам – при получаване на калциев хидрооксидСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксиди06 03Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди06 03 11*По договарянеОтпадъчни продукти, генерирани от дейността на цехове за закаляване, поцинковане и байцванеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали06 03 13*По договарянеОпасни отпадъчни продукти, като сини соли, метални и калциеви оксиди, соли, хлориди и нитриди, сулфит – сулфитна утайка – гипсСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 1306 03 14По договарянеСоли и разтвори, различни от тези, съдържащи вредни тежки метали и/или цианидиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
метални оксиди, съдържащи тежки метали06 03 15*По договарянеОтпадъчни метални оксиди, съдържащи тежки метали, например олово , желязо , камидий .Събират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 1506 03 16По договарянеОтпадъчни метални оксиди без съдържание на тежки металиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде06 03 99По договарянеНеопасни отпадъци, неупоменати другаде, представляващи отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксидиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
металосъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 0306 04Събират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
отпадъци, съдържащи арсен06 04 03*По договарянеОтпадъчни продукти със съдържание на арсен, генерирани от дейността на фармацевтичната индустрия, болници, лаборатории и промишлени предприятияСъбират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
отпадъци, съдържащи живак06 04 04*По договарянеОпасни отпадъци със съдържание на живак – клетъчни батерии, термометри и други, реализирани от дейността на изследователски институти, структури на общественото здравеопазване, в т.ч. стоматологични отделенияСъбират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
отпадъци, съдържащи други тежки метали06 04 05*По договарянеОпасни отпадъци, съдържащи тежки метали, реализирани от бита, аптеки, болници лаборатории и индустриални предприятияСъбират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
отпадъци, неупоменати другаде06 04 99По договарянеНеопасни металосъдържащи отпадъци, неупоменати другадеСъбират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация06 06Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, съдържащи опасни сулфиди06 06 02*По договарянеОтпадъчни частици или разтвори, съдържащи опасни сулфиди, като сероводороди , въглероден дисулфид и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде06 06 99По договарянеНеопасни отпадъци от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризацияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове06 10Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, съдържащи опасни вещества06 10 02*По договарянеОтпадъци, съдържащи опасни вещества, образувани при химични процеси с участие на азот при производство на торовеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде06 10 99По договарянеОстатък от филтриране на магнезиева добавка, като магнезиев нитрат, амониева селитра и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде06 13Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди06 13 01*По договарянеХимични препарати със съдържание на опасни вещества, като метанол, пропанол, различни алкохоли, разредители и матерни луги, използвани в агроиндустриятаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби и бидони , сортирани по вид отпадък. Или в опаковката с която са доставени .
технически въглерод06 13 03По договарянеТехнически въглерод, образуван от неорганичен химичен процесСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде06 13 99По договарянеОтпадъци, неупоменати другаде (от почистване на дестилатори)Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на основни органични химични вещества и смеси07 01Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 01 03*По договарянеОтпадъчни продукти със съдържание на опасни вещества, реализирани от дейността на фармацевтичната индустрия, изследователската, лабораторната и болничната дейностСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 01 04*По договарянеДруги отпадъчни продукти, различни от халогенирани органични разтворители, със съдържание на опасни вещества, реализирани от дейността на фармацевтичната индустрия, изследователската, лабораторната и болничната дейностСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции07 01 07*По договарянеОпасни отпадъци от дестилационни процеси, дейности по производство на бои и химични продукти като трихлоретанСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции07 01 08*По договарянеДруги остатъци от дестилация и остатъци от реакции, например от дестилация на МЕАСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти07 01 09*По договарянеОтпадъчни продукти със съдържание на опасни вещества, като бентонит, йонообменни смоли, маслени филтри, филтърни торби, филтърни тъканиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други филтърни кекове и отработени абсорбенти07 01 10*По договарянеНехалогенирани филтърни кекове и отработени абсорбентиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде07 01 99По договарянеНеопасни отпадъци от органични химични процеси, отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на основни органични химикали; отпадъци, неупоменати другадеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна07 02Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества07 02 14*По договарянеОтпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества и реализирани в резултат на дестилационни процеси, производство на бои, химични продукти и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, съдържащи опасни силикони07 02 16*По договарянеОтпадъци със съдържание на опасни силикони, реализирани от дестилационни процеси, при производството на бои, химически продукти и други, за които е характерна употребата имСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде07 02 99По договарянеОтпадъци, неупоменати другаде, като парчета от гуменотранспортни лентиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)07 03Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 03 04*По договарянеОпасни отпадъци, реализирани от дейността на болници, лаборатории, изследователски институти, при производството на фармацевтични продукти и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции07 03 07*По договарянеОтпадъчни продукти от дестилационни процеси, както и от производството на бои, различни видове багрила и химични продуктиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти07 03 09*По договарянеОтработени филтри и кекове от утайки, в т.ч. филтърни торби, тъкани и други отработени абсорбентиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други филтърни кекове и отработени абсорбенти07 03 10*По договарянеОтпадъчни филтри, филтърни продукти и абсорбенти, различни от упоменатите в другите категории опасни отпадъциСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде07 03 99По договарянеНеопасни отпадъци, генерирани при производството, получаването , доставката и употребата на органични багрила и пигментиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на фармацевтични продукти07 05Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 05 03*По договарянеТечности със съдържание на опасни вещества, реализирани от дейността на фармацевтичната индустрияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 05 04*По договарянеТечности със съдържание на опасни вещества, различни от халогенирани органични разтворителиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции07 05 07*По договарянеТечни и твърди отпадъци, които са халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции, генерирани от фармацевтични компании, от производство/търговска дейностСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции07 05 08*По договарянеДруги остатъци от дестилация или остатъци от реакции, генерирани от фармацевтични компании, от производство/търговска дейностСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти07 05 09*По договарянеХалогенирани филтърни кекове и отработени абсорбентиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други филтърни кекове и отработени абсорбенти07 05 10*По договарянеФилтърни кекове и отработени абсорбенти, в т.ч. филтри, филтърни торби и тъканиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества07 05 13*По договарянеРеакционни и дестилационни твърди остатъци със съдържание на опасни вещества, генерирани основно от при производството на бои, химични продукти и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде07 05 99По договарянеНеопасни отпадъци, генерирани при производството на фармацевтични продуктиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти07 06Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 06 03*По договарянеТечности със съдържание на опасни вещества, реализирани от дейността на козметичната индустрия и производството на перилни препарати и дезинфекциращи средстваСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги07 06 04*По договарянеНехалогенирани течности със съдържание на опасни вещества, реализирани от дейността на козметичната индустрия и производството на перилни препарати и дезинфекциращи средстваСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти07 06 09*По договарянеРазлични видове замърсени абсорбенти от козметичната индустрия и производството на перилни препарати, в т.ч. работни облекла, кърпи, филтърни кекове, филтри и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други филтърни кекове и отработени абсорбенти07 06 10*По договарянеРазлични видове замърсени и нехалогенирани абсорбенти от козметичната индустрия и производството на перилни препарати, в т.ч. работни облекла, кърпи, филтърни кекове, филтри и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде07 06 99По договарянеНеопасни отпадъци, реализирани от дейността на козметичната индустрия и производството на перилни препарати и дезинфекциращи средстваСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове08 01Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 11*По договарянеОтпадъчни бои със съдържание на органични разтворители и други вредни вещества, като прах от бои, четки, отпадъчни печатарски мастила и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 13*По договарянеКутии за бои, разредители, лакове, четки, печатарски мастила, прах от боиСъбират се в сертифицирани контейнери и дебели найлонови чували с оглед минимизиране на риска от разливи при транспорта и съхранението.
утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 15*По договарянеУтайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества. Определящ фактор е естеството на използвания разтворител и запалимостта.Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 17*По договарянеТечности на неводна основа от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери и дебели найлонови чували с оглед минимизиране на риска от разливи при транспорта и съхранението.
водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 01 19*По договарянеТечности на водна основа от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери и дебели найлонови чували с оглед минимизиране на риска от разливи при транспорта и съхранението.
отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове08 01 21*По договарянеОтпадъци от вещества и смеси, използвани за отстраняване на бои и лакове, като кутии от химични почистващи препарати за бои и други подобниСъбират се в сертифицирани контейнери и дебели найлонови чували с оглед минимизиране на риска от разливи при транспорта и съхранението.
отпадъци, неупоменати другаде08 01 99По договарянеНеопасни отпадъци от отстраняване на бои и лаковеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на печатарски мастила08 03Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества08 03 12*По договарянеОтпадъчни печатарски мастила със съдържание на вредни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни разтвори от ецване/гравиране08 03 16*По договарянеОтпадъчни продукти от ецване и гравиране на различни повърхности за нуждите на печатарската индустрияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества08 03 17*По договарянеОтпадъци от тонер продукти със съдържание на вредни вещества, генерирани от печатарската индустрияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
диспергирани масла08 03 19*По договарянеОтпадъчни диспергирани масла от печатнициСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде08 03 99По договарянеНеопасни отпадъци от производството и преработката на печатарски мастилаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)08 04Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества08 04 09*По договарянеСмоли, лепила, лепилни гранули, индустриални лепила, силиконови уплътнители, силиконови лепила, уплътнители и други подобниСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали08 04 10отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
масло от дървесна смола/колофон08 04 17*По договарянеБракувано отпадъчно масло от дървесна смола/колофонСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде08 04 99По договарянеНеопасни отпадъци при производството на лепила/адхезиви и уплътняващи материалиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от фотографската промишленост09 01Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
разтвори от проявител и активатор на водна основа09 01 01*По договарянеФотохимични отпадъци и разтвори за проявители и активатори на водна основа, генерирани от дейността на печатарските предприятияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
разтвори от офсетов проявител на водна основа09 01 02*По договарянеОтпадъчни бракувани разтвори от офсетов проявител на водна основаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
разтвори от проявител на основата на разтворители09 01 03*По договарянеОтпадъчни бракувани разтвори от офсетов проявител на основата на разтворителиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
фиксиращи разтвори09 01 04*По договарянеОтпадъчни бракувани фиксиращи разтвориСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
фотоапарати за еднократна употреба без батерии09 01 10БезвъзмездноЕднократни фотоапарати, които не се захранват от батерииМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 0309 01 11*БезвъзмездноЕднократни фотоапарати, които се захранват с акумулаторни, Ni-Cd батерии или живаксъдържащи батерииМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19)10 01Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)10 01 01По договарянеПепел от изгаряне на растителни тъкани (например дърво, слама). Сгурия, шлака и пепел от различни видове котли, с изключение на тези, предназначени за изгаряне на течни горива.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища10 01 02По договарянеУвлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища в електроцентрали и други горивни инсталации, като пепел/пепелина от електрофилтритеМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина10 01 03По договарянеУвлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина в електроцентрали и други горивни инсталацииМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво10 01 04*По договарянеОтпадъчна пепел от изгаряне и оползотворяване на течни гориваМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове10 01 05По договарянеРазлични неопасни твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове, например химически гипсМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове10 01 07По договарянеОтпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газовеМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
сярна киселина10 01 09*По договарянеКиселини, ецващ разтвор, течност за изплакване и др. на основата на
сярна киселина. Най-често са генерирани от металообработка, химично производство, повърхностна обработка и почистване, галванопластика
Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво10 01 13*По договарянеОпасна увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво в електроцентралиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества10 01 14*По договарянеОтпадъчни продукти от металообработка – сгурия, шлаки и дънна пепел, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 1410 01 15По договарянеОтпадъчни продукти от металообработка – сгурия, шлаки и дънна пепел, без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества10 01 16*По договарянеПепел от горивни инсталации със съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 1610 01 17По договарянеПепел от горивни инсталации без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 01 18*По договарянеОтпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 1810 01 19По договарянеОтпадъци от пречистване на газове, които не съдържат опасни вещества, като сух отпадък от пречистените газове на
електрофилтър, уловен чрез сепаратор на
водооборотната система на електрофилтър
Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества10 01 20*По договарянеУтайки от пречистване на отпадъчни води, образувани в пречиствателни станции за питейна вода, такива за отпадъчни води, от металообработка, химични продукти и други със съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 2010 01 21По договарянеУтайки от пречистване на отпадъчни води, образувани в пречиствателни станции за питейна вода, за отпадъчни води, от металообработка, химични продукти и други без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества10 01 22*По договарянеОтпадъчни води от почистване на различни видове котли, част от отоплителни инсталации със съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 2210 01 23По договарянеОтпадъчни води от почистване на различни видове котли, част от отоплителни инсталации без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
пясъци от горене в кипящ слой10 01 24По договарянеОтпадъчни пясъци от горене в кипящ слой при работа на електроцентралитеМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от производство на чугун и стомана10 02Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от преработване на шлака10 02 01По договарянеОстатъци от преработена шлака при производството на чугун и стомана, като летлива пепел от електроцентрали, работещи с въглищаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
непреработвана шлака10 02 02По договарянеНеподлежаща на преработка шлака при производството на чугун и стоманаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 02 07*По договарянеОпасни твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, например прах от електродъгова пещ.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 0710 02 08По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, които не съдържат опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
нагар/окалина10 02 10По договарянеОтпадъци от варели, контейнери, тръби, различни видове канали и други, генерирани от някои индустрии.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла10 02 11*По договарянеОтпадъчни води със съдържание на масло от кондензатори, изолатори, в т.ч. и генерирани от някои процеси в електронната индустрия и др.Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 1110 02 12По договарянеОтпадъчни води без съдържание на масло от кондензатори, изолатори и другиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 02 13*По договарянеОтпадъчни утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, при производството на чугун и стоманаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 1310 02 14По договарянеОтпадъчни утайки и филтърен кек от пречистване на газове, които не съдържат опасни вещества, при производството на чугун и стоманаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
други утайки и филтърен кек10 02 15По договарянеДруги неупоменати утайки и филтърен кек, които не съдържат опасни веществаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци, неупоменати другаде10 02 99По договарянеДруги неупоменати отпадъци от процесите на производство на чугун и стомана, които не съдържат опасни вещества, например графитови електродиСъбират се в чували и/или специализирани контейнери (за някои видове течни и твърди отпадъчни продукти), в които се предават за изкупуване от съответните депа.
