Събиране на опасни отпадъци

Норд Опасни отпадъци – фирма за управление на опасни отпадъци – София, извършва професионални услуги по събиране на опасни отпадъци от дейността на предприятия. 

Какви видове опасни отпадъци събираме?

Опасните отпадъци се класифицират като такива поради един или няколко вредни компонента и въздействия, които същите имат върху околната среда и обществото. 

От правилното управление на опасни отпадъци – включващо събиране, транспортиране, съхранение, предаване за обезвреждане, оползотворяване и рециклиране – зависи да се минимизира или елиминира рискът от вредата им за природата и човека.

Норд Опасни отпадъци, като една от най-големите фирми за събиране на опасни отпадъци у нас, част от групата на Норд холдинг, събира основните групи опасни отпадъци.

Те включват следните видове:

 • Отпадъци от земеделието и биопроизводството;
 • Отпадъци от дървесина, фурнири, талашити и т.н.;
 • Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и природни въглища;
 • Отпадъци от неограничени химични процеси (киселини, основи, соли и други);
 • Отпадъци от органични химични процеси;
 • Отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на покрития, лепила и мастила и замърсени опаковки – лакове и бояджийски материали;
 • Отпадъци от дейността на фотографската промишленост;
 • Отпадъци от дейността на електроцентрали, горивни инсталации, леярни и други;
 • Отпадни продукти от химична обработка и нанасяне на метални покрития, галванизиране и поцинковане;
 • Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси;
 • Отпадни продукти от органични разтворители;
 • Опаковки за съхранение на опасни вещества, сервизни течности и абсорбенти;
 • Неизползваеми превозни средства, части от тях и електроника;
 • Строителни отпадни продукти със съдържание на опасни вещества;
 • Отпадъци, генерирани от дейността на отпадно-обработващата промишленост.

Битови отпадъци (опасни отпадъци от домакинствата и сходни на тях – от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събирани фракции. 

Процес на събиране на опасни отпадъци

Опасните отпадъци се приемат на място в събирателен пункт на Норд Опасни отпадъци. Възможно е предаване на опасни отпадъци в пункт или изземването им от страна на Норд Опасни отпадъци от мястото на реализирането им.

Всеки вид опасен отпадък подлежи на разделно събиране, тъй като всеки съдържа вещества и свойства, за които се прилагат съответните изисквания за съхранение, транспорт, обезвреждане на опасните отпадъци и рециклиране. 

Норд Опасни отпадъци има разработена система за събиране на опасните отпадъци, за да бъдат спазени всички законови разпоредби и гарантиране защита на обществото, природата и ресурсите ѝ.

Изисквания и регулации за събиране на опасни отпадъци

Дейностите с опасни отпадъци на територията на страната се извършват съгласно действащата нормативна уредба.

Това включва:

 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
 • Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
 • Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране
 • Други утвърдени поднормативни актове – наредби и приложения.

Задълженията ви като предприятие, което реализира опасни отпадъци, са:

 • Да класифицирате опасните си отпадъци, съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класифициране на отпадъците; 
 • Да осъществявате разделно събиране на реализираните от дейността ви опасни и неопасни отпадъци, съгласно Наредба №1/09.02.2015 г. на МЗ и МОСВ за дейностите с медицински отпадъци на територията на лечебните и здравни заведения;
 • Да предадете генерираните опасни отпадъци на специалзиирана фирма, притежаваща съответното разрешение за третирането на съответния вид отпадък;
 • Да водите отчетност съобразно изискванията на Наредба №1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейността.

Документи, които се изискват за събиране на опасни отпадъци

Предаването и приемането на опасни отпадъци се извършват въз основа на сключен писмен договор между страните – предаващо отпадъците предприятие и Норд Опасни отпадъци.

При извършване на дейностите по събиране на опасните отпадъци Норд Опасни отпадъци издава всички документи за предоставяне на информация за дейностите с опасни отпадъци и воденето на изискуемите публични регистри (Наредба №1/04.06.2014 г.).

Защо да се доверите на Норд Опасни отпадъци?

Норд Опасни отпадъци притежава всички разрешения и лицензи за събиране, транспорт, съхранение и управление на широка група от опасни отпадъци.

Събираме и отпадъци от живак и живакосъдържащи материали (уреди) в специализираните ни площадки за целта. 

С дейността си ние гарантираме, че вашите опасни отпадъци ще се третират правилно, съгласно установените нормативни правила, без риск за здравето на обществото или замърсяване на околната среда.

Лицата, които образуват опасни отпадъци, носят отговорност за целия процес – от събирането до третирането им.

Изберете надежден партньор в лицето на Норд Опасни отпадъци!

Често задавани въпроси

Сключвате ли договор за събиране на опасни отпадъци? 

Да, Норд Опасни отпадъци сключва договори със своите клиенти, основани на законовите разпоредби, с които се регламентира правилното управление на опасни отпадъци. 

Имате ли график за събиране на опасни отпадъци? 

Да, график се изготвя в зависимост от специфичните нужди на всяко предприятие, което генерира опасни отпадъци и е решило да използва услугите ни. 

Събирате ли живак и живаксъдържащи уреди? 

Да, разполагаме с площадки, които са сертифицирани да съхраняват такъв тип опасни отпадъци.