Какво представляват опасните отпадъци?

Ръстът в производството и потреблението днес неминуемо води със себе си и до проблем, чието въздействие няма как да бъде пренебрегнато – генерирането на огромни количества отпадъци.

Още по-голямо въздействие върху околната среда, ресурсите ѝ и живота на хората и животните имат различните видове опасни отпадъци от дейността най-вече на различни индустрии.

Какво представляват опасните отпадъци?

Източник на изображение: Unsplash

Какво обаче представляват опасните отпадъци? Кои се определят като такива? Как се управляват и какви са приложимите за целта изисквания? Върху тези важни въпроси насочваме вниманието ви в следващите редове на тази статия.

Кои отпадъци са опасни и с какво се различават от останалите? 

Различните видове отпадъци, реализирани днес, се класифицират според състава си и характерните им свойства. Когато влияят на околната среда по различни негативни начини, а в същото време създават и риск за общественото здраве, те се определят като опасни.

Оттук идва и нуждата от специфичното им третиране съгласно различни регламенти. То се осъществява от специализирани фирми за събиране, транспортиране, съхранение, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване.

Без да омаловажаваме въздействието, което имат другите видове отпадъци, генерирани в бита и от предприятията, е важно да отбележим, че опасните отпадъци са с много по-голям риск за екологичното равновесие, живота и здравето на хората.

Опасните отпадъци се различават от другите отпадъци поради това, че те са отровни, токсични или корозивни. Също така те могат да бъдат инфекциозни или да притежават редица други вредни качества.

Видове опасни отпадъци

Източници на опасни отпадъци могат да бъдат различни обществени сектори. В този ред на мисли, съобразно произхода си, опасните отпадъци могат да бъдат основно лекарства,  производствени или строителни. Представяме ги накратко в следващите редове.

Лекарства с изтекъл срок на годност

Съвременният човек реализира много и различни отпадни продукти в ежедневието си. Лекарствата и по-конкретно тези, които вече са негодни за прием поради изтекъл срок на годност, са сред най-често срещаните опасни отпадъци.

Всеки от нас в дома си има аптечка с лекарства и това е необходимост. Нашата отговорност, свързана с тях, е да бъдем информирани за това как да ги изхвърляме. Не само обаче в домакинството се генерират.

Лечебните заведения, аптеки, производства и друг тип индустрии също генерират такъв тип отпадък, който трябва да бъде управляван по определения от законодателството начин.

Проблемът с лекарствата с изтекъл срок на годност е, че могат да бъдат изключително токсични и неконтролирано попаднали в околната среда, те взаимодействат с други химикали, което води до образуването на отрови, прави ги лесно запалими и експлозивни.

Всичко това е предпоставка за екологична катастрофа, като застрашава околната среда и общественото здраве.

Какво представляват опасните отпадъци?

Източник на изображение: Unsplash

Производствени отпадъци

В категорията производствени отпадъци, наричани още индустриални, попадат всички отпадни продукти от промишлени дейности.

Тук бихме могли да класифицираме бои, химикали, разтворители, отпадъци със съдържание на тежки метали и много, много други. Причината е, че реализираните опасни отпадъци от различни производства, попаднали в природата, нанасят сериозни щети върху флората и фауната.

Отпадъците в тази категория, и по-конкретно предприятията, които ги образуват, трябва задължително да се придържат към действащата нормативна уредба за третирането им и опазване на околната среда.

Обикновено те инвестират в изграждането на пречиствателни инсталации, оборудвани са с филтри или други системи за преработка, за да минимизират риска от замърсяването ан водите, почвите и въздуха.

Наред с това е важно да се обръщат към фирми, специализирани в управлението на oпасни отпадъци, тъй като именно те знаят какви са изискванията за транспортиране, съхраняване и изхвърляне на производствени отпадъци, класифицирани като опасни.

Строителни отпадъци и отпадъци от бои

Значителна част от строителните отпадъци също включват в състава си опасни вещества. Те се генерират при строително-ремонтни дейности, при разрушаване на сгради, строеж на нови такива от всякакъв тип и т.н.