отпадъци от пирометалургия на алуминий10 03Широка група от алуминиеви отпадъци, съдържащи опасни и неопасни вещества, в т.ч. проводници от изолация, ламарини, дограми, радиатори на стари автомобили, отливки, опаковки от напитки, капачки, фолио и др.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
аноден скрап10 03 02По договарянеАноден скрап, предрително преминал термична обработка въглероден анодМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
шлаки от първия етап на производство10 03 04*По договарянеОпасни отпадъчни шлаки от първия етап на производство при пирометалургия на алуминийМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчен алуминиев оксид10 03 05По договарянеОтпадъчен алуминиев оксид от пирометалургия на алуминийМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
солеви шлаки от втория етап на производство10 03 08*По договарянеСолеви шлаки от втория етап на производство при пирометалургия на алуминийМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
черни дроси от втория етап на производство10 03 09*По договарянеОтпадъчни черни дроси от втория етап на производство при пирометалургия на алуминийМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода10 03 15*По договарянеОпасни леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с водаМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 1510 03 16По договарянеНеопасни леки шлаки, които не са запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода. Алуминиеви шлаки или пяна, които нямат опасни свойства. Граничната стойност за съдържание на метален алуминий е 45%.Метални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран10 03 17*По договарянеОпасни отпадъци от производство на аноди, съдържащи катранМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 1710 03 18По договарянеНеопасни отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод и несъдържащи катранМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
прах от димни газове, съдържащ опасни вещества10 03 19*По договарянеОтпадъчен прах от димни газове, съдържащ опасни вещества, отделен в различни процеси на пирометалургия на алуминийСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 03 1910 03 20По договарянеОтпадъчен прах от димни газове, който не съдържа опасни вещества, отделен в различни процеси на пирометалургия на алуминийСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества10 03 21*По договарянеПрахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества, които не са упоменати изричноСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 2110 03 22По договарянеПрахови частици и прах (включително от топкови мелници), несъдържащи опасни вещества, които не са упоменати изричноСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 03 23*По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 03 2310 03 24По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, несъдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 03 25*По договарянеУтайки и филтърен кек от пречистване на газове в етап на пирометалургия на алуминий, съдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 2510 03 26По договарянеУтайки и филтърен кек от пречистване на газове в етап на пирометалугия на алуминий, които не съдържат опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла10 03 27*По договарянеОпасни отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла, отделени в етап на пирометалургия на алуминийСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 2710 03 28По договарянеНеопасни отпадъци от пречистване на охлаждащи води, отделени в етап на пирометалургия на алуминийСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества10 03 29*По договарянеОпасни отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 2910 03 30По договарянеОпасни отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, несъдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци, неупоменати другаде10 03 99По договарянеДруги неопасни отпадъци, неупоменати другаде, и генерирани при пирометалургия на алуминийСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пирометалургия на оловото10 04Различни видове отпадъци със съдържание на олово, в т.ч. такива от кабелни обвивки, изолационни тръби, ламарини, акумулатори и др.Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
шлаки от първия и втория етап на производство10 04 01*По договарянеОтпадъчни оловни шлаки от пирометалургия на олово от първия и втория етап на производство, като неразтворими в метала шлаки, получени при обработката на оловната стопилка с встъкляващи вещества при пирометалургични и химични процеси на получаване на оловото, оловна шлака (щейн и шпейза)Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство10 04 02*По договарянеОтпадъчни оловни дроси и леки шлаки от пирометалургия на оловото от първия и втория етап на производство, получени при разтопяване и леене на оловото. Представляват оксиди на оловото. Такива например се получават и от собствената дейност в резултат на работата на късобарабанна пещ. Харис-окисид от Харис-процеса и медни шликери от обезмедяване на оловото.Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
калциев арсенат10 04 03*По договарянеКалциев арсенат от пирометалургия на оловотоСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
прах от димни газове10 04 04*По договарянеПрах от димни газове, като филтърни прахове от пречистване на отработени газове от различни етапи на производството на олово – включва уловен прах от технологичните процеси на оловото, както и прах от предварителното третиране на отпадъците (дробене и смесване, от ръкавните филтри на обезпрашителните инсталации на площадката и др.). Оловни прахове от „сухи“ прахоуловителни съоръжения).Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици и прах10 04 05*По договарянеДруги прахови частици и прах, като например фини прахови частици, уловени при пречистване на въздуха от общообменната вентилация, в т.ч. при приготвянето на шихтата. Тук може да се включва и разпиленият прах от шлака, събран при почистване на работните площадки.Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
твърди отпадъци от пречистване на газове10 04 06*По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, като например твърди частици, сажди и др.Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
утайки и филтърен кек от пречистване на газове10 04 07*По договарянеУтайки и филтърен кек от пречистване на газове, като например от работата на
водните скрубери за пречистване на технологичните газове от термичния процес в електропещ на площадката (от „мокри“ прахоуловителни
съоръжения)
Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла10 04 09*По договарянеПолучените от пречистване на охлаждащи води отпадъци със съдържание на масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 0910 04 10По договарянеПолучените от пречистване на охлаждащи води отпадъци без съдържание на масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци, неупоменати другаде10 04 99По договарянеОтпадъци, получени от процеси на пирометалургията, неупоменати другаде, като минерални отпадъциСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пирометалургия на цинка10 05Отпадъчни продукти със съдържание на цинк, в т.ч. ламарини, отливки, антикорозионни плочи, тел и други отпадъци, съдържащи цинкМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
