Регистрация в НИСО – експертно съдействие от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци съдейства на лицата, задължени да отчитат дейността си с отпадъци, като осъществява регистрация в НИСО – Национална информационна система за отпадъци.

Какво е НИСО и за какво служи?

агенция по околната среда (ИАОС) – администрация към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

ИАОС осъществява ръководни, координационни и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в страната. 

НИСО е информационна система, която се използва за отчитане на всички дейности с отпадъци от лицата, които, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са задължени да го правят.

Посредством НИСО се осъществява мониторинг на дейностите, извършвани от лицата, които генерират отпадъци.


Кой подава отчети в Национална информационна система за отпадъци?

На регистрация в системата НИСО, а след това и на периодична отчетност, подлежат юридически и физически лица, осъществяващи дейности с отпадъци или от чиято дейност се генерират отпадъци.

Такива могат да бъдат следните:

  • Генератори на отпадъци, включително медицинските центрове, лекарските практики, клиниките, търговците на лекарствени продукти, козметика, и всички други дейности при които се генерират отпадъци;
  • Лица, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; 
  • Производители на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;
  • Лица, които търгуват с отпадъци или осъществяват дейности по рециклирането им в съответните съоръжения, инсталации и т.н.;
  • Лица, които събират или транспортират, внасят и изнасят отпадъци.

Всички лица, извършващи дейности в НИСО и регистрирани в системата, следва да подават информация чрез нея до ИАОС. 

Това им задължение е регламентирано със закон, а именно чл. 7 и чл. 8 от ЗУО и Наредбата № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.


Регистрация в НИСО със съдействието на Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци, като дружество, специализирано в предоставяне на услуги за управление на опасни отпадъци и нормативно еко обслужване, може да ви съдейства за различен тип услуги.

Това включва и административни услуги като: 

  • Безпроблемното изпълнение на процеса по регистрацията в НИСО на ФЛ или ЮЛ, задължени по закон да се регистрират и отчитат в НИСО; 
  • Воденето на пълна отчетност чрез НИСО към ИАОС в изискуемата от закона периодичност и подаването на нужните документи в срок.

Често задавани въпроси

Какво е НИСО?

Национална информационна система за отпадъци (НИСО) е електронна система, в която се регистрират и отчитат лицата, извършващи дейности с отпадъци. 

Мога ли сам да се регистрирам и отчитам в НИСО?

Да, но предвид спецификата на процеса, свързан с регистрация, а и последваща отчетност на дейността, ви препоръчваме да се доверите на фирма като Норд Опасни отпадъци, която да се заеме с тази задача.

Задължен ли съм да се регистрирам в НИСО?

Да, в случай че сте физическо лице или предприятие, което в резултат на дейността си реализира отпадъци, в т.ч. и търговец, пускащ на пазара продукт, след употребата на който се реализира масово разпространен отпадък.