Доставка

Вие избирате по какъв начин да предадете своите опасни отпадъци за
обезвреждане, оползотворяване или рециклиране.

Ние ги взимаме от вас

Ако нямате възможност да ги предадете, ние можем да ги вземем на място от вашето предприятие.
Когато ние вземаме опасни отпадъци от място, спазваме всички изисквания за тяхното събиране, транспортиране и съхранение. В случай че вие ни доставяте опасни отпадъци, уверете се, че отговарят на посочените изискваният за качество и съхранение.

Вие ги доставяте на нас

В случай че ще доставяте опасни отпадъци до нас самостоятелно, уверете се, че отговарят на качествените изисквания и са опаковани правилно.

Общи изисквания за опаковка

Опасните отпадъци следва да се събират и съхраняват при спазване на определени правила и изисквания. По този начин се минимизира опасността от разливи и замърсяване на природата, застрашаващи живота и здравето на живите организми.

Опаковка на течни опасни отпадъци

Всички видове сервизни течности, отработени масла, бои, лакове, разтворители и т.н. се съхраняват във варели и цистерни, предназначени за това.

Събирани в тях, те се извозват до рециклиращи предприятия и/или друг тип съоръжения, за да се обезвредят и оползотворят по най-правилния начин.

Опаковка на твърди опасни отпадъци

Всички видове пластмасови, металнии други опаковки, инструменти, найлони и т.н., които са били в контакт с опасни вещества и смеси, се събират в дебели найлонови чували.

Друг вариант е да се съхраняват в сертифицирани за типа отпадък контейнери, които се извозват със специализирани ремаркета и камиони.

Този тип опасни отпадъци се извозват за обезвреждане, оползотворяване и рециклиране.


Начин на плащане

Грижим се за вашето удобство, плащаме веднага

Заплащане на договорената цена съобразно типа опасен отпадък, който купуваме,
след направата на измерване и окачествяване.