шлаки от първия и втория етап на производство10 05 01По договарянеШлаки от горене, получени при първия и втория етап на производство (клинкер и шлам, клинкер прахове, неопасни металургични шлаки)Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от димни газове10 05 03*По договарянеПрах от отпадъчни газове (утаени
прахове в ръкавните филтри)
Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици и прах10 05 04По договарянеДруги прахови частици и прах, получени в резултат на пирометалургични процеси на преработка на цинка, които не се опасниСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
твърди отпадъци от пречистване на газове10 05 05*По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, като например твърди частици, сажди и др.Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
утайки и филтърен кек от пречистване на газове10 05 06*По договарянеУтайки и филтърен кек от пречистване на газове, получени при различни пирометалургични процеси на цинка, като калциране, изпичане, стопяванеСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла10 05 08*По договарянеОтпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 0810 05 09По договарянеПолучените от пречистване на охлаждащи води отпадъци без съдържание на масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода10 05 10*По договарянеДроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с водаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 1010 05 11По договарянеДроси и леки шлаки, в неопасни количества при контакт с водаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци, неупоменати другаде10 05 99По договарянеНеопасни отпадъци, получени при пирометалургичните процеси на цинка, като утайки, пепел, сажди, за които няма друг кодСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пирометалургия на медта10 06Всички видове отпадъци със съдържание на медни метали, в т.ч. жици, отделни компоненти, стружки и др.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
шлаки от първия и втория етап на производство10 06 01По договарянеШлаки от първия и втория етап на производство (фаялит)Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство10 06 02По договарянеДроси и леки шлаки от първия и втория етап на производствен пирометалургичен процес на медМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от димни газове10 06 03*По договарянеПрах от димни газове, като филтърни прахове от пречистване на отработени газове от различни етапи на производството на мед – включва уловен прах от техничните процеси на мед, както и прах от предварителното третиране на отпадъците (дробене и смесване), конверторни прахове. Улавя се от ръкавните филтри на обезпрашителните инсталации на площадката.Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици и прах10 06 04По договарянеДруги прахови частици и прах, получени в резултат на пирометалургични процеси на преработка на мед, които не се опасниСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
твърди отпадъци от пречистване на газове10 06 06*По договарянеТвърди отпадъци от пречистване нагазове (рашигови пръстени, като например твърди частици, сажди и др.)Специализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
утайки и филтърен кек от пречистване на газове10 06 07*По договарянеУтайки и филтърен кек от пречистване на газове (от скрубер след филтърпреса), получени при различни процеси на производство на мед чрез пирометалургия, като стопяванеСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла10 06 09*По договарянеОтпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 0910 06 10По договарянеПолучените от пречистване на охлаждащи води отпадъци без съдържание на масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци, неупоменати другаде10 06 99По договарянеНеопасни отпадъци, получени при пиролеталургичните процеси на мед, като утайки, пепел, сажди, за които няма друг кодСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина10 07Отпадъчни продукти, разтвори, препарати и други, използвани при обработката и леенето на цветни метали – злато, сребро, платинаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
шлаки от първия и втория етап на производство10 07 01По договарянеШлаки, отпаднали при термични процеси на производство на злато, сребро и платинаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство10 07 02По договарянеОтпадъчни дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство чрез термични процеси на злато, сребро и платинаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове10 07 03По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, като частици, сажди и др.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
други прахови частици и прах10 07 04По договарянеДруги прахови частици и прах при термично производство на злато, сребро и платинаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
утайки и филтърен кек от пречистване на газове10 07 05По договарянеНеопасни утайки и филтърен кек от пречистване на газове, получени при различни процеси на производство на злато, сребро и платина чрез пирометалургия, като стопяванеСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла10 07 07*По договарянеОтпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 0710 07 08По договарянеПолучените от пречистване на охлаждащи води отпадъци без съдържание на масла, като утайки от промишлени отпадъчни водиСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци, неупоменати другаде10 07 99По договарянеНеопасни отпадъци, получени при пирометалургични процеси на злато, сребро и платина, като утайки, пепел, сажди, за които няма друг кодСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъци от леене на черни метали10 09Отпадъчни продукти от производството и обработката на черни метали, като стомана, чугун и скрап от черни металиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
шлака от пещи10 09 03По договарянеШлака от пещи при процеси на леене на черни металиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества10 09 05*По договарянеОтпадъчни неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 0510 09 06По договарянеОтпадъчни неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, несъдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества10 09 07*По договарянеОтпадъчни използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 0710 09 08По договарянеОтпадъчни използвани леярски сърца, матрици и пресформи, несъдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от димни газове, съдържащ опасни вещества10 09 09*По договарянеПрах, генериран от димни газове при леенето на черни метали, съдържащ опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 0910 09 10По договарянеПрах, генериран от димни газове при леенето на черни метали, несъдържащ опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици, съдържащи опасни вещества10 09 11*По договарянеДруги прахови частици, генерирани при леенето на черни метали, съдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 1110 09 12По договарянеДруги прахови частици, генерирани при леенето или топенето на черни метали, несъдържащи опасни веществаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества10 09 13*По договарянеОтпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества, като отпадъци от химична подготовкаСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 1310 09 14По договарянеОтпадъчни свързващи вещества, несъдържащи опасни вещества, като различни минерални отпадъциСпециализирани херметично затворени сертифицирани контейнери .
отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества10 09 15*По договарянеОтпадъчни части на пукнатини от процеса на леене на черни метали, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 1510 09 16По договарянеОтпадъчни части на пукнатини от процеса на леене на черни метали, несъдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци, неупоменати другаде10 09 99По договарянеДруги твърди неопасни отпадъци от процесите на леене на черни металиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от леене на цветни метали10 10Отпадъчни продукти и/или неизползваеми инструменти за леене на различни видове цветни метали със или без съдържание на опасни отпадъциМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
шлака от пещи10 10 03По договарянеШлака от пещи при процеси на леене на цветни металиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества10 10 05*По договарянеОтпадъчни неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли), образувани при леене на цветни металиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 0510 10 06По договарянеОтпадъчни неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, несъдържащи опасни вещества, образувани при леене на цветни металиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества10 10 07*По договарянеОтпадъчни използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 0710 10 08По договарянеОтпадъчни използвани леярски сърца, матрици и пресформи, несъдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от димни газове, съдържащ опасни вещества10 10 09*По договарянеПрах от димни газове, генериран при леене на цветни метали, съдържащ опасни вещества, като прах от ръкавни филтриМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 0910 10 10По договарянеПрах от димни газове, генериран при леене на цветни метали, без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
други прахови частици, съдържащи опасни вещества10 10 11*По договарянеДруги частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците), образувани от дейността на площадката при леене на цветни метали, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 1110 10 12По договарянеДруги прахови частици, образувани от дейността на площадката при леене на цветни метали, без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества10 10 13*По договарянеОбразувани при процеса на леене на цветни метали отпадъци, генерирани от свързващи процеси, представляващи различни химични вещества и препарати (от пречистване на аминен газ и ЛОС), като пластмасови пръстени от промивна кулаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 1310 10 14По договарянеОбразувани при процеса на леене или топене на цветни метали отпадъци, генерирани от свързващи процеси, представляващи различни химични вещества и препарати, които не са опасниМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества10 10 15*По договарянеОтпадъчни части на пукнатини, съдържащи опасни вещества (отработен разтвор на вода и флуоресцентен материал)Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 1510 10 16По договарянеОтпадъчни части на пукнатини без съдържание на опасни веществаМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци, неупоменати другаде10 10 99По договарянеДруги твърди неопасни отпадъци от процесите на леене или топене на цветни метали, например набивна масаМетални контейнери с различна вместимост и биг бегци
отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали10 12Всички видове отпадъци, генерирани от производството на строителни материали от керамика – тухли, керемиди, плочки и др., включително остатъчни продукти от производството и обработката им, които могат да бъдат опасни и неопасниМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчна смес преди термично обработване10 12 01По договарянеОтпадъчна смес преди термично обработване, като груби фракции, изрезки от изделия след формоване и др.Метални контейнери с различна вместимост и биг бегци
прахови частици и прах10 12 03По договарянеНеопасни отпадъци, представляващи прахови частици и прах, например такива от изгаряне на въглища в рингова и тунелна пещ, прах от аспирация на дървесни стърготини, от глиноподготовка и др.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
утайки и филтърен кек от пречистване на газове10 12 05По договарянеОтпадъчни утайки и филтърен кек от пречистване на газове при производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материалиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
изхвърлени калъпи10 12 06По договарянеОтпадъчни калъпи, като гипсови калъпиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)10 12 08По договарянеОтпадъчни от керамични изделия (например от мивки, чинии), тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термична обработка), като бракувани готовиизделия, например бракувани тухли, набивна маса от ремонт на индуктори от индукционни пещи и др.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 12 09*По договарянеТвърди отпадъци и частици, прах от пречистване на газове, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 0910 12 10По договарянеТвърди отпадъци и частици, прах от пречистване на газове, без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали10 12 11*По договарянеОтпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали, като утаен материал, утайки от отпадъчни води от участък „Глазиране“Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 1110 12 12По договарянеНеопасни отпадъци от глазиране, в т.ч. неопасни утайки от отпадъчни води от участък „Глазиране“Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване10 12 13По договарянеУтайки от пречистване на отпадъчни води на
мястото на образуване (утайки от ПСПОВ)
Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци, неупоменати другаде10 12 99По договарянеНеопасни отпадъци, за които няма друг код, генерирани от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материалиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях10 13Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчна смес преди термично обработване10 13 01По договарянеНеопасна отпадъчна смес, необработена термично, генерирана при производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тяхМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от калциниране и хидратиране на вар10 13 04По договарянеОтпадъци от калциниране и хидратиране на вар – остатък от гасене на негасена вар (недопал)Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)10 13 06По договарянеНеопасни прахови частици и прах, например от шкурене на гипсМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 1010 13 11По договарянеНеопасни отпадъци от композитни материали на циментова основа, например от почистване на силози, складове и др.; отпадъчен циментМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества10 13 12*По договарянеТвърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 1210 13 13По договарянеДруги неопасни твърди отпадъци от пречистване на газове, като прах отфилтри, прах от циклони, пепелина от ръкавни филтри и др.Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъчен бетон и утайки от бетон10 13 14По договарянеОтпадъчен бетон и утайки от бетон, образувани при производството на вар, гипс и изделия от тяхМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци, неупоменати другаде10 13 99По договарянеОтпадъци, неупоменати другаде, като втвърден клинкер и цимент, отпадъци
от реконструкция, строителство и почистване на заводски площадки, калциев хидроксид и т.н.
Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности – байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)11 01Киселини, основи, утайки и отпадъчни води и разтвори, генерирани от индустрии, осъществяващи повърхностна обработка на различни видове металиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
киселини от химично почистване на повърхности11 01 05*По договарянеОтпадъчни киселини от химично почистване на повърхности, като байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиранеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
киселини, неупоменати другаде11 01 06*По договарянеОтпадъчни киселини от нанасяне на покрития върху метали и други материалиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
основи от химично почистване на повърхности11 01 07*По договарянеОснови, представляващи опасни отпадъци от химично почистване на различни повърхности (отработена натриева основа)Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
утайки от фосфатиране11 01 08*По договарянеОпасни отпадъци, представляващи утайки от процес на фосфатиране, при който се използват фосфатни разтвори (от вана за обезмасляване)Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества11 01 09*По договарянеУтайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества, като утайки от метални хидрооксиди от неутрализация на кисели разтвориСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 0911 01 10По договарянеУтайки и филтърен кек, които не съдържат опасни вещества и не са опасни за околната средаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества11 01 11*По договарянеОтпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества, образувани от процеси на повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали. Включва химични процеси на повърхностна обработка, които произвеждат отпадъчни изплакващи води.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 1111 01 12По договарянеОтпадъчни промивни води, които не съдържат опасни вещества и са образувани от процеси на повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материалиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества11 01 13*По договарянеОтпадъци от обезмасляване, като например алкално обезмасляване, от вана за обезмасляване, съдържащи опасни вещества .Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 1311 01 14По договарянеОтпадъци от обезмасляване, като например алкално обезмасляване, които не съдържат опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества11 01 15*По договарянеОпасни отпадъци, представляващи елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
наситени и отработени йоннообменни смоли11 01 16*По договарянеОтпадъци, които представляват наситени и отработени йоннообменни смолиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
други отпадъци, съдържащи опасни вещества11 01 98*По договарянеДруги отпадъци, съдържащи опасни вещества, генерирани от процеси като байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиранеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци, неупоменати другаде11 01 99По договарянеДруги отпадъци, които не съдържат опасни вещества, генерирани от процеси като байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиранеСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане11 05Отпадъчни продукти под формата на твърди остатъци и/или пепел вследствие на термични процеси по повърхностна обработка на метали със или без съдържание на опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
твърд цинк11 05 01По договарянеОтпадък от твърд цинк, генериран при горещо галванизиране/поцинковане, например от дъното на вана за поцинкованеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
цинкова пепел11 05 02По договарянеОтпадъчна цинкова пепел, генерирана при горещо галванизиране/поцинковане, например от повърхностен слой на вана за поцинкованеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
твърди отпадъци от пречистване на газове11 05 03*По договарянеОпасни твърди отпадъци от пречистване на газове, като прах от ръкавен филтърМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отработен флюс11 05 04*По договарянеОтработен флюс, отпаднал при горещо галванизиране/поцинкованеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци, неупоменати другаде11 05 99По договарянеВсякакви неопасни отпадъци, които не са изрично упоменати и същевременно се получават от процеси на горещо галванизиране/поцинкованеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси12 01Отработени хидравлични масла от дейността на различни индустрии, в т.ч. различни видове автомобили, тежка техника и механизация от областта на строителството и селското стопанствоМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
стърготини, стружки и изрезки от черни метали12 01 01По договарянеОтпадъчни стружки и изрезки, съдържащи желязоМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
прах и частици от черни метали12 01 02По договарянеОтпадъчен прах и други частици, съдържащи желязоМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
стърготини, стружки и изрезки от цветни метали12 01 03Отпадъчни стърготини, стружки и изрезки от цветни металиМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
прах и частици от цветни метали12 01 04По договарянеОтпадъци, предстваляващи прах и частици от цветни металиМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
стърготини, стружки и изрезки от пластмаси12 01 05По договарянеОтпадъчни материали, като стърготини, стружки и изрезки от пластмасиМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)12 01 06*По договарянеОтпадъчни машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)Използват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)12 01 07*По договарянеОтпадъчни машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)Използват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи12 01 08*Отпадни машинни емулсии и разтвори с халогенни елементиИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи12 01 09*По договарянеОтпадни машинни емулсии и разтвори без халогенни елементиИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
синтетични машинни масла12 01 10*По договарянеСинтетични машинни масла за обработкаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отработени восъци и смазки12 01 12*По договарянеУпотребени восъци и смазкиИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отпадъци от заваряване12 01 13Отпадъци от заваряване при формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмасиИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества12 01 14*утайки от машинно обработване, съдържащи опасни веществаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 1412 01 15утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14Използват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества12 01 16*По договарянеОпасни отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни веществаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 1612 01 17По договарянеНеопасни отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, несъдържащи опасни веществаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло12 01 18*По договарянеОстатъчни утайки, съдържащи метали (напр. утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат маслоИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества12 01 20*Отпадъци, представляващи отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни веществаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
бързо биоразградими масла от машинна обработка12 01 19*бързо биоразградими масла от машинна обработкаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 2012 01 21Отпадъци, представляващи отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, които не съдържат опасни веществаИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отпадъци, неупоменати другаде12 01 99отпадъци, неупоменати другадеИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)12 03отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)Използват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
промивни води12 03 01*промивни водиИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
отпадъци от обезмасляване с пара12 03 02*отпадъци от обезмасляване с параИзползват се специализирани варели и сертифицирани контейнери
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отработени хидравлични масла13 01Отработени хидравлични масла от дейността на различни индустрии, в т.ч. различни видове автомобили, тежка техника и механизация от областта на строителството и селското стопанствоИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
нехлорирани хидравлични масла на минерална основа13 01 10*По договарянеОтработени нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, например отработени от хидравлични системи, от автотранспорт, от пробивни сонди, турбинни масла и др.Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
синтетични хидравлични масла13 01 11*По договарянеОтработени синтетични хидравлични маслаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки13 02Отработени масла от автомобили, машини и оборудване, както и камиони и/или специализирана техника, използвана в строителството, селското стопанство, дърводобива и различните индустрииИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа13 02 04*По договарянеОтработени хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа, негодни за първоначалната им употреба или предназначениеИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа13 02 05*По договарянеОтпадъчни нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа, като образувани при подмяната на отработено масло от различни двигатели, механизми и системи при експлоатацията на МПС, на транспортно-подемни машини и съоръжения на територията на пристанищатаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки13 02 06*По договарянеСинтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки, негодни за първоначалната им употреба или предназначениеИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки13 02 08*По договарянеДруги моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки, негодни за употреба в строителството, селкото стопанство, дървдобива и различните индустрии, като образувани при подмяната със свежи маслаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отработени изолационни и топлопредаващи масла13 03Изолационни масла, включително индустриални, използвани в индустрии като енергетика и др.Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа13 03 07*По договарянеОтработени нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, негодни за първоначалната им употреба или предназначениеИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
синтетични изолационни и топлопредаващи масла13 03 08*По договарянеОтработени синтетични изолационни и топлопредаващи масла, негодни за първоначалната им употреба, например от автотранспорт и зъбни предавки, масла от трансформаториИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
други изолационни и топлопредаващи масла13 03 10*По договарянеДруги отработени изолационни и топлопредаващи масла, използвани в енергетиката и други индустрииИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и изтласкващи газове за пяна и аерозоли14 06Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC)14 06 01*По договарянеФлуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC) от отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и изтласкващи газове за пяна и аерозолиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
други халогенирани разтворители и смеси от разтворители14 06 02*По договарянеДруги отпадъчни халогенирани разтворители и смеси от разтворители, които не съдържат флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC), например от третиране в станции за източване на флуидиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
други разтворители и смеси от разтворители14 06 03*По договарянеРазтворители и смеси от разтворители, представляващи опасни отпадъци, различни от посочените в тази група, например обезмаслител Purgasol)Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)15 01Опаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества15 01 10*По договарянеОпаковки, които са били в контакт с опасни течности и материали, като антифриз, различни видове масла и смазочни течностиОпаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане15 01 11*По договарянеМетални опаковки от аерозоли, разтворители, обезмаслители и др. със съдържание на опасни веществаОпаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла15 02Опаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества15 02 02*По договарянеЗамърсени парцали, кърпи и защитни специализирани работни облекла, включително различни видове филтри, използвани в автомобили, машини и др.Опаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектуване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)16 01Събират се в цялост. След разкомплектоване, отделните отпадни материали се събират в контейнери, според естеството и свойствата им.
