Събиране и приемане на опасни отпадъци за безопасна и чиста природа

Екологично третиране, съхранени, обезвреждане и рециклиране.

100% спазваме нормативната уредба.

Отговорността да избегнем замърсяването на околната среда с опасни отпадъци е обща.

Норд Опасни отпадъци се грижи за цялостното и ефективно управление на опасни отпадъци, генерирани от различните индустрии днес.
Прилагаме устойчиви методи за събирането, съхранението и обезвреждането на опасни отпадъци, наред с тяхното оползотворяване и рециклиране.

Отпадъците, класифицирани като опасни, съставляват широк спектър от отпадни продукти.

Съставът и свойствата им създават реална опасност за човешкото здраве и околната среда.

Групи опасни отпадъци

които управляваме, обезвреждаме и рециклираме

Дейността ни е свързана със събиране, транспортиране, съхранение на опасни отпадъци, оползотворяване и рециклиране на следните основни групи опасни отпадъци:

Отпадъци от селското, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство, производството и преработването на хранителни продкти

Отпадъци в земеделието и биопроизводството, като утайки от измиване и почистване, отпадъци от животински тъкани, пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки), отпадъци от химическо третиране и други.

Отпадъци от обработката на дървени плоскости, фурнири, талашит, изрезки, съдържащи различни видове консерванти, които създават опасност за човешкото здраве и природа

Тези отпадъци преработени, рециклирани или оползотворени в специализирани за целта технологични процеси, създават възможност за намаляване на потребностите от дървесина за различните индустрии.

Отпадъци от дейността на текстилната и кожарската индустрия

Различни видове разтворители и обезмаслители, багрила и пигменти със съдържание на вредоносни вещества, отпадъци от обработени и необработени текстилни влакна.

Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и природни въглища

Отпадъци, произхождащи от производството на енергоносители за пазара – бензин, дизел газ, притежаващи, както опасни, така и неопасни свойства и съставки.

Отпадъци от неограничени химични процеси

Отпадни продукти от киселини, основи, соли, разтвори и метални оксиди. Отпадъци със съдържание на метали и остатъци от употребата на сяросъдържащи химични вещества и препарати.

Отпадъци от органични химични процеси

Отпадъчни продукти от пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна. Багрила и пигменти на органична основа. Също и отпадъци от производството на перилни, почистващи и козметични препарати.

Отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на покрития, лепила и мастила

Отпадъци от вещества и смеси, използвани за отстраняване на бои и лакове със съдържание на органични разтворители и други вредни вещества.

Отпадъци от дейността на фотографската промишленост

Разтвори от проявители и активатори, еднократни фотоапарати с или без батерии, фиксиращи разтвори и други, генерирани от фотографската дейност.

Отпадъци от дейността на електроцентрали, горивни инсталации, леярни и други

Отпадъци, получени в резултат на топлинни процеси, необходими за производство и преработка на чугунени и стоманени изделия, в т.ч. и други метали – алуминий, олово, цинк, мед.

Отпадни продукти от химична обработка и нанасяне на метални покрития, галванизиране и поцинковане

Генерират се основно в процесите по галванизиране, поцинковане и химично почистване на метални и други повърхности, посредством фосфатиране, обезмасляване и други подобни.

Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Отпадъци, генерирани при довършителната или окончателната обработка на метални или пластмасови изделия, при шлайфане, струговане, полиране и други операции

Отработени масла

Отработени хидравлични, смазочни, моторни, изолационни, трюмови и топлопредаващи смазочни продукти.

Отпадни продукти от органични разтворители

Отпадъци от флуорохлоровъглероди, флуоровъглеводороди и други разтворители и смеси със съдържание на опасни вещества.

Опаковки за съхранение на опасни вещества, сервизни течности и абсорбенти

Различни видове течности и материали като абсорбенти, филтри и филтърни материали. Метални и пластмасови кутии, опаковки, фолиа и барабани, в т.ч. аерозолни отпадъци, туби и други подобни, замърсени с опасни вещества.

Неизползваеми превозни средства, части от тях, електроника и батерии

Излезли от употреба превозни средства и ремонтни части, електрическо и електронно оборудване, акумулатори и батерии, както и отпадни продукти от почистване на транспортни резервоари.

Строителни отпадни продукти със съдържание на опасни вещества

Материали, използвани за изолации, в т.ч. и азбестосъдържащи строителни материали, включително и такива, съставени от и/или включващи в съдържанието си вредни вещества.

Отпадъци, генерирани от дейността на отпадно-обработващата промишленост

Всички видове отпадъчни продукти, реализирани след изгаряне и/или пиролиза на отпадъци, в т.ч. и регенериране на маслени течности.

Битови отпадъци (домакински и сходни на тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събирани фракции

Отпадъци, произхождащи от домакинствата, както и от търговски, административни и промишлени дейности. Битови отпадъци, генерирани от ежедневните и естествени човешки дейности на работното място или у дома, включително и техните разделно събирани фракции.

Процес на рециклиране

Процесът на рециклиране, оползотворяване или обезвреждане
на опасните отпадъци включва следните операции:

Приемане

Приемът на опасни отпадъци от различните
индустрии става по два начина: чрез предаването
им в нашите пунктове в страната или чрез
изземването им на място от предприятието.

