на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, ЕИК 207188546

Приета с решение на едноличния собственик на капитала на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД – „Норд Холдинг“ АД, ЕИК 200376038, във връзка Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящата Декларация за поверителност е относима до личните данни, които „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД събира, съхранява и обработва от своите клиенти с оглед на това да предоставя услугите си по предмета си на дейност – извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, търговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД прилага Политика за защита на личните данни, включително и за такива: 

 • събирани от вас чрез хартиени форми, попълнени лично от вас и/или чрез ваш представител в  регионалните ни представителства; 
 • събирани чрез имейл кореспонденция при сключване на договори и други, разрешени от закона методи за събиране на лични данни; 
 • събирани в интернет.

Настоящата Декларация за поверителност ви информира за практиките, прилагани от „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, за защита на личните данни, включително за правата ви при събиране на същите от наша страна по един или по няколко от методите, споменати по-горе. 

В случай че имате възражения относно начина на събиране, обработка и съхранение на лични данни, прилагани от „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, от уебсайта и представителствата му, не предоставяйте своите личнi данни по нито един от методите, споменати по-горе. 

Обща информация 

Предмет на дейност:

 „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, ЕИК 207188546, извършва дейност по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, търговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, разрешена от закона. 

В процеса по събиране, съхранение и обработка на предоставените от вас лични данни „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД се съобразява с разпоредбите на редица нормативни актове и правила, разпореждащи начина на извършване на тези действия, целите и границите на приложение. 

Нормативната уредба включва, но не се ограничава само и единствено до Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях. 

Какви лични данни събираме?

Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД събира от своите клиенти лични данни, изрично посочени в закона и/или изискуеми за сключването на определени типове договори за уреждане на клаузите в тях. 

В случай че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени като задължителни в закона, но „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД намира за необходимо да бъдат предоставени от ваша страна при уреждане на взаимните ни интереси, Дружеството се задължава да ви информира ясно и недвусмислено за това. 

Видеонаблюдение на територията на обектите

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД осъществява видеонаблюдение на територията на своите обекти с цел тяхната охрана, както и охрана на наличните активи.

Дружеството е предприело всички необходими технически и организационни мерки за опазване на поверителността ви при видеозаснемане.

Записите се съхраняват и унищожават регулярно съгласно законовите правила и при спазване на вътрешните инструкции, които не противоречат на закона. 

Бисквитки и други технологии

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД използва „бисквитки“, както и други пасивни технологии за проследяване с оглед събиране на информация от вас, когато взаимодействате с нашия уеб сайт. Информация за това какво представляват и как функционират „бисквитките“ можете да научите от нашата Политика за използване на „бисквитки“. Всеки посетител на сайта ни има право по всяко време да прекрати проследяването с използване на бисквитки, като ги блокира от настройките на браузъра, който използва. 

Събиране на данни от други източници 

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД може да събира данни за вас от други източници, незабранени със закон, с оглед на това да ви предостави качествени услуги. Под „данни от други източници“ визираме събирането на информация от наши партньори (в случай че сте се съгласили същата да бъде предоставена), както и публично достъпна такава. 

Събираната информация от други източници може да включва: 

 • данни за осъществяване на контакт – когато се свързва с вас, Дружеството се задължава да ви информира откъде се е сдобило с вашите данни; 
 • публично достъпни данни за лица, представляващи организацията ви. 

Всяка друга публично достъпна информация „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД събира само тогава, когато има налице декларация от лицето, с която същото дава съгласието си, че я споделя с Дружеството. 

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме? 

Всеки от вас има правото да реши дали и как да използва услугите, предоставяни от „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, в качеството му на Търговец и/или при извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съгласно ЗУО. 

В използваните от „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД форми за събиране на лични данни (в електронен или хартиен вариант) се обозначава задължителният или доброволният характер на предоставяните данни. 

Без предоставянето на данни със задължителен характер е невъзможно да бъде предоставена конкретната услуга и/или части от нея. Изхождаме от факта, че това са минимално изискуемите по силата на закона данни за регулиране на дейността ни. 

