Izvozvane na opasni otpadatsi

Извозване на опасни отпадъци

Опасните отпадъци включват широка група отпадни продукти и/или материали, чиито състав и свойства имат вредоносно влияние върху човешкото здраве и околната среда. 

Норд Опасните – една от водещите фирми за извозване на опасни отпадъци в България, предлага професионални услуги за транспортиране на опасни отпадъци, съобразно правилата за безопасен превоз на всеки вид отпадък.

Какви видове опасни отпадъци извозваме?

Норд Опасни отпадъци е специализирана фирма за събиране, транспортиране, съхранение, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, класифицирани като опасни, в широк спектър.

Опасните отпадъци, които извозваме, включват следните видове:

 • Утайки от измиване и/или почистване, пластмасови отпадъци, отпадъци от химическо третиране и други от горско, ловно стопанство и растениевъдство;
 • Препарати, химикали, консерванти и други отпадъци със съдържание на опасни вещества, използвани в дървообработващата промишленост;
 • Разтворители, обезмаслители, багрила и пигменти от областта на текстилната и кожарска индустрия;
 • Отпадъци от дейности по производство на нефт и нефтохимични продукти, природен газ, въглища;
 • Киселини, основи, соли, метални оксиди, сяросъдържащи вещества и препарати (от неорганични химични процеси);
 • Отпадъци от пластмаси, синтетичен каучук, изкуствени влакна, багрила и пигменти на органична основа, отпадъчни продукти от перилни, почистващи и козметични препарати  (от органични химични процеси);
 • Химикали и смеси, използвани за отстраняване на бои, лакове и други;
 • Разтвори от проявители, кативатори, фотоапарати за еднократна употреба (без батерии), фиксиращи разтвори (от фотографската дейност);
 • Събиране на отпадъци от топлинни процеси по производството и преработката на чугун и стомана, както и метали като олово, цинк, мед и алуминий;
 • Опасни отпадъци от обработката на метални и пластмасови изделия при шлайф, струговане, полиране и други;
 • Флуорохлоровъглероди, флуоровъглеводороди и други органични разтворители;
 • Абсорбенти, филтри, филтърни материали, опаковки от метал и пластмаса (кутии, фолиа, барабани, аерозолни отпадъци, туби), замърсени с вредни за околната среда и човека вещества;
 • Излезли от употреба МПС, както и отделните им части, в т.ч. електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори;
 • Строителни отпадъци съдържащи азбест строителни материали и други със съдържание на опасни вещества;
 • Отпадъци от изгаряне и пиролиза на отпадъци и регенериране на маслени течности;
 • Битови и търговски отпадъци със съдържание на опасни вещества, които могат да попаднат в природата и да нанесат сериозни вреди. 

Процес на извозване на опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци осъществява извозване на отпадъци, класифицирани като опасни, от мястото на реализирането им до депа за съхранение, предаване за обезвреждане, оползотворяване и/или рециклиране.

В този случай предприятията следва да се погрижат за правилното им събиране в съответните варели, цистерни и други, предназначени за течни опасни отпадъци или дебели найлонови чували и/или контейнери за твърдите опасни отпадъци. След това наша специализирана транспортна техника пристига, за да ги транспортира.

В случай, че опасните отпадъци се предават директно в съответните пунктове на Норд Опасни отпадъци, те следва да бъдат доставени с превозно средство – камион, цистерна и друг вид превозни средства, сертифицирани да превозват съответния тип опасни товари.


Изисквания и регулации за транспортиране на опасни отпадъци

Управлението и извозването на опасните отпадъци трябва да се извършва съгласно определени регулации за транспортирането им.

Събирането и транспортирането на отпадъците, реализирани от съответните предприятия, се осъществява при следните законови изисквания и регулации:

 • При определени от ЗУО и подзаконови нормативни актове правила и изисквания, както и международните такива, които България ратифицира като държава членка на ЕС;
 • Отпадъците, определени като опасни, трябва да се извозват в специализирани камиони, цистерни и/или други превозни средства, притежаващи съответните разрешителни за превоз на опасни товари.

Документи, които се изискват за извозване на опасни отпадъци

Ние издаваме всички необходими документи на предприятията за воденето на отчетността им и при осъществяване на контрол от съответните държавни органи. 

При осъществяване на превоза се придържаме към установените правила и наличие на всички изискуеми документи.

Това включва следните документи:

 • Документ за транспортиране – транспортирането на опасни отпадъци може да се извършва от лица, които притежават такъв документ. Те трябва да са регистрирани, за да извършват тази дейност съгласно ЗУО, като копие от него следва да има и в превозното средство.
 • Транспортно-съпроводителни документи – всеки превозвач на опасни отпадъци следва да притежава съответните транспортно-съпроводителни документи, които се изискват от закона.
 • Обозначения за опасен товар – превозното средство следва да е обозначено като превозващо опасен товар.
 • Копие на договор или заявка за превоз – всеки превозвач трябва да има налично копие на сключен договор или заявка за изпълнение на превоза с опасни товари.

Защо да се доверите на Норд Опасните?

Норд Опасните е лицензирана фирма, разполагаща със собствен транспорт и поддържаща бази за съхранение на опасни отпадъци. 

Имаме установени партньорства с фирми за третиране на опасни отпадъци в България и чужбина, които да се погрижат за правилното управление на отпадъците на всички наши клиенти.

Често задавани въпроси

Мога ли сам да извозвам опасните си отпадъци до депата на Норд Опасни отпадъци?

Да, ако имате превозни средства, които отговарят на изискванията за превоз на опасни товари, както и необходимите документи и разрешителни за целта.

Можете ли да извозите  опасните ми отпадъци от предприятието ми до вашите депа?

Ние разполагаме със специализирана транспортна техника, с която да извозим отпадъците ви от мястото на реализирането им до наши депа. От там и до съответните предприятия за оползотворяване, обезвреждане и рециклиране.

Трябва ли да сключва договор с Норд Опасни отпадъци, за да извозвате отпадъците ми?

Сключването на договор е задължително условие при предоставянето на тази услуга.