маслени филтри метални16 01 07*По договарянеИзползвани маслени филтри от автомобили, включително от тежка техника и автоматизация, които са били в контакт с вредни за природата и човека масла и смазочни течностиОпаковат се в дебели найлонови чували и биг беци които не позволяват дефектиране, скъсване и всякакви други повреди по чувалите, от които може да възникне теч на опасни течности.
компоненти, съдържащи живак16 01 08*По договарянеРазлични видове автомобилни компоненти, в чийто състав има живаксъдържащи опасни веществаСъбират се разделно от другите видове отпадъци в съдове, изработени от материал, който не взаимодейства с тежките метали, например живак. Отпадъците, съдържащи течен живак, се съхраняват в затворени херметични съдове/контейнери при наличие на сяра.
спирачни течности16 01 13*По договарянеОтработени спирачни течности от автомобили и извънпътна техника, които съдържат опасни веществаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
антифризни течности, съдържащи опасни вещества16 01 14*По договарянеОтработени антифризни течности от превозни средства, които имат вредоносни и опасни въздействия за човека и природатаИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
резервоари за втечнени газове16 01 16По договарянеОтпадъчни неопасни резервоари за втечнени газове, генерирани от превозни средстваМетални контейнери с различна вместимост
отпадъци от електрическо и електронно оборудване16 02Всички видове излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, използвано в домакинствата, като хладилна техника, електронно оборудване (компютри, лаптопи, мобилни телефони, смартфони, таблети), големи и малки електроуреди, в чиито компоненти се съдържат различни видове опасни веществаСъбират се в цялост. След разкомплектоване, отделните отпадни материали се събират в контейнери, според естеството и свойствата им.
трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs16 02 09*По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване отпадъчни трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBsСъбират се в цялост. След разкомплектоване, отделните отпадни материали се събират в контейнери, според естеството и свойствата им.
излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 0916 02 10*По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване отпадъци, които не представляват трансформатори и кондензатори, но съдържат или са замърсени с PCBsСъбират се в цялост. След разкомплектоване, отделните отпадни материали се събират в контейнери, според естеството и свойствата им.
излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуорoвъглеводороди (HFC)16 02 11*По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване отпадъци, съдържащи флуорохлоровъглероди, хидрохлофлуорвъглеводороди (HCFС), хидрофлорвъглеводороди (HFC), като например по-големи охлаждащи шкафове за супермаркети или фризери, съдържащи опасни хлорфлуорхлоровъглероди (CFC)Събират се в цялост. След разкомплектоване, отделните отпадни материали се събират в контейнери, според естеството и свойствата им.
излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест16 02 12*По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване опасни отпадъци, които съдържат свободен азбест, като например от по-старо производство електрически тостери, ютии, кафе машиниМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 1216 02 13*По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване опасни отпадъци, които съдържат опасни компоненти, като например телевизионни и компютърни монитори, съдържащи електроннолъчеви тръби, перални, съдомиялни и сушилни с опасни компонентиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 1316 02 14По договарянеОтпадъци, в т.ч. от бяла техника, като перални, съдомиялни и сушилни, които не съдържат опасни компонентиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване16 02 15*По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване опасни отпадъци, които представляват опасни компоненти, като например катодни тръбиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 1516 02 16По договарянеОтделени от електрическо и електронно оборудване отпадъци, които не представляват компоненти, като катодни тръбиМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)16 07Опасни отпадъчни продукти, генерирани от почистването на нефтосъдържащи и маслени резервоари, варели и други с такова предназначение.Използват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти16 07 08*Течни отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и варели, които съдържат масла и нефтопродуктиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци, съдържащи други опасни вещества16 07 09*Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и варели, които съдържат опасни вещества, различни от масла и нефтопродуктиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
отпадъци, неупоменати другаде16 07 99Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и варели, които не съдържат опасни вещества, масла и нефтопродуктиИзползват се специализирани варели от по 180 кг и сертифицирани контейнери с вместимост 90 кг и 800 кг, в които се съхраняват до съоръженията за рециклиране
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия17 01Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
бетон17 01 01Отпадъчен бетон и стоманобетон от строителство и събарянеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
тухли17 01 02Отпадъчни тухли от строителство и събарянеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
керемиди, плочки и керамични изделия17 01 03Отпадъчни керемиди, плочки и керамични изделияМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества17 01 06*Отпадъчни смеси или отделни отпадъчни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 0617 01 07Отпадъчни смеси или отделни отпадъчни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, несъдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
дървесина, стъкло и пластмаса17 02Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
дървесина17 02 01Неопасен отпадък, представляващ дървесен материалМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
стъкло17 02 02Неопасен отпадък, представляващ отпадъчно стъклоМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
пластмаса17 02 03Неопасна отпадъчна пластмасаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества17 02 04*Отпадъчно стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти17 03Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран17 03 01*Отпадъчни асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катранМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 0117 03 02Отпадъчни асфалтови смеси, несъдържащи каменовъглен катранМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
каменовъглен катран и катранени продукти17 03 03*Отпадъци, представляващи каменовъглен катран и катранени продукти, генерирани при строителство или събарянеМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
метали (включително техните сплави)17 04Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
мед, бронз, месинг17 04 01Отпдачен мед, бронз или месингМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
алуминий17 04 02Отпадъчен алуминийМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
олово17 04 03Отпадъчно оловоМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
цинк17 04 04Отпадъчен цинкМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
чугун и стомана17 04 05Отпадъчен чугун и стоманаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
калай17 04 06Отпадъчен калайМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
смеси от метали17 04 07Отпадъчни смеси от металиМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
метални отпадъци, замърсени с опасни вещества17 04 09*метални отпадъци, замърсени с опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества17 04 10*Отпадъчни кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
кабели, различни от упоменатите в 17 04 1017 04 11Отпадъчни кабели, несъдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
почва (включително почва, изкопана от замърсени места), камъни и изкопани земни маси17 05
почва и камъни, съдържащи опасни вещества17 05 03*почва и камъни, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 0317 05 04почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
драгажна маса, съдържаща опасни вещества17 05 05*драгажна маса, съдържаща опасни веществаМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 0517 05 06драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества17 05 07*баластра от релсов път, съдържаща опасни веществаМетални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 0717 05 08баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07Метални и пластмасови контейтери с различна вместимост както и биг беци
изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали17 06Опасни отпадъци от областта на строителството, съдържащи азбест и други изолационни отпадъциМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
изолационни материали, съдържащи азбест17 06 01*По договарянеИзолационни материали в строителството, съдържащи азбест. Отпадъкът е опасен, ако концентрацията на азбест в парчетата на
материала, съдържащ азбест, е 0,1% или повече.
Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества17 06 03*По договарянеДруги изолационни материали в строителството, съдържащи опасни вещества, различни от азбестМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 0317 06 04изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
строителни материали, съдържащи азбест17 06 05*строителни материали, съдържащи азбестМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
строителни материали на основата на гипс17 08Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
строителни материали на основата на гипс17 08 01*строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 0117 08 02Различни отпадъчни строителни материали на основата на гипс, незамърсени с опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
други отпадъци от строителство и събаряне17 09Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак17 09 01*отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живакМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB17 09 02*отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, запечатани стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB)Метални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества17 09 03*Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 0317 09 04Други смесени неопасни отпадъци от строителство и събаряне, несъдържащи опасни вещества, PCB, или живакМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци19 01Отпадъчни продукти, генерирани от сметопреработващата и оползотворяващата ги индустрия, които могат да бъдат предадени за последваща преработка и/или унищожениМетални и пластмасави контейнери с капаци , и различна вместимост
черни метали, отделени от дънна пепел19 01 02По договарянеОтпадъци от черни метали, които са отделени от дънна пепел в процесите на изгаряне или пиролиза на отпадъциМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
филтърен кек от пречистване на газове19 01 05*По договарянеОтпадъчен филтърен кек от пречистване на газове, генериран при изгаряне/пиролиза на отпадъциМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
твърди отпадъци от пречистване на газове19 01 07*По договарянеОпасни твърди отпадъци в твърдо състояние, генерирани от пречистване на газове в процеса на изгаряне/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отработен активен въглен от пречистване на димни газове19 01 10*По договарянеОпасен отпадък, представляващ отработен активен въглен от пречистване на димни газове при изгаряне/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества19 01 11*По договарянеДънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества, отделена при изгаряне/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 1119 01 12По договарянеДънна пепел и шлака, която не съдържа опасни вещества, отделена при изгаряне/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества19 01 13*По договарянеУвлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества, отделена при изгаряне/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 1319 01 14По договарянеУвлечена/летяща пепел, която не съдържа опасни вещества и е отделена при изгаряне/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от котли, съдържащ опасни вещества19 01 15*По договарянеГенериран от пиролиза/изгаряне на отпадъци прах от котли, съдържащ опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
прах от котли, различен от упоменатия в 19 01 1519 01 16По договарянеГенериран от пиролиза/изгаряне на отпадъци прах от котли, несъдържащ опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества19 01 17*По договарянеОтпадъци от пиролиза, съдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 1719 01 18По договарянеОтпадъци от пиролиза, несъдържащи опасни веществаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
пясъци от горене в кипящ слой19 01 19По договарянеГенерирани отпадъчни пясъци от горене в кипящ слойМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци, неупоменати другаде19 01 99По договарянеРазлични неопасни отпадъци, образувани от процесите на горене/пиролизаМетални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
отпадъци от регенeриране на масла19 11Отпадъчни течности и/или твърди отпадъци, които се образуват вследствие на преработката на отработени масла и смазочни течностиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отработени филтърни глини19 11 01*По договарянеОтпадъци, които представляват отработени филтърни глини, получени при регенериране на маслаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
кисели катрани19 11 02*По договарянеОтпадъци, които представляват кисели катрани, получени при регенериране на маслаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъчни води19 11 03*По договарянеОтпадъчни води, генерирани при регенерирането на маслаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
отпадъци от пречистване на горива с основи19 11 04*По договарянеОтпадъци от пречистване на горива с основи в процеса на регенериране на маслаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Вид отпадъкКодНорд заплаща на доставчика
(лв./кг)
Доставчикът заплаща на Норд
(лв./кг)
Описание на отпадъкаИзисквания към опаковката
разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)20 01Метални и пластмасави контейтери с капаци и различна вместимост , както и биг беци .
биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене20 01 08По договарянеЗеленчуци и хранителни отпадъци, реализирани от бита и заведенията за обществено хранене, в т.ч. животински отпадъци от приготвянето на храниСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Облекла20 01 10По договарянеРазлични видове облекла, които са годни са повторна употреба и не са били в контакт с опасни химикали, масла, разтвори, бои и др.Съхраняват се в чували и биг беци .
Текстилни материали20 01 11По договарянеТекстилни отпадъци и обувки, негодни за употреба, които могат да се рециклират и оползотворятСъхраняват се в чували и биг беци .
Разтворители20 01 13*По договарянеВещества или смеси, представляващи разтворители, като етанол , метанол, бензин , ацетон .Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Киселини20 01 14*По договарянеВещества, представляващи киселини, като винена киселина, сярна киселина,солно , оцетна киселина .Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Основи20 01 15*По договарянеВещества, представляващи основа, като сода каустик, гасена вар и др.Събират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Пестициди20 01 19*По договарянеПестициди за борба с вредителиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак20 01 21*По договарянеОпасни отпадъци, като осветителни тела, представляващи излезли от употреба луминесцентни тръби от всякакви източници, и други битови отпадъци, съдържащи живакТези отпадъци се опаковат по 20 броя в кашон с картон между пурите , за да се предотврати евентуално счупване .
Хранителни масла и мазнини20 01 25По договарянеНеопасни отпадъци като хранителни масла и мазнини, генерирани от домакинства, търговски обекти, администрации и подобни обекти, например използвано олио за готвене и други остатъци от растителен произходСъбират се в туби и варели .
Масло и мазнини, различни от посочените в 20 01 2520 01 26*По договарянеОпасни отпадъци като хранителни масла и мазнини, генерирани от домакинства, търговски обекти, администрации и подобни обектиСъбират се в туби и варели .
Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества20 01 27*По договарянеОпасни отпадъци като бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, генерирани от домакинствата, както и от търговски, промишлени и административни дейностиСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества20 01 29*По договарянеОпасни отпадъци като перилни и почистващи смеси или остатъци, съдържащи опасни веществаСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .
Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти20 01 31*По договарянеЦитотоксичните и цитостатичните препарати са медикаментозни продукти, използвани в онкологичната практика, генерирани както от домакинствата, така и от болничните заведенияСъбират се в сертифицирани контейнери, туби , бидони и варели за химически продукти . Или в опаковката с която са доставени .