Услуги за управление на опасни отпадъци

Оползотворяване на отпадъци от опаковки

Отпадъците от опаковки и опаковъчни продукти на различните стоки съставляват значителна част от генерираните отпадъци днес.

Норд Опасните осъществява дейности и услуги по събирането и оползотворяването на опасни и неопасни отпадъци от опаковки.

Какви видове отпадъци от опаковки оползотворяваме?

Предлагаме услуги за управление на отпадъците от опаковки, включително съхранение, рециклиране и оползотворяване на широк спектър от отпадъци от опаковки.

Това включва следните видове отпадъци:

  • Опаковки от бита, включително и такива, които са разделно събирани; 
  • Опаковки от опасни вещества – използвани за съхранение на различни продукти с вреден състав (масла, бои, лакове, антифриз и други); 
  • Метални опаковки от аерозоли, разтворители, обезмаслители и други със съдържание на опасни вещества.

В тази връзка ние от Норд Опасни отпадъци насърчаваме всички предприятия, общини и гражданите за това да участват в прилаганите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други

Само по този начин можем да предоставим максимално ефективни усилия за събиране и рециклиране на отпадъците, а от тук и по-чиста и безопасна планета.


Процес на оползотворяване на отпадъците от опаковки

Правилното оползотворяване или обезвреждане на различните видове отпадъци от опаковки изисква следването на специфични процеси съгласно дадените регулации.

Начините, по които може да се направи това, са следните:

  • Оползотворяване чрез контролирано изгаряне в инсинератор системи: Някои от отпадъците от опаковки, замърсени с опасни вещества, не могат да бъдат рециклирани, затова се изгарят, като енергията от горенето се използва за захранване на различни мощности. 
  • Обезвреждане на отпадъци от опаковки: Чрез различни физични или химични методи в съответните предприятия за обработката им, опаковките могат да бъдат обезвредени. След това същите се предават за рециклиране и от тях се получават суровини като пластмаса и метал. 

Изисквания и регулации за оползотворяване на отпадъци от опаковки

Фирми, които пускат на пазара опаковани стоки, следва да бъдат отговорни за намаляване на образуването им, като рециклират и оползотворяват разделно събраните отпадъци от опаковки.

Компании, произвеждащи и предлагащи на пазара различни видове опаковани стоки, следва да предприемат определени мерки с цел постигане на следните цели.

Оползотворяване на енергията

Минимум 60% от теглото на отпадъците от опаковки, които компаниите пускат, трябва да бъдат използвани в инсталации с оползотворяване на енергията.

Рециклиране според материала

Минимум 55% и максимум 80% от теглото на отпадъците от опаковки, пуснати на пазара, трябва да бъдат рециклирани в зависимост от техния материал.

Такива примери за рециклиране са, както следва:

  • Минимум 60% за опаковки от стъкло, хартия и картон;
  • Минимум 50% за опаковки от метали;
  • Минимум 22,5 % опаковки от пластмаси, след рециклирането на които се получават само пластмаси;
  • Минимум 15% от дървените отпадъци от опаковки. 

Това са разпоредби, които са част от Наредбата за опаковките и  отпадъците от опаковки, приложима в България и неразделна част от Закона за управление на отпадъците. 

Фирмите трябва да спазват тези условия за опазване на околната среда и следва да се отчитат пред контролните органи и да докажат, че действително спазват разпоредбите на Наредбата. 

В тази връзка законът дава право в  изпълнението на тези им цели и задължения да съдействат фирми (организации по оползотворяване), каквато е Норд Опасни отпадъци. При необходимост винаги можете да се свържете с нас в случай на въпроси и при нужда от съдействие.


Документи, които се изискват за оползотворяване на отпадъци от опаковки

Норд Опасните, като организация, която участва в процеса по третиране на отпадъци от опаковки, притежава всички необходими разрешителни по ЗУО и свързаните с него разпоредби.

Сълагсно изискванията за оползотворяване на отпадъци от опаковки ние сключваме договор с предприятията, които ни предават отпадъците си за оползотворяване.

Предоставяме и целия набор от документи за отчетността на фирмите, с които си партнираме за доказване на изпълнението на поставените им от закона цел и условия. 


Защо да се доверите на Норд Опасните?

Ние имаме богат опит в предоставянето на услуги за управление на отпадъци, в т.ч. на опасни и неопасни такива, както и на отпадъци от опаковки. 

Надежден партньор сме на различни по големина предприятия у нас, които чрез дейността си реализират отпадъци, за които носят отговорност. 

Като лицензирана фирма ние можем да ви помогнем в правилното оползотворяване на отпадъците, особено ако те са опасни, така че да съхраним околната среда.Нашата мисия е чиста и безопасна природа.

Често задавани въпроси

Вие ли оползотворявате предадените ви отпадъци от опаковки?

Нашата дейност е фокусирана върху събирането, съхранението и транспорта на съответните отпадъци до обекти, които ги оползотворяват и/или рециклират.

В България ли се оползотворяват отпадъците от опаковки?

Една част от тези отпадъци – да. За други се налага да бъдат транспортирани до инсталации и съоръжения в чужбина.

Само опаковки от опасни отпадъци ли събирате? 

Не, можем да се погрижим и за опаковки, реализирани в бита, които не се класифицират като опасни. Целия списък с опасни отпадъци, които управляваме и оползотворяваме, можете да видите на страницата ни с Ценоразпис.

В случай на възникнали въпроси и нужда от съдействие, можете да се свържете с нас чрез нашата контактна форма бързо и лесно.