Съхраняване на опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци, част от групата на Норд холдинг, предоставя услуги за съхранение на опасни отпадъци.

Приемаме за съхранение и последващо третиране широк спектър от опасни отпадъци, реализирани от дейността на различни фирми и предприятия.

Какви видове опасни отпадъци съхраняваме?

Предоставяме различен вид услуги за управление на отпадъците – транспортиране, съхранение или третиране на същите в почти всички групи от опасни отпадъци. 

Най-често приеманите опасни отпадъци за съхранение от Норд Опасните са следните: 

 • Отпадъчни бои и лакове, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества;
 • Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
 • Отпадъци от вещества и смеси, с които се отстраняват бои и лакове;
 • Опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества или които са замърсени с опасни вещества;
 • Абсорбенти и филтърни материали (маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
 • Спирачни течности;
 • Антифризни течности, съдържащи опасни вещества;
 • Луминесцентни тръби и други отпадъци, които имат съдържание на живак.

Тези, а и всички други отпадъци и вещества и/или опаковки от тях могат да нанесат сериозни щети върху околната среда и водите и човешкото здраве, ако не бъдат съхранявани правилно!


Процес на съхраняване на опасни отпадъци

Събраните отпадъци се съхраняват в специализирани депа на Норд Опасни отпадъци. 

Те разполагат със съответните разрешения в съответствие с действащата нормативна уредба

Опасните отпадъци се съхраняват в специализирани съдове, отговарящи на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове (Наредби  и други). 

Най-често използваните съдове са: 

 • Сертифицирани контейнери;
 • Найлонови чували с различна дебелина според типа отпадък;
 • Варели и/или бидони с различна вместимост и отговарящи на специфични стандарти и изисквания;
 • Други съдове като кашони, кутии (за луминисценти пури и други осветителни тела с живак).

Съдовете се определят в зависимост от типа опасен отпадък, който се съхранява. 

Всички съдове, използвани за съхранение на опасни отпадъци, както и помещенията (складове), в които се позиционират, отговарят на съответните условия за съхранение. 


Изисквания и регулации за съхраняване на опасни отпадъци

В изпълнение на дейностите си по събиране на опасни отпадъци и защита на околната среда и обществото, Норд Опасни отпадъци се ръководи от определени изисквания и регулации.

Това са:

 • Законите, действащи на територията на България – това са Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Закон за опазване на околната среда (ЗООС), подзаконови нормативни актове като различни Наредби и други наредби и регулации на национално ниво;
 • Международни законови актове, които се прилагат от държавите членки на ЕС, в т.ч. и България.

Депата, в които се съхраняват приеманите отпадъци, представляват помещения тип халета и навеси със специално подово покритие, което е непропускливо при разливи.  


Документи, които се изискват за съхраняване на опасни отпадъци

Дейности и операции като предаване, приемане, транспортиране и съхранение на опасни отпадъци се осъществяват въз основа на сключен писмен договор.

Третирането на опасни отпадъци се осъществява само от лица с разрешение за извършване на дейността.

Депата, в които се съхраняват различните видове опасни отпадъци, следва да разполагат със съответното разрешение. 

Норд Опасни отпадъци отговаря на всички законови изисквания за извършване на дейностите по управление на опасни отпадъци, в т.ч. и съхранение. Издаваме и всички необходими документи на лицата, които предават опасни отпадъци за временно съхранение, оползотворяване и/или обезвреждане.


Защо да се доверите на Норд Опасни отпадъци?

Норд Опасни отпадъци е водеща компания за управление и обезвреждане на опасни отпадъци, част от групата на Норд холдинг.

Ние имам дългогодишен опит в дейностите по приемане на отпадъци, транспорт и съхранението им в собствени специализирани депа за всеки вид отпадък. 

Дейностите ни се извършват съобразно действашите законови разпоредби

Може да се доверите на комплексния набор от услуги, които предлагаме в управлението на отпадъците.

Често задавани въпроси

Къде мога да предам отпадъците си за съхранение?

В някое от специализирани ни депа, които се намират в София, Златарица, Пловдив. Можем да транспортираме отпадъците ви от мястото на образуването им до нашите депа.

Задължен ли съм да предавам за съхранение и последващо третиране опасните отпадъци, генерирани в предприятието ми?

Не във всеки случай сте задължен да ги предавате за съхранение. Ако можете да осигурите условия за правилното им съхранение и транспортиране за последващо третиране, не е необходимо да ги предавате.

Защо да сключа договор с фирма за управление на опасни отпадъци? 

Защото по този начин можете да сте сигурни, че: 

 • Отпадъците ви ще бъдат правилно третирани;
 • Ще получите нужните ви документи за контрол на управлението ми, осъществяван от държавните ведомства;
 • Имате сигурен партньор за ефективно управление на отпадъците ви.