Opolzotvoryavane na opasni otpadatsi

Оползотворяване на опасни отпадъци

Предлагаме ви решение за оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци в наши и партньорски инсталации в България и чужбина.

Доверете се на надежден партньор за управлението на отпадъци, реализирани в дейността ви. Норд Опасни отпадъци, част от групата на Норд холдинг, е тук, за да ви съдейства.

Какво представлява процесът на оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци?

Обезвреждането на опасни отпадъци се прилага по отношение на групи от отпадъци, които са били в контакт с опасни вещества и смеси.

Такива могат да бъдат:

  • Отпадъци от опаковки – в това число включваме метални и пластмасови отпадъци;
  • Маслени и други видове филтри;
  • Текстилни отпадъци;
  • Абсорбенти и други.

Различни са методите, по които се извършва третиране на отпадъците от този вид. 

В резултат се получават рециклируеми отпадъци – метали и пластмаси, използвани повторно като ресурси. 

Оползотворяването се осъществява в специализирани инсенераторни системи, в които за оползотворяване на опасните отпадъци се извършва контролираното им изгаряне.

Инсинераторните системи са снабдени с филтри, които улавят вредните частици преди попадането им във въздуха. 

Произведената в процеса на горене енергия се използва като ресурс главно в циментовите заводи у нас и/или в чужбина, като по този начин се спестяват от ресурсите на околната среда


Какви видове опасни отпадъци оползотворяваме и обезвреждаме?

Работим с почти всички групи опасни отпадъци, реализирани от предприятията в различни сфери на дейност и/или образувани в домакинствата.

Норд Опасни отпадъци се занимава със събиране, транспортиране и оползотворяване  на опасни отпадъци, както и тяхното обезвреждане.


Процес на обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци

Различните видове опасни отпадъци се транспортират до предприятия за оползотворяване и/или обезвреждане и рециклиране. 

Основните методи, използвани за оползотворяване и рециклиране, са няколко: 

  • Вакуумна дестилация – по този начин се обезвреждат течни опасни отпадъци като масла и други сервизни течности. В резултат на вакуумно дестилиране се получават други масла или се прилагат в производството на настилки от битум или асфалт;
  • Инсинерация – процес на контролирано изгаряне в инсинератор, при който опаковки, филтри и абсорбенти и други видове отпадъци произвеждат енергия от горенето. Тя се използва за производствени мощности в заводи у нас и чужбина;

Физико-химични методи – опаковки от пластмаса и метал, които са били в контакт с опасни вещества, се обезвреждат и рециклират чрез физико-химични методи. По този начин се произвеждат ресурси, годни за повторно влагане в производството.


Изисквания и регулации за оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци

Обезвреждането и/или оползотворяването на опасни отпадъци се осъществява на площадки, разполагащи със съоръжения и инсталации, проектирани или оборудвани за целта. 

При проектирането и изграждането на инсталациите и съоръженията следва да бъдат спазени условията и изискванията на: 

  • Приложение № 3 – то се отнася за инсталации за изгаряне (наземно или на море) на производствени или опасни отпадъци; 
  • Приложение № 4 – прилага се за инсталации за физико-химично третиране на опасни отпадъци.

И двете са част от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци


Документи, които се изискват за обезвреждане и оползотворяване на опасни отпадъци

Инсталациите и съоръженията, които се използват за обезвреждане и/или оползотворяване на опасни отпадъци следва да имат получено определен вид документ.

Това е:

  • Разрешение за извършване на дейността – издава се от териториалното РИОСВ (при осъществяване на дейността само в конкретна територия) или от министъра на околната среда и водите (при осъществяване на дейността на територията на повече от една РИОСВ).

Освен разрешение, за извършване на съответните услуги за различните видове отпадъци е необходим и друг документ:

  • Сключен договор между Норд Опасните и фирмата или физическото лице, което възлага услугата – без сключване на договор между двете страни не може да се извърши оползотворяването и обезвреждането на дадените опасни отпадъци.

Защо да се доверите на Норд Опасни отпадъци?

Норд Опасни отпадъци е сред водещите фирми в областта на управлението на опасни отпадъци в България. 

Имаме установени дългогодишни партньорства с местни и чужди предприятия, които обезвреждат, оползотворяват и рециклират опасни отпадъци. 

Като част от групата на Норд холдинг ние се ръководим от принципите за висок професионализъм, отговорност и законност в предоставяните услуги. 

С цел да осигурим по-чиста околна среда и по-добро бъдеще за всички ние се грижим да направим услугите си достъпни за всички. 

Често задавани въпроси

Кои видове опасни отпадъци обезврежда и оползотворява Норд Опасни отпадъци?

На територията на депата ни или в партньорските такива у нас и в чужбина осигуряваме обезвреждане и/или оползотворяване на почти всички видове опасни отпадъци.

Какво е оползотворяване на опасни отпадъци?

Това е дейност по обезвреждане на опасни отпадъци е всяко действие върху отпадъци, по време на и след което опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишава установените норми.

Какво е физико-химично обезвреждане на опасни отпадъци?

Физичното обезвреждане се отнася до разделянето на отпадъците по агрегатни състояния, фракции, размери на частици и други, като се използва различните физични свойства на компонентите. 

Химичното обезвреждане включва употребата на химични реакции, които водят до процеси на утаяване, свързване в неразтворими форми или разграждане на опасните компоненти, или до превръщането им в по-малко опасни или подвижни такива.