Нормативно еко обслужване

Норд Опасни отпадъци извършва експертни услуги в областта на екологичното законодателство.

Възползвайте се от пълна гама от услуги, предоставяни еднократно или на абонаментен принцип.

Опасни отпадъци

 1. Подготовка и подаване на всички видове заявления, включително подготовка на пълния набор от придружаващи документи:

Тук се включват регистрационни услуги и процедури по издаване на документи, както следва:

 • Регистрация на предприятия, включително издаване на регистрационен документ, при извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
 • Регистрация на предприятия, включително издаване на регистрационен документ, при извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 • Издаване на разрешителни за извършване на дейности, свързани с третиране на отпадъци;
 • Регистриране на търговци и/или брокери на отпадъци;
 • Провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда.
 1. Подготовка на заявления, доклади, работни листове, уведомления:

Услугите ни в това направление включват:

 • Подготовка на заявление за вписване в публичен регистър на производителите на отпадъци, които вече не са със статут на отпадъци;
 • Изготвяне на доклади за охарактеризиране на отпадъци, които ще се обезвреждат чрез депониране;
 • Подготовка на документи за процедури по предварителна писмена нотификация и съгласие, въз основа на изискванията на Регламент 1013/2006 за превози на отпадъци;
 • Изготвяне на работни листове за класифициране на отпадъците, както и депозирането им в НИСО за утвърждаване от РИОСВ;
 • Подготовка и представяне на уведомление за прекратяване на действието на утвърден работен лист за конкретен код отпадък;
 • Изготвяне на цялата необходима документация за определяне на вещество или предмет като страничен продукт.
 1. Отчетно-справочна дейност при извършване на дейност с отпадъци (отчетни книги, идентификационни документи, подготовка и подаване на годишни отчети и справки)
 2. Регулярно водене на отчетни книги за извършваните дейности с отпадъци;
 3. Подготовка на идентификационни документи за превоз на опасни отпадъци;
 4. Изготвяне и подаване на годишни отчети по видове отпадъци;
 5. Подготовка и подаване на справки до Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Регистрация в НИСО

Извършваме експертни услуги по регистрация в НИСО на предприятия и отделни лица, осъществяващи дейности с отпадъци, съгласно нормативната уредба на ЗУО и свързаните с него наредби и приложения.


Класификация на отпадъците с изготвяне и подаване на работни листове към РИОСВ

Норд Опасни отпадъци осъществява дейност по класификация на отпадъците, в т.ч. и подготовка и подаване на работни листове, както и други документи, подавани към РИОСВ.


Подготовка и подаване на месечен отчет за отпадъци в НИСО

Изготвяне и подаване на месечни отчети – отчетни книги в НИСО, съобразно действащата Наредба за предоставяне на информация за дейност с отпадъци.


Подготовка и подаване на годишен отчет за отпадъци в НИСО

Разчитайте на професионалното ни съдействие за изготвяне и подаване на годишни отчети в НИСО за осъществяваните дейности с отпадъци, за да имате изрядна отчетност пред контролните органи.


Консултации по екологични въпроси

Експертите на Норд Опасни отпадъци ще ви консултират по всички казуси, свързани с екологичното и законно управление на отпадъци, съобразявайки се с актуалната нормативна уредба и изисквания.

Екологична отговорност

 1. Изготвяне на необходимите документи с цел предоставяне на информация за вписване в Публичен регистър на операторите, извършващи дейности съгласно Приложение №1 по чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 2. Изготвяне на оценки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или в случаи на вече причинени екологични щети;
 3. Подготовка и вписване на данни на Оператори, които извършват дейности по Приложение №1 по чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Превоз на опасни товари

Съгласно нормативните разпоредби, от 14 януари 2004 г. всички химически предприятия и такива, осъществяващи превоз на опасни товари, следва да разполагат с квалифициран консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Изискването покрива сухопътен и железопътен транспорт, както и транспорт, осъществяван по вътрешни водни пътища.

