Управление на обезвреждане на опасни отпадъци за безопасна и чиста природа

Да направим природата по-чиста и безопасна!

Нека заедно да поемем отговорността да избегнем замърсяването с опасни отпадъци.

Норд Опасни отпадъци се грижи за цялостното и ефективно управление на опасни
отпадъци, генерирани от различните индустрии, като прилагаме устойчиви методи за
тяхното обезвреждане, оползотворяване и рециклиране.

Отпадъците, класифицирани като опасни, съставляват широк спектър от отпадни продукти.

Съставът и свойствата им създават реална опасност за човешкото здраве и околната среда.

Групи опасни отпадъци

които управляваме, обезвреждаме и рециклираме

Нашата дейност е фокусирана върху събирането, транспортирането, съхранението, оползотворяването и рециклирането на следните основни групи опасни отпадъци:

Отпадъци от селското, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство, производството и преработването на хранителни продкти

Отпадъци, генерирани в земеделието и биопроизводството, като утайки от измиване и почистване, отпадъци от животински тъкани, пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки), отпадъци от химическо третиране и др.

Отпадъци от обработката на дървени плоскости, фурнири, талашит, изрезки, съдържащи различни видове консерванти и други, които създават опасност за човешкото здраве и природа.

Тези отпадъци преработени, рециклирани или оползотворени в специализирани за целта технологични процеси, създават възможност за намаляване на потребностите от свежа дървесина за различните индустрии.

Отпадъци от дейността на текстилната и кожарската индустрия

Различни видове разтворители и обезмаслители, багрила и пигменти със съдържание на вредоносни вещества, отпадъци от обработени и необработени текстилни влакна.

Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и природни въглища

Отпадъци, произхождащи от производството на енергоносители за пазара – бензин, дизел газ, притежаващи, както опасни, така и неопасни свойства и съставки.

Отпадъци от неограничени химични процеси

Отпадни продукти от киселини, основи, соли, разтвори и метални оксиди. Отпадъци със съдържание на метали и остатъци от употребата на сяросъдържащи химични вещества и препарати.

Отпадъци от органични химични процеси

Отпадъчни продукти от пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна. Багрила и пигменти на органична основа. Също и отпадъци от производството на перилни, почистващи и козметични препарати.

Отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на покрития, лепила и мастила

Отпадъци от вещества и смеси, използвани за отстраняване на бои и лакове със съдържание на органични разтворители и други вредни вещества.

Отпадъци от дейността на фотографската промишленост

Разтвори от проявители и активатори, еднократни фотоапарати с или без батерии, фиксиращи разтвори и други, генерирани от фотографската дейност.

Отпадъци от дейността на електроцентрали, горивни инсталации, леярни и други

Отпадъци, получени в резултат на топлинни процеси, необходими за производство и преработка на чугунени и стоманени изделия, в т.ч. и други метали – алуминий, олово, цинк, мед.

Отпадни продукти от химична обработка и нанасяне на метални покрития, галванизиране и поцинковане

Генерират се основно в процесите по галванизиране, поцинковане и химично почистване на метални и други повърхности, посредством фосфатиране, обезмасляване и други подобни.

Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Отпадъци, генерирани при довършителната или окончателната обработка на метални или пластмасови изделия, при шлайфане, струговане, полиране и други операции

Отработени масла

Отработени хидравлични, смазочни, моторни, изолационни, трюмови и топлопредаващи смазочни продукти.

Отпадни продукти от органични разтворители

Отпадъци от флуорохлоровъглероди, флуоровъглеводороди и други разтворители и смеси със съдържание на опасни вещества.

Опаковки за съхранение на опасни вещества, сервизни течности и абсорбенти

Различни видове течности и материали като абсорбенти, филтри и филтърни материали. Метални и пластмасови кутии, опаковки, фолиа и барабани, в т.ч. аерозолни отпадъци, туби и други подобни.

Неизползваеми превозни средства, части от тях, електроника и батерии

Излезли от употреба превозни средства и ремонтни части, електрическо и електронно оборудване, акумулатори и батерии, както и отпадни продукти от почистване на транспортни резервоари.

Строителни отпадни продукти със съдържание на опасни вещества

Материали, използвани за изолации, в т.ч. и азбестосъдържащи строителни материали, включително и такива, съставени от и/или включващи в съдържанието си вредни вещества.

Отпадъци, генерирани от дейността на отпадно-обработващата промишленост

Всички видове отпадъчни продукти, реализирани след изгаряне и/или пиролиза на отпадъци, в т.ч. и регенериране на маслени течности.

Битови отпадъци (домакински и сходни на тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събирани фракции

Отпадъци, произхождащи от домакинствата, както и от търговски, административни и промишлени дейности. Битови отпадъци, генерирани от ежедневните и естествени човешки дейности на работното място или у дома, включително и техните разделно събирани фракции.