Проверка на опаковката и сортиране

При приемането на опасни отпадъци и такива,
които са били в контакт с опасни вещества,
се проверява дали опаковките им отговарят на
изискванията за безопасност. За всеки вид те
са различни. След това се сортират по видове.

Съхранение

Отпадъците се съхраняват в помещения –
халета и  навеси, проектирани със специално
подово покритие. По този начин се гарантира
непропускливостта му при евентуални разливи.

Транспорт

Транспортирането до площадките става в специални
найлонови чували или сертифицирани контейнери,
а от площадките до рецикиращото предприятие
– със специализирани АДР камиони.

Рециклиране

Рециклирането зависи от наличната технология
и състава на отпадъка. Опасните отпадъци,
които не е възможно да бъдат рециклирани, се
предават за оползотворяване и обезвреждане.

Оползотворяване чрез контролирано изгаряне

В специализирани инсинераторни системи при много висока
температура опасните отпадъци се изгарят, а произведената от
процеса енергия се използва от циментовите заводи у нас.

Обезвреждане

Опаковките и отпадъците, били в контакт с опасни вещества,
се третират по различни методи, в съответствие с установените
нормативни разпоредби. В резултат на това се получават
безопасни рециклируеми ресурси – метали и пластмаси.

Ползи от рециклиране

Ключовите механизми

icon

Намaляване
на замърсяването

icon

Повече
чист въздух и вода

icon

По-малко вредни
емисии в атмосферата

Разрешения и сертификати

Норд Опасни отпадъци разполага с всички необходими разрешения
и сертификати за  събиране, управление съхранение
и оползотворяване на събираните групи от опасни отпадъци, в т.ч.:

Политика по качеството на Норд холдинг АД

F 05-08 Сертификат No. BG2020091101
ISO 9001-2015 BG

F 05-08 Сертификат No. BG2023100502 ISO 14001-2015 BG

F 05-08 Сертификат No. BG2024030820 ISO 45001-2018 BG

Сертификат за членство
в БАР

Регистрация като Търговец на отпадъци № 476 в публичния регистър на ИАОС.

Регистрационен документ
12-RD-1018-00 от 27.03.2013

Сертификат за членство в КРИБ

Стандарти, прилагани
по отношение на опасните отпадъци

За осъществяване на дейността си по търгуване с опасни отпадъци Норд Холдинг прилага стандартите за класификация на отпадъците, заложени от ЕС и приложими за България като член на ЕС. Стандартите имат за цел да унифицират правилата за класифициране на различните групи и видове опасни отпадъци, съобразно качеството и състава им.

Номенклатура на Норд холдинг се съобразява и със стандартите на ISRI – Институт на индустриите за рециклиране на скрап, по отношение на дейността си по управление на скрап от цветни и черни метали.

Компанията има утвърдени търговски позиции, както на европейския, така и на световния пазар, която се основава на действащите международни стандарти за качество и рециклиране на опасни отпадъци. Наши клиенти са предприятия в различни сфери на дейност, реализиращи опасни отпадъци от дейността си.

Вреди от неправилното третиране на опасни отпадъци

Вредите от генерираните различни групи опасни отпадъци произтичат от състава и свойствата им. Те се проявяват при установяването на контакта им с природата и/или с човека, вследствие на неправилното им третиране.

Вредоносното им въздействие може да се изразява в отравяне на водите, почвата и въздуха, а от там и до необратимото замърсяване на флората и фауната. Токсичните, корозивни и инфекциозни процеси рефлектират и върху общественото здраве.

Опасните отпадъци попадат в организма и нанасят сериозни здравословни проблеми било чрез въздуха, било чрез замърсяването на почвата и/или водите и последващата употреба на природните блага от човека.

Прецизно отношение при управлението на
отпадъци от Норд Опасни отпадъци

Как оползотворяваме и рециклираме различните видове опасни отпадъци?
Предлагаме устойчиви решения за опазване на природата и общественото здраве.

Вакуумна
дестилация

Отпадъчните сервизни масла, получавани след сервизиране на автомобили, машини и други, се извозват в специализирани цистерни, варели и други. Основният метод за рециклирането им е вакуумната дестилация, вледствие на която от тях могат да бъдат произведени различни видове масла и/или да се използват за направата на битуми и асфалтови настилки.

Инсинерация на опасни отпадъци

Опасни опаковки, филтри, абсорбенти и т.н. от остатъчното производство се оползотворяват чрез контролирано изгаряне в специализирани инсинератори. В процеса се използват филтри, улавящи вредните вещества при горенето, преди да постъпят в атмосферата. Енергията от изгарянето се използва и като производствена мощ в циментовите заводи.

Физико-химични методи
за обезопасяване и
рециклиране

Една част от използваните опаковки (пластмасови и метални), класифицирани като контактни с опасни вещества, подлежат на обезвреждане и рециклиране. Чрез прилагането на различни физико-химични методи, ресурси като пластмаса и метал стават годни за последващо производство и употреба.

Клиентите за нас

Какво казват клиентите за нас?