Изготвяне и подаване на месечен отчет в НИСО от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци е утвърдена фирма, предоставяща услуги за управление на опасни отпадъци, която ще се погрижи за подаването на различен тип документация, свързана с дейността.

Нормативното еко обслужване включва съдействие за изготвянето и подаването на отчетни книги – месечни отчети за дейностите по отпадъците в системата на НИСО (Национална информационна система за отпадъците). 

Ще се погрижим за цялата ви редовна ежемесечна отчетност, съгласно разпоредбите на Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Кой и какви месечни отчети за дейностите по отпадъците подава в НИСО?

Месечни отчети (отчетни книги) по съответните образци, утвърдени с Наредбата, се подават от различни групи лица.

Те включват:

  • Лица, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или опасни отпадъци (Отчетна книга по образец Приложение № 1); 
  • Тези, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на отпадъци (Отчетна книга по образец Приложение № 2); 
  • Лица, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци (Отчетна книга по образец Приложение № 3); 
  • Лица, чиято дейност е свързана с оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, включително предварително третиране преди оползотворяване  (Отчетна книга по образец Приложение № 4); 
  • Търговци и брокери на отпадъци  (Отчетна книга по образец Приложение № 5);
  • Лица, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на ОЧЦМ (отпадъци от черни и цветни метали) (Отчетна книга по образец Приложение № 6);
  • Лица, чиято дейност е свързана с временно съхранение на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от регламент (ЕС) 2017/852 (Отчетна книга по образец Приложение № 48);
  • Лица, чиято дейност е свързана с преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852  (Отчетна книга по образец Приложение № 49).

Кога се подават месечни отчети в НИСО?

По-горе споменатите отчетни книги (месечни отчети), които съответните лица следва да изготвят и подават към НИСО, трябва да го правят за всеки календарен месец в срок до 15 дни след изтичането му.

Отчетни книги за конкретен месец се подават в НИСО. В случаите, когато лицето (предприятието) не е извършвало дейност с отпадъци, то тогава се записва, че не са извършвани такъв тип дейности в съответния месец.


Изготвяне и подаване на месечен отчет в НИСО от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци може да ви съдейства за изготвянето и подаването на вашите месечни отчети.

Нашите услуги включват:

  • Изготвянето на месечни отчети – отчетни книги, към системата на НИСО за всички видове отчетни книги, съобразно типа дейност с отпадъци, които осъществяват; 
  • Подаване на изискуемите месечни отчети в срок и пълнота в НИСО от ваше име.

Имайте сигурна ежемесечна отчетност в НИСО за дейността си с експертното съдействие от Норд Опасни отпадъци.

Често задавани въпроси

В какъв срок се подават месечни отчети към НИСО?

Отчетите (отчетни книги) се подават до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Задължен ли съм да подавам месечен отчет, ако не съм извършвал дейност с отпадъци в същия?

Да, задължени сте. В този случай, в отчета се отбелязва, че в конкретния месец не са извършвани дейности с отпадъци.

Защо да използваме услугите ви след като мога и сам да подам месечните си отчети в НИСО?

С нашето съдействие ще сте сигурни, че отчетите ви са коректно попълнени и подадени в изискуемите от закона срокове.