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране, оползотворяване или обезвреждане
на опасните отпадъци включва следните операции:

Приемане

Приемът на опасни отпадъци от различните
индустрии става по два начина: чрез предаването
им в нашите пунктове в страната или чрез
изземването им на място от предприятието.

Проверка на опаковката и сортиране

При приемането на отпадъците се проверява дали
опаковките им отговарят на изискванията за
безопасност за всеки вид. След това опасните
отпадни продукти се сортират по видове.

Съхранение

Отпадъците се съхраняват в помещения –
халета и  навеси, проектирани със специално
подово покритие. По този начин се гарантира
непропускливостта му при евентуални разливи.

Транспорт

Транспортирането до площадките става в
специални найлонови чували или сертифицирани
контейнери, а от площадките до рецикиращото
предприятие – със специализирани АДР камиони.

Рециклиране

Рециклирането зависи от наличната технология
и състава на отпадъка. Опасните отпадъци,
които не е възможно да бъдат рециклирани, се
предават за оползотворяване и обезвреждане.

Оползотворяване чрез контролирано изгаряне

В специализирани инсинераторни системи при много висока
температура опасните отпадъци се изгарят, а произведената от
процеса енергия се използва от циментовите заводи у нас.

Обезвреждане

Опаковките и отпадъците, били в контакт
с опасни вещества, се третират по различни
методи. В резултат на това се получават безопасни
рециклируеми ресурси – метали и пластмаси.

Ползи от рециклиране

Ключовите механизми

icon

Намaляване
на замърсяването

icon

Повече
чист въздух и вода

icon

По-малко вредни
емисии в атмосферата

Разрешения и сертификати

Норд Холдинг разполага с всички необходими разрешения и
сертификати за събиране, съхранение, управление и оползотворяване
на събираните групи от опасни отпадъци, в т.ч.:

F 05-08 Сертификат No. BG2020091101
ISO 9001-2015 BG

Сертификат за членство
в БАР

Регистрационен документ
12-RD-1018-00 от 27.03.2013

Сертификат за членство в КРИБ

Регистрация като Търговец на отпадъци № 476 в публичния регистър на ИАОС.

Стандарти, прилагани
по отношение на опасните отпадъци

За осъществяване на дейността си по търгуване с опасни отпадъци Норд Холдинг прилага стандартите за класификация на отпадъците, заложени от ЕС и приложими за България като член на ЕС. Стандартите имат за цел да унифицират правилата за класифициране на различните групи и видове опасни отпадъци, съобразно качеството и състава им.

Номенклатура на Норд холдинг се съобразява и със стандартите на ISRI – Институт на индустриите за рециклиране на скрап, по отношение на дейността си по управление на скрап от цветни и черни метали.

Компанията има утвърдени търговски позиции, както на европейския, така и на световния пазар, която се основава на действащите международни стандарти за качество и рециклиране на опасни отпадъци.

Вреди от неправилното третиране на опасни отпадъци

Вредите от генерираните различни групи опасни отпадъци произтичат от състава и свойствата им. Те се проявяват при установяването на контакта им с природата и/или с човека, вследствие на неправилното им третиране.

Вредоносното им въздействие може да се изразява в отравяне на водите, почвата и въздуха, а от там и до необратимото замърсяването на флората и фауната. Токсичните, корозивни и инфекциозни процеси рефлектират и върху общественото здраве.

Опасните отпадъци попадат в организма и нанасят сериозни здравословни проблеми било чрез въздуха, било чрез замърсяването на почвата и/или водите и последващата употреба на природните блага от човека.

Прецизно отношение при управлението на
отпадъци от Норд Опасни отпадъци

Как оползотворяваме и рециклираме различните видове опасни отпадъци?
Предлагаме устойчиви решения за опазване на природата и общественото здраве.

Вакуумна
дестилация

Отпадъчните сервизни масла, получавани след сервизиране на автомобили, машини и други, се извозват в специализирани цистерни, варели и други. Основният метод за рециклирането им е вакуумната дестилация, вледствие на която от тях могат да бъдат произведени различни видове масла и/или да се използват за направата на битуми и асфалтови настилки.

Инсинерация на опасни отпадъци

Опасни опаковки, филтри, абсорбенти и т.н. от остатъчното производство се оползотворяват чрез контролирано изгаряне в специализирани инсинератори. В процеса се използват филтри, улавящи вредните вещества при горенето, преди да постъпят в атмосферата. Енергията от изгарянето се използва и като производствена мощ в циментовите заводи.

Физико-химични методи
за обезопасяване и
рециклиране

Една част от използваните опаковки (пластмасови и метални), класифицирани като контактни с опасни вещества, подлежат на обезвреждане и рециклиране. Чрез прилагането на различни физико-химични методи, ресурси като пластмаса и метал стават годни за последващо производство и употреба.

Клиентите за нас

Какво казват клиентите за нас?