eco-banner

ESG политики за устойчиво бизнес развитие

Environmental, Social, Governance

Какво стои в основата на предлаганите от нас
ESG политики?

В Норд Опасни отпадъци вярваме в екологичното, социално и корпоративно отговорно управление. Това е причината да инвестираме в създаването на добавена стойност във всяко звено от веригата, а именно: околна среда, общество, контрагенти, потребители, собственици и служители..

ESG политиките дефинират подхода за устойчиво и успешно управление на нашата компания. Той се основава на концепцията PPP – People, Planet, Profit. От прилагането на подхода на трите P-та произтича твърдението, че ако компаниите насочат вниманието си именно към тези три елемента в своята работа, това ще доведе до тройно увеличение на печалбите им.

Какво значение имат факторите,
върху които стъпват нашите ESG политики?

Екологично
управление

Основава се на схващането, че всяка компания със своята дейност следва да се ангажира с опазването на околната среда. За целта тя следва да предприема и активни действия в тази посока, като ограничаване на вредните емисии, максимално оползотворяване на отпадъците, минимизиране на замърсяването на почвите, реките, моретата и океаните.

При извършване на нашите дейности се стремим в максимална степен да опазим околната среда и осъзнаваме глобалната значимост на въпросите, свързани с изменението на климата и изчерпването на природните ресурси. В този смисъл ежедневната ни дейност е свързана с осигуряване на ефективно и отговорно управление на всички видове отпадъци, вкл. и опасните.

Социално
управление

Тук се визира отношението на компанията към хората, които са част от нея и/или се влияят пряко от дейността ѝ. С други думи, това е фокусът на всички усилия на компанията, насочени към ефективно управление на нейните взаимоотношения с работници, служители, доставчици, партньори, клиенти и други за формиране на благоприятна социална среда.

Сред основните ни принципи са зачитане на правата на човека, здравето и безопасността на служителите; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; равни възможности, вкл. равенство между половете, откритост и честност в отношенията с всички заинтересовани лица.

Корпоративно
управление

Корпоративното управление следва да бъде на високо ниво, което се постига чрез ефективен мениджмънт, прозрачност при вземането на решенията, оценка на риска, вътрешнофирмен контрол, одити и други.

Принципите на честност и почтеност ръководят нашите действия и са определящи за нашите взаимоотношения със служители, контрагенти и партньори, вкл. с органите на публичната власт.

Защо за екипа на opasnite.bg
ESG политиките са толкова значими?

  • Финансова стабилност и устойчивост
    Отговорното управление на компаниите, провеждано в съответствие с екологични, социални и корпоративно отговорни политики, ги прави много по-привлекателни за инвеститорите. Оттук се достига до по-добра финансова стабилност и устойчивост.
  • Развитие и иновации
    Практиката показва, че компаниите, които разработват и прилагат ефективни ESG политики, са много по-адаптивни към кризисни ситуации, нови регулации и други непредвидени промени. Тези компании се стремят към развитие и иновации, за да поддържат репутацията си на високо ниво.
  • Значимост на екологичните и социални проблеми
    Екологичните и социалните проблеми придобиват глобален мащаб в наши дни. Обществото и бизнесът в частност стават все по-чувствителни към тях. Воден от идеята да се справи с измененията на климата, Европейският съюз въвежда редица регулаторни промени. За да отговорят на новите изисквания компаниите трябва да предприемат активни действия в посока прилагане на ефективни ESG политики.

Как насърчаваме
устойчивите практики и решения?

Инициативност

Ежемесечно ръководството на Норд Опасни отпадъци обявява няколко инициативи, които имат екологичен и/или социален характер.

Бюджетиране

Отделяме между 5 000 и 10 000 лв. на месец за инициативата, която ще бъде подкрепена.

Служители

Нашите служители гласуват за инициативата, която считат за най-значима.

Ръководство

Ръководните органи на Норд Опасни отпадъци подкрепят тази ESG инициатива, за която са гласували най-голям брой от служителите.