Za nas banner

Кои сме?

„Норд Опасни отпадъци“ ЕООД е част от „Норд Холдинг“ АД  – акционерно дружество с дългогодишен опит в областта управлението и рециклирането на отпадъци, в т.ч. на такива, класифицирани като опасни.

За тях се изисква спазването на специални процедури за събиране, транспортиране, съхранение, последващо обезвреждане, оползотворяване и рециклиране. Дружеството отговаря на всички изисквания за извършване на този тип дейност, като притежава и необходимите разрешения за това.

Допринасяме за екологичното управление на опасните
отпадъци от предприятия в различни индустрии

Услугите ни, свързани с управлението на опасни отпадъци, са ориентирани главно към дейността на предприятия от различни индустрии у нас. Ние се грижим за ефективното управление на едни от най-разпространените опасни отпадъци, носещи сериозни вреди върху природата и обществото. 

Норд Опасни отпадъци  предлага комплексни услуги по управлението и оползотворяването на опасни отпадъци. Разполагаме със специализиран транспорт, оборудване, техника и депа за събиране на опасни отпадъчни продукти. 

Непрекъснато инвестираме в поддръжката на наличните и изграждането на нови производствени мощности, вкл. рециклиращи. Изградили сме  мрежа от площадки, ситуирани на стратегически места в София и цялата страна. Част от тях притежават и необходимото разрешение за съхранение на опасни отпадъци.

Нашата голяма цел е чисто и безопасно бъдеще

Вярваме, че нуждата от прилагане на устойчиви решения в третирането на опасните отпадъци е не просто алтернатива, а задължение на всяка индустрия днес.  Това е и причината да предлагаме на широк кръг от предприятия своите услуги по събиране и последващо екологично третиране на опасни отпадъци. Ние се грижим за чистото и безопасно бъдеще, като насърчаваме и улесняваме правилното третиране, оползотворяване и рециклиране на опасните отпадъци!