Квалифицираният консултант по превоз на опасни товари извършва широк спектър от функции, в т.ч. съветване и предписване на мерки, свързани със сигурността, здравето и околната среда при транспортирането на опасни товари, включително и изготвяне на доклади и отчети за дейността.

Норд Опасни отпадъци може да ви осигури квалифициран консултант за превоз на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на ADR.

Услугите ни, свързани с превоз на опасни  ADR товари, включват:

 • Обучение за служителите ви, в т.ч. спедитори, логистични отдели, работници в склад и други служители, участващи в процеса по подготовка и транспортиране на опасни товари;
 • Изготвяне на годишен АДР отчет, както и съхранението му, съгласно нормативно установените срокове – 5 години;
 • Изготвяне на списъци за проверка от шофьора на съответното МПС преди потегляне с АДР товар;
 • Инструктиране на служителите при прием на опасни товари, организиране на транспорта и фактическото му осъществяване;
 • Проверка на валидност на АДР удостоверенията на превозните средства и на шофьорите;
 • Консултиране на фирмите-превозвачи на АДР товари относно необходимостта за обозначаване на МПС с табели за превоз на опасни товари (оранжеви и други), спазване на тунелни ограничения, необходимост от АДР удостоверение, както и набора от документи и оборудване, с които МПС-то, превозващо опасни товари, следва да разполага;
 • Консултиране преди покупка на превозни средства за превоз на опасни товари и при определяне на специфичните изисквания, свързани с прилагането на нормативната уредба;
 • Следим тенденциите и актуалните изисквания за превоз на опасни товари, съобразно регулациите и уведомяваме фирмата-производител и/или превозвач навременно;
 • Инструктираме за правилно опаковане, етикетиране и маркиране на опаковките при превоз на опасни товари;
 • Осъществяваме подготовка и/или проверка на документи за превоз на опасни товари по въздух, вода, суша или мултимодален транспорт;
 • Консултираме при подготовка на мерки, съвети и указания за предотвратяване на инциденти и/или нарушения на нормативните актове и закони;
 • Следим за стриктното изпълнение на всички други нормативно определени задължения за АДР консултант в глава 1.8.3.3 на АДР.

Нормативна уредба

 1. Консултиране по всеки един казус по отношение на приложимата нормативна уредба;
 2. Съставяме  възражения по актове за установяване на административни нарушения;
 3. Изготвяне на жалби срещу получени наказателни постановления;
 4. Изготвяне на жалби срещу административни актове;
 5. Консултиране по приложими процедури за реализиране на инвестиционни намерения;
 6. Тълкуване на актове по конкретни правни казуси (неофициално);
 7. Предоставяне на навременна информация за изменения и/или допълнения на действащата нормативна уредба в частта ѝ, относима към дейността ви.

Абонаментно обслужване от Норд Опасни отпадъци

Експертните услуги в областта на екологичното законодателство, предлагани от Норд Опасни отпадъци, се предлагат и на абонаментен принцип.

Норд Опасни отпадъци препоръчва този модел на обслужване, защото по този начин се:

 • Осигурява пълно съответствие на извършваните дейности с отпадъци спрямо законодателните изисквания;
 • Осъществява текуща отчетност, водене на документацията, подготовка на справки, кореспонденции, присъствие и други при осъществяване на проверки от контролните органи – МОСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции, общини и други;
 • Пестите време и пари и сте спокойни, че дейността ви, свързана с управление на отпадъци е изрядна, което гарантира, че няма да претърпите загуби, свързани с налагане на санкции и/или преустановяване на дейността ви поради нарушения.

Цени на предлаганите абонаментни услуги

Предлагаме ви услуги за абонаментно обслужване на цени, формирани въз основа на естеството на конкретните задачи, които ще се изпълняват, както и времето за реализирането им.

При договор за изпълнение на повече услуги Норд Опасни отпадъци предлага конкурентни отстъпки.

ВАЖНО: Цените не включват евентуални допълнително възникнали разходи.