Как отпадъците са причина за климатичните промени? 

Различните видове отпадъци, реализирани от човешката дейност и конкретно от индустриите, са основна причина за настъпването на критични климатични промени. Темите за изменението на климата и замърсяването на околната среда са все по-актуални и важни за обсъждане днес.

Как отпадъците са причина за климатичните промени?

Източник на изображение: Canva

Всеизвестен факт е, че температурата на Земята стремглаво се покачва с всяка изминала година. Водеща причина за това е глобалното затопляне – феномен, резултат от изменението на климата в последните няколко години. 

Но как по-точно отпадъците влияят негативно върху климата? Могат ли тези последици от екологичните промени да бъдат ограничени? Как да се постигне това? Отговорите на тези въпроси предстои  да разберем в следващите редове.

В какво се характеризират климатичните промени?

Изменението на климата се отнася до настъпващите съществени разлики в средногодишните стойности на температурите, честите валежи, движението на въздушните маси и много други, като това се вижда във всички точки на планетата.

Терминът “изменение на климата” неизбежно се свързва с другия известен екологичен проблем – глобалното затопляне. 

Притеснителен е фактът, че температурата на въздуха и водите става все по-висока, включително и на север, където обикновено се очаква градусите да бъде целогодишно ниски. 

По този начин климатичните промени оказват негативно въздействие върху ледниците. Високите температури предизвикват топене, а това води до покачване на нивото на водата на океаните и моретата. 

Аномалиите в климата, предизвикани от човешката дейност, са пагубни за околната система. В това число се наблюдават екстремни метеорологични явления като трайни засушавания, интензивни валежи, чести земетресения и други природни бедствия.

Тези и ред други въздействия представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие. Като цяло те създават риск за природата, животинските видове, както и здравето и животът на хората на планетата Земя. 

Как опасните отпадъци оказват влияние върху климатичните промени?

Неправилното третиране на опасни отпадъци, както и всички други отпадъчни продукти, необработени и попаднали извън регламентираните специализирани сметища, са главната причина за замърсяване на околната среда и водите.

Причината се крие в свойствата на веществата, съдържащи се в материалите, които могат да бъдат изключително опасни. Те създават пряк риск за организмите, почвите, самата атмосфера и хидросфера, както и за живота и здравето на хората. 

Как отпадъците са причина за климатичните промени?

Източник на изображение: Canva

Различните видове опасни отпадъци са токсични, корозивни, инфекциозни, могат да бъдат запалими и да са предпоставка за други рискови последици.

Тези им свойства се проявяват, когато те попаднат в природата – почви, води и други, и останат там. В резултат на естествените биохимични процеси те отделят вредни газове в атмосферата.

По този начин допринасят за образуването на парникови газове, а оттук повлияват върху качеството на въздуха и ускоряват трайното покачване на температурите.

Най-висок процент от отпадъците, които влияят върху климатичните промени, заемат различните осветителни тела, използвани в бита и в някои индустрии. Те съдържат живак и други химикали, които са силно опасни и токсични за въздуха и водата.

Бихме могли да споменем още отпадъци от бои, замърсени парцали, животински отпадъци и такива от дейността на селското стопанство.

Те включват едно или няколко силно агресивни вещества в състава си. Не по-малък риск обаче създават батериите, акумулаторите, медикаментите с изтекъл срок и други отпадни продукти, попадащи в общите битови сметища и много други.

Човешката дейност и по-конкретно тази на различните индустрии и промишлеността, непрестанно води до образуването на опасни отпадъци.

Предприятията са задължени да ги обработват и извозват правилно, включително и със съдействието на професионалните услуги за управление на опасни отпадъци. С тяхна помощ се свежда до минимум рисковете от екологични проблеми в много по-значителни мащаби.

До какво водят климатичните промени?

Последиците от изменението на климата са факт. Те се отразяват върху много и различни области. Най-потърпевшите сред тях обобщаваме по-долу.

Биоразнообразие

Нарушаването на разнообразието от растения и животни е сериозен и трудно обратим екологичен проблем. Много растителни и животински видове се борят за оцеляването си поради настъпилите климатични промени. Хиляди от тях дори са застрашени от  изчезването им, а дори има и такива, които вече ги няма. 

Част от проблемите, наблюдавани по отношение на флората и фауната не само в Европа, но и в света, са свързани с промяна на жизнения цикъл на животните и растенията. Настъпва дисбаланс в техните общности, загуба на местообитания и цели екосистеми.

Климатичните аномалии имат и непреки последствия върху биоразнообразието, които се изразяват в промяна на начина на използване на почвите, влошаване качеството на водите и изчерпване на жизненоважни ресурси. Всъщност косвените климатични промени могат да бъдат много по-вредни поради мащабността, обхвата и скоростта си на разпространение.

Водни басейни

Затоплянето на Земята като резултат от кризата с климата води до покачване на нивото на Световния океан. Това е пряко следствие на разтопяването на ледниците на Антарктида. 

Притеснителни са прогнозните данни, според които морското равнище ще се повиши с между 60 и 80 см до края на XXI. век. Населените райони в близост до водни басейни ще бъдат изложени на риск от наводнения и ерозия.