а) Използването на услугите, предоставяни от „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, е възможно само след предоставяне на минимално изискуемите лични данни съгласно прилагането на разпоредбите на ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове: три имена и постоянен адрес по лична карта. 

Въпреки че съгласно действащата нормативна уредба в България тези данни са определяни като минимално изискуеми, „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД изисква от клиентите си още: ЕГН, телефон и имейл адрес за контакт

ЕГН е необходима информация при установяване на взаимоотношенията помежду ни с оглед на категоричната и безспорна индивидуализация на всяка от страните. Това е изцяло във ваш интерес като потребител на нашите услуги. 

Данните за контакт, събирани от нас, са изискуеми с цел бързото и безпроблемно осъществяване на контакт при нужда от съдействие от наша страна в бъдеще, както и за да ви уведомяваме при съществени пазарни изменения и/или при промяна в цените и условията на предлаганите услуги.

б) Работниците и служителите на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД встъпват в трудово правоотношение с Дружеството в качеството му на работодател напълно доброволно. За установяване на трудовоправни отношения между страните се сключва трудов договор. Процедурата изисква депозиране на минимален набор от документи и предоставяне на лични данни съгласно действащото трудово законодателство в България, в т.ч.: 

 • CV и мотивационно писмо; 
 • Документ за самоличност – за справка; 
 • Документи, доказващи степен на придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание/научна степен, когато същите са изискуеми за длъжността и/или спецификата на работата, за която лицето кандидатства; 
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж по специалността – когато такива са изискуеми за длъжността и/или за спецификата на работата, за която лицето кандидатства; 
 • Документ за медицински преглед, изискуем при първоначално постъпване на работа, както и в случай на преустановяване на трудова дейност за срок от над 3 месеца; 
 • Свидетелство за съдимост в случаите, когато със закон и/или нормативен акт е изискуемо удостоверяването на съдебно минало. 

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД събира личните ви данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или с цел защита на вашите интереси, ще поискаме изричното ви съгласие. Данните ви ще бъдат използвани според конкретните цели, за които сте дали своето съгласие. В случай че бихте искали да промените решението си, имате право да оттеглите съгласието си. 

При възникване на необходимост от събиране на ваши лични данни поради наш легитимен интерес или с оглед запазване на жизненоважни интереси, „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД ще ви информира своевременно и ще разясни правата ви. 

В случай че идентифицирате нелегитимен интерес в събирането на личните ви данни от страна на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД, имате правото да възразите срещу това. В такъв случай ние ще предприемем допълнителни мерки и ще ви информираме допълнително, вкл. като ви предоставим своите мотиви, в срок до 1 месец от постъпилото от ваша страна възражение. 

Разкриване на данни пред трети лица

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД разкрива лични данни на трети лица само в следните случаи: 

 • Пред институции, държавни и/или други органи, в случай че имаме законово задължение да го направим; 
 • На лица, които извършват поддръжка на оборудването, софтуера и хардуера, които Дружеството използва за обработката на лични данни при изграждане на мрежата; 
 • На служители на Дружеството, които са заети с обработката на вашите лични данни с оглед установяването на партньорски, трудовоправни и търговски отношения; 
 • На други лица, извършващи услуги в различни сфери, подпомагащи основната дейност на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД прилага всички необходими мерки и задължава всички трети лица, които по един или друг начин получават достъп до вашите данни, да спазват установените правила съгласно Политиката за защита на личните данни на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД. 

Допълнителни мерки за защита на данните

„Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД събира, съхранява и обработва лични данни, спазвайки всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. При необходимост Дружеството използва допълнителни механизми, като криптиране, псевдонимизация и други, при обработката, преноса и съхранението на личните данни. 

В какъв период (срок) съхраняваме личните ви данни? 

Предоставените на „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД лични данни се съхраняват съгласно сроковете, установени в действащите нормативни актове. Тези срокове може да са различни в зависимост от целите, за които са събирани данните. 

