Изготвяне и подаване на годишен отчет в НИСО от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци е насреща, за да ви окаже професионално съдействие за всякакъв вид нормативно еко обслужване. Това включва и изготвянето и подаването на годишни отчети в системата на НИСО (Национална информационна система за отпадъци). 
Ще ви съдействаме за вашата пълна редовна годишна отчетност, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Кой и какви годишни отчети се подават в НИСО? 

Годишните отчети трябва да се подготвят и подадат от широка група от лица, които са описани в Глава втора, Раздел II. Ред и образци за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г.

Подаването на годишните отчети е по различни образци, утвърдени в Наредбата със съответните ѝ приложения.

Норд Опасни отпадъци ще ви съдейства за годишната отчетност, подготвяйки точните документи спрямо типа дейност с отпадъци, която осъществявате.


Кога се подават годишни отчети в НИСО?

Изискуемите отчети от лицата (предприятията) е задължително да се изготвят и подават в срок до 31 март на текущата година, като това се извърпшва чрез електронната система на НИСО. 

Както регистрацията в НИСО, така и подаването на отчетните документи става по електронен път посредством КЕП или чрез упълномощено лице, имащо право да работи с НИСО системата.


Изготвяне и подаване на годишен отчет в НИСО от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци е утвърдена фирма на българския пазар предоставяща услуги за управление на опасни отдъци. Наред с това се грижим и за административната част, свързана с изготвяне и подаване на различен тип документи, свързани с дейността.

Доверете се на Норд Опасни отпадъци за: 

  • Изготвянето на годишни отчети към системата на НИСО за всички видове годишни отчети по приложения, съобразно типа дейност с отпадъци, която осъществявате; 
  • Подаване на изискуемите годишни отчети в срок и пълнота в НИСО от ваше име.

Бъдете сигурни и спокойни за отчетността на дейността си пред НИСО, като се доверите на услугите на Норд Опасни отпадъци за изготвяне и подаване на годишен отчет за дейност с отпадъци към НИСО. 

Често задавани въпроси

Как се осъществява отчетността на предприятията към НИСО? 

Лицата, които извършват дейности с отпадъци, подлежат на годишна отчетност към НИСО. Тези лица водят и ежемесечно отчетните книги в системата съгласно реда и сроковете, предвидени в Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Различни ли годишни отчети се подават, в зависимост от типа дейност с отпадъци, която осъществявам?

Да, съобразно типа дейност с отпадъци, която осъществяват лицата, те следва да подготвят и подадат годишен отчет по образец, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Защо да използвам услугите ви след като мога и сам да подам годишните си отчети в НИСО?

С професионалното ни съдействие пестите време и усилия, както и ще сте сигурни, че отчетите ви са коректно попълнени и подадени в изискуемите от закона срокове.