Услуги за управление на опасни отпадъци

Услуги за управление на опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци предлага широк спектър от услуги за управление на отпадъците, класифицирани като опасни, по устойчив и законосъобразен начин. 

Дейността ни се осъществява в съответствие със законовите разпоредби на Европейския съюз, както и нормативните изисквания на национално ниво.

Отговорност на Норд Опасни отпадъци и цел е да опази чистотата на околната среда и водите. Съдействаме на предприятията за управлението на отпадъците, реализирани от дейността им.

Събиране на опасни отпадъци

Събирането на опасни отпадъци е сред услугите, свързана с правилното управление на отпадъците, които се класифицират като опасни, и която ние от Норд Опасни отпадъци ви предоставяме.

Събираме широк спектър от опасни отпадъци от дейността на различните индустрии:

  • От мястото на образуването на отпадъците – предприятията, в които се генерират;
  • При предаването им в нашите депа за събиране на опасни отпадъци в страната.

Събирането им се извършва при стриктно спазване на всички протоколи и изисквания за безопасност.


Извозване на опасни отпадъци

Извършваме и транспорт на отпадъци от мястото на образуването им до нашите депа и/или директно до пунктове за оползотворяване и/или рециклиране в страната и в чужбина.

В зависимост от типа на отпадъците и свойствата им, се прилагат и съответните нормативни разпоредби за безопасен превоз на опасни товари.


Съхраняване на опасни отпадъци

До предаването им за оползотворяване и/или рециклиране опасните отпадъци могат да се съхраняват при спазване на определен условия. 

Трябва да се използват специални съдове или опаковки според типа опасен отпадък, както и да се съхраняват в депа, които предлагат условия за съхранението им. 

Норд Опасни отпадъци разполага с депа, които имат съответните разрешителни за съхраняване на опасни отпадъци от различни групи.


Оползотворяване на опасни отпадъци

За отпадъците в дейността на предприятията или пък битови отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани, е предвидено използването на методи за оползотворяването им.

Най-често се прилага т.нар. термично третиране – контролирано изгаряне и използването на тази енергия като гориво в различни производствени мощности.


Рециклиране на опасни отпадъци

Значителна част от отпадъците, както и опаковките им и/или други отпадни продукти, с които са били в контакт, могат да бъдат обезвредени и рециклирани.

След рециклирането им те стават годни за повторната употреба и се използват като ресурси (пластмаси, метали и други) за последващо производство на продукти.

Често задавани въпроси

Защо трябва да се осъществява разделно събиране на отпадъците от домакинствата?

Защото по този начин отделните групи отпадъци се третират по-лесно и може да се предотврати замърсяването на битовите отпадъци с опасни вещества, които са токсични за природата и човека.

Длъжен ли съм да предавам опасните си отпадъци за обезвреждане и рециклиране? 

Да, всички предприятия, които реализират опасни отпадъци, са длъжни да ги управляват съобразно законовите разпоредби. Начините, по които можете да го направите, са сами или чрез фирми за управление на опасни отпадъци, каквато е именно Норд Опасни отпадъци.

Защо се определят изисквания за третиране на опасни отпадъци? 

Защото и по този начин се предотвратява попадането на токсични вещества от опасните отпадъци в околната среда, а от там те представляват заплаха и за здравето и обществото.