Физическият и биологичен състав на водните басейни ще се промени лавинообразно вследствие на човешката дейност – високи температури на морската повърхност, увеличена киселинност на водите в океаните и нарушения в теченията на въздушните маси.

Околна среда

Рисковете за околната среда са повсеместни и засягат всички, в т.ч. изключение не правим и ние – хората.

Негативните последици за планетата бихме могли да обобщим в прояви като: 

 • Високи атмосферни температури с тенденция към пагубно покачване; 
 • Засушавания и горски пожари в огромни мащаби; 
 • Наводнения, които заплашват живота и здравето на хората и животните, както и достъпа до прясна питейна вода; 
 • Промените в околната среда, които ще доведат и до редица социално-икономически проблеми.

Използването на различни природни ресурси е неизменна част от качеството на живот на съвременния човек. Удобствата и прогресът са нещо, към което е напълно естествено винаги да се стремим. Същевременно значителна част от ресурсите не са нито неизчерпаеми, нито възобновяеми. 

Как отпадъците са причина за климатичните промени?

Източник на изображение: Canva

Подходът към добива и употребата на редица суровини и цялостната дейност в отделните отрасли следва да бъде организиран много внимателно и с мисъл за опазване на всички аспекти от околната среда. 

Какви са стъпките за справяне с проблема?

Борбата с климатичните промени изисква навременни и устойчиви подходи, както и сътрудничество на международно ниво. Редица държави по света вече въвеждат законови изменения за справяне с климатичната криза. Нека да разгледаме част от важните методи за справяне с  тези екологични промени.

Намаляване на емисиите от парникови газове

Тук неправителствените организации, държавните служби и международни органи могат си послужат с редица мерки, свързани с прилагането на нови инструменти и вече доказано ефективни устойчиви практики.

В това число включваме:

 • Преход към използването на възобновяеми енергийни източници – това се отнася за сферите за производство на различни продукти или предоставяне на услуги. Такива са вятърната и слънчева енергия например, както и ефективно използване на водните ресурси. Не на последно място, подобряване на енергийната ефективност в сгради, транспорт и индустрията.
Как отпадъците са причина за климатичните промени?

Източник на изображение: Canva

 • Насърчаване на зелената инфраструктура – тук се включват важни стъпки като залесяване на гори и мерки за опазване на екосистемите. Също така изграждане на инфраструктура, която насърчава използването на велосипеди и други превозни средства, които не отделят вредни емисии и не са причина за замърсяване.

  Ключово е и обособяването на зелени градски пространства и установяване на обществени транспортни системи, които да са предпочитани от гражданите за сметка на личните им автомобили.
 • Образование и информираност сред обществото – колкото по-голяма е обществената информираност за проблемите, свързани с изменението на климата, толкова повече хора ще се замислят за поведението си в бъдеще.

  В този ред на мисли, все по-голямо значение за свеждане до минимум на последиците от климатичните промени ще имат научните изследвания и технологични иновации в тази област. За да бъдем социални отговорни и да предприемем нужните мерки, трябва да бъдем запознати с проблема в дълбочина.
 • Регулаторни мерки и политики – този подход се отнася до въвеждането на строги екологични стандарти и нормативи, както и с инвестирането в зелени технологии. Също така се отнася до подкрепа за стопанските сектори, които интегрират устойчиви модели в производствата си.
 • Сътрудничество на международно ниво – тъй като този тип екологични проблеми влияят на глобално ниво, нуждата от сътрудничество в международен план за справяне с климатичната криза следва да се основава на ясно рамкирани договори и съгласувани действия.
 • Ефективно управление на отпадъците и насърчаване на дейностите – това е свързано с тяхното рециклиране и оползотворяване. Отпадъците са факт и в условията на икономическо развитие те няма как да не окажат своето отражение върху природата.

  С ефективното управление на отпадъците, най-вече на опасните такива, както и с прилагането на добри практики в рециклирането и оползотворяването им, вредното им въздействие върху околната среда може да бъде силно ограничено. 

Действията за справяне с проблема не се ограничават до предложените начини в тази статия, те могат да бъдат определени като основни за справяне с климатичните промени. Конкретните мерки се различават, съобразявайки се с нуждите и проблемите на конкретните държави и техните общности, но всяка една от тях е чудесна отправна точка. 

Често задавани въпроси

Какво представлява изменението на климата?

Изменението на климата е термин от областта на екологията, свързан с глобални и устойчиви промени в температурата на въздуха и водите на Земята. В резултат на тези явления сме свидетели на различни негативни екологични явления като суша, интензивни валежи, покачване на нивото на водните басейни в света и други.

Водят ли до климатични промени опасните отпадъци? 

Да, както опасните отпадъци, така и всички други отпадъчни продукти от човешката дейност влияят върху процесите на изменението на климата. Опасните отпадъци със своите вредни свойства нанасят дори по-голям риск за общественото здраве и екологията, от останалите видове. 

Можем ли да се справим с климатичните изменения? 

Да, но за целта са нужни навременни и единни усилия от страна на всеки индивид в комбинация с държавните и международни политики, прилагащи на практика законите за справяне с проблема. Всяко усилие, дори най-малкото, е стъпка в правилната посока за преодоляване на кризата с климата.