При невъзможност този период (срок) да бъде установен със закон, „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД съхранява личните ви данни в разумен срок, определен въз основа на допълнителни критерии. Последните са съобразени с нашето желание да ви предоставим висококачествени услуги и развитие на партньорските отношения при взаимен интерес.

Така при евентуални бъдещи взаимоотношения след изтичане на сключения договор от ваша страна ще се изискват много по-малко действия за повторното им предоставяне. В случай че данните ви вече не са необходими за прилаганите цели, Дружеството ги заличава или унищожава по надлежния ред.

Право на достъп до получаване на информация

Всеки клиент има право да получи по всяко време информация за личните данни, които „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД съхранява и обработва за него, както и с какви цели го прави. От своя страна Дружеството ще ви предостави тази информация в срок, не по-дълъг от 1 месец.

Правото ви на достъп може да бъде упражнено чрез изпращане на искане за достъп до „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД. В много редки случаи, поради технически ограничения или други извънредни ситуации, Дружеството може да не успее да ви осигури искания достъп в посочения срок, за което ще бъдете своевременно уведомени. 

Право на корекция при установяване на грешки и/или актуализиране на лични данни 

Във всеки един момент имате правото да поискате от „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД да коригира първоначално подадени от вас лични данни и/или да актуализира същите, когато установите, че е допусната грешка и/или е настъпила някаква промяна в тях. 

Искането си за достъп до личните ви данни, които Дружеството обработва, както и подаване на информация за корекция/актуализация можете да изпратите по един от следните начини: 

 • На хартиен носител до адрес: гр. София 1220, ПК 33, ул. „Елов дол” № 1
 • По електронен път на имейл адрес sec-01@nordholding.bg

Други права 

По отношение на работата с личните ви данни съгласно законовата уредба освен гореизброените права имате право още: 

 • да поискате изтриване на личните ви данни; 
 • да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни за определен период от време; 
 • да направите възражение срещу обработката на личните ви данни, ако смятате, че това се извършва неправомерно; 
 • на преносимост на данните. 

Споменатите права зависят от причината, поради която обработваме вашите данни ви. В някои от случаите „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД има законовото задължение да съхранява данните ви. Това означава, че има вероятност едно и/или няколко от правата ви да не бъдат удовлетворени от Дружеството. Ако например бихте искали да изтрием лични данни, които по силата на закона сме длъжни да съхраняваме за определен период, ние не бихме могли да ги заличим окончателно от системите си. 

При възникване на въпроси се обръщайте към нашите служители: 

 • за съдействие при упражняване на гарантираните от закона права;
 • за получаване на допълнителна информация за вашите законови права. 

Можете да бъдете сигурни, че „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД се стреми да удовлетвори вашите искания, когато същите са основателни и допустими, при спазване на законоустановените срокове. В много редки случаи тези срокове могат да бъдат удължени, но не повече от максимално разрешените от закона. 

Право на подаване на жалба

Имате право да подадете жалба, когато сметнете, че правата ви по отношение на личните данни са нарушени. 

Сигнали можете да подавате към нас, за да проверим вашия казус, като ни изпратите писмо на хартиен носител до адрес гр. София 1220, ПК 33, ул. „Елов дол” № 1, или на имейл адрес sec-01@nordholding.bg

Имате право да подадете жалба и до Комисията за защита на личните данни, която има следните данни за контакт: 

 • Пощенски адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
 • Център за информация и контакти – тел.: 02/91-53-518.

Актуализация/обновяване на настоящата Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се ревизира и актуализира регулярно с оглед осигуряване на прозрачност, яснота и точност по отношение на механизмите за събиране, съхранение и обработка на личните данни, които прилагаме. По този начин „Норд Опасни Отпадъци“ ЕООД се стреми да обхване всички нововъведения и промени, относими към този юридически аспект от дейността си.

Дата на последна актуализация на настоящата Декларация за поверителност – март 2023 г.