Класификация на отпадъците – изготвяне и подаване на работни листове към РИОСВ

Норд Опасни отпадъци съдейства на предприятия и отделни лица, извършващи дейности с отпадъци, за класификация на отпадъците им с подаване на работни листове и други документи към съответните РИОСВ (Регионални инспекции по околната среда и водите).

Какво представлява класификацията на отпадъците и защо се изисква?

Дейността с класификация на отпадъците се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, приета на основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Класификацията на отпадъците е процес, при който отпадъците се разделят според характеристиките, произхода и потенциалните им рискове за околната среда и човешкото здраве.

Класификацията на отпадъците се изисква, за да се осигури екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и свързаните с прилагането му подзаконови нормативни актове.Класификация на отпадъците с изготвяне и подаване на Работни листове към РИОСВ

Работните листове, които се подават към съответното РИОСВ, са документи по образец, с които се класифицират реализираните отпадъци от задължените лица.

Ето и следните случаи, при които се прилагат:

  • Причинителите на отпадъци, образувани в резултат на дейността им, следва да ги класифицират съгласно реда и условията на Наредбата;
  • Настъпят промени в използваните суровини, технологии и други, водещи до изменение в състава и свойствата на отпадъка – тогава се подава нов работен лист, с който отпадъците се класифицират наново;
  • Причинителят на отпадъка е неизвестен, класификацията на отпадъка се извършва от лицето, в чието владение се намира отпадъкът.

За всеки вид отпадък към съответната РИОСВ, на територията на която се образува отпадъкът, не по-късно от два месеца преди образуването трябва да се подадат определен тип документи.

Това включва: 

  • Попълнен работен лист за класификация на отпадъците (Приложение №5 от Наредбата) в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;
  • Описание на технологичния процес, при който се образува отпадъкът, в т.ч. източник на произхода, състава и свойствата на използваните суровини и материали; 
  • Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси – изходни суровини и технологичен процес, при който се образува отпадъкът.

Изготвяне и подаване на работни листове за класификация на отпадъците от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци е фирма, която ви предоставя различен тип услуги за управление на опасни отпадъци.

Ние ви осигуряваме нормативно еко обслужване, което включва изготвянето и подаването на необходимите документи за класификация на отпадъците ви в съответната РИОСВ по местообразуването на отпадъка.

Това включва следните услуги:

  • Подготовка на работни листове, информационни листове за безопасност и описание на технологичния процеси и използвани суровини и материали, свързани с образуването на отпадъци;
  • Подаване на целия набор от документи в пълнота и срок до съответното РИОСВ, където лицето (предприятието) образува отпадъка;
  • Актуализиране на работни и информационни листове, описи на технологичния процес, суровини и материали, когато настъпва промяна в извършваната от вас дейност с отпадъци.

Често задавани въпроси

Какво е работен лист за класификация на отпадък?

Работният лист е документ по образец, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците, който се изготвя и подава до РИОСВ, ведно с набор от други документи, за да се класифицира образуваният отпадък.

Мога ли сам да подам документите, свързани с класификация на отпадъците?

Да, задължените лица могат да подадат сами изискуемите съгласно Наредбата за класификация на отпадъците документи. Предвид спецификата на тази дейност и риска от допускане на грешки обаче, е добре процедурата да се извърши от специализирани фирми като Норд Опасни отпадъци.

Трябва ли да се извърши нова класификация на отпадъците при промяна на актуалното състояние на фирмата ми в ТР?

Не, при промени, свързани с актуално състояние на фирмата в ТР, законът не предвижда извършване на нова класификация на отпадъците. Актуализиране на класификацията се прави само при промяна в използваните суровини, материали и технологии.