Консултации по екологични въпроси от Норд Опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци предоставя на фирми и физически лица, занимаващи се с управление на отпадъци, широк спектър отнормативно еко обслужване

Консултациите по екологичните въпроси се явяват съществен фактор при управлението на отпадъци по еколого- и законосъобразен начин, независимо дали става въпрос за опасни и неопасни такива.

Защо консултирането по въпроси, свързани с екологията и управлението на отпадъци, е важно? 

Консултирането по въпросите за екологията и управлението на отпадъци гарантира, че дейността ви с отпадъци ще бъде изпълнена съгласно действащите закони и изискванията за екологосъобразност

Нормативните изисквания по отношение на законното управление на отпадъци са много и са свързани с подготовката на редица отчетни, справочни и ред други документи. 

Предвид това, те могат да доведат до затруднения в предприятията, които третират различни групи отпадъци по един или друг начин. 

Консултирането по екологичните въпроси има важно значение за вас като предприятие или лице, което извършва дейност с управление на отпадъци. Това ви гарантира спазване на законовите наредби.


Какви консултантски услуги предлага Норд Опасни отпадъци?

Норд Опасни отпадъци предлага консултации по екологични въпроси в различни направления.

Основните сред тях са, както следва:

  • Консултации по всички въпроси за околната среда и изготвяне и подаване на пълната документация, изискуема по закон, за да покриете всички изисквания на екологичното законодателство; 
  • Одитиране на дейността ви и изготвяне на доклади, справки, отчети и други във връзка с изпълнението на екологичното законодателство; 
  • Консултации по въпросите за превоз на опасни товари
  • Административно-правни консултации и обслужване при нужда от съдействие в случай на констатирани нарушения в дейността ви с отпадъци;
  • Услуги за абонаментно обслужване и отчетност на дейността ви в НИСО и свързаните със системата държавни органи – РИОСВ, ИАОС, МОСВ и т.н.

Защо да изберете консултация по екологичните въпроси от Норд Опасни отпадъци?

Норд Опасни отпадъци, част от групата на Норд холдинг, е водеща компания, предоставяще услуги за управление на опасни отпадъци, както и неопасни такива, която обединява екип от специалисти с дългогодишен опит в областта.  

Ние сме дружество, което работи в тясно сътрудничество със своите клиенти, като предоставяме съвети и конкретни решения, основани на изискванията на закона и утвърдени практики за екологично третиране на отпадъци.

Често задавани въпроси

Предлагате ли консултации за класификация и управление на отпадъците?

Да, този тип консултации гарантират, че отпадъците ви се управляват по отговорен за околната среда и обществото начин.

Предлагате ли консултации за управление на опасни отпадъци?

Да, консултациите за управление на опасни отпадъци гарантират, че генерираните от дейността ви отпадъци се управляват безопасно и отговорно.

Защо да се възползвам от консултантските ви услуги по екологични въпроси?

Екологичното законодателство, наред с изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците, сами по себе си са сложни и често трудно реализируеми от задължените да ги изпълняват лица. Посредством консултантските ни услуги можете да сте спокойни, че дейността ви се изпълнява изцяло в съответствие със закона и екологосъобразни практики.