Най-често срещаните строителни отпадъци със съдържание на вредоносни вещества са бои, лакове, метални отпадъци в контакт с опасни вещества, кабели със съдържание на масла или азбестова изолация, отпадъци с полиароматни въглеводороди, циментови добавки, минерални влакнести материали и много други.

Когато говорим за най-честите опасни отпадъци, освен медикаменти, производствени и строителни отпадъци, има и други, които спадат към опасните.

Такива могат да бъдат:

  • Химически препарати;
  • Мастила и различни замърсени опаковки; 
  • Живак и живаксъдържащи уреди и консумативи; 
  • Осветителни тела;
  • Животински отпадъци;
  • Утайки;
  • Отпадъци, генериращи киселини;
  • Някои агрохимични отпадъци и много други.

Тези, а и ред други отпадъци, всъщност се класифицират като опасни, но поради липса на контрол или незнание от страна на потребителите, те обикновено попадат в контейнерите за битови отпадъци.

Тук се включват не само отпадъци от домакинства, но и такива от дейността на хотели, офиси, административни сгради, търговски центрове, магазини и т.н. Оттук те създават риск за околната среда, а и обществото. 

Как се управляват опасните отпадъци?

Управлението на опасни отпадъци включва всички процеси, свързани с третирането им по определен начин, регламентиран със законови разпоредби – нациоанлни и междунариодни.

Какво представляват опасните отпадъци?

Източник на изображение: Unsplash

Всички операции по управление на опасни отпадъци – от събирането, през транспорта, съхранението и предаването им за обезвреждане и рециклиране, са строго регламентирани. По този начин се цели нанасяне на минимални щети върху природата и човешкото здраве.

Събиране

Събирането на опасни отпадъци е първата стъпка към това те да се третират правилно.

Опасните отпадъци се събират по два начина:

  • От мястото им на образуване, т.е. в предприятията, в които се генерират;
  • При предаване и съответно приемане на същите в депа за събиране на опасни отпадъчни продукти на специализирани фирми за опасни отпадъци. 

Важно е да отбележим, че събирането следва да се извършва при спазване на всички изисквания за безопасност и третиране, съобразно типа опасен отпадък, който се предава или приема.

Транспортиране

Част от процеса по управление на опасни отпадъци е и правилното им транспортиране – от мястото има на образуване до съответните депа за съхранение и обработка, до други обекти или инсталации за преработка, обезвреждане на опасни отпадъци и аналогични ситуации. 

Съобразно типа отпадъци, свойствата и качествата им, съществуват наредби за безопасен превоз на опасни товари. Те действат на национално, европейско или международно ниво.

Често опасните отпадъци се транспортират в чужбина до предприятия, които имат съответното оборудване и инсталации за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване.

Съхраняване 

Съхранението на опасни отпадъци става при определени условия, надлежно регламентирани в наредби и други законови нормативни актове. Някои отпадъци биват предавани за временно съхранение в специализирани депа, като те биват поставени в специални съдове (контейнери) и опаковки.

Какво представляват опасните отпадъци?

Източник на изображение: Canva

По този начин се гарантира, че няма риск от разливи и изпускане на вредните им въздействия, защита от неблагоприятни метеорологични условия и т.н. Това е фактор с водещо значение при третиране на опасни отпадъци.

Обезвреждане

Някои опасни отпадъци трябва да бъдат обезвредени, за да се премине към рециклирането им. Методите за обезвреждане на опасни отпадъци са различни в зависимост от типа отпадък, като са приложими в съответните предприятия, разполагащи с необходимото за целта оборудване.

Опасните отпадъци, които не неподлежат на рециклиране, се унищожават чрез оползотворяване. Най-често те се подлагат на термично изгаряне – процес по контролираното им унищожение с висока температура, вследствие на който се образува енергия. Тя се използва като гориво за различни производствени мощности – циментови заводи и други.

Рециклиране

Рециклирането е много важен момент не само за опасните отпадъци, но и за всички други, които могат да бъдат обработвани по такъв начин. Причината е, че по този начин се получават нови суровини и материали, които могат да бъдат повторно употребени. 

Източник на изображение: Unsplash

От редица опасни отпадъци, като опаковки например от метали, пластмаси и други, след обезвреждане и рециклиране се получават нови, годни за повторна употреба ресурси. По този начин се пестят важни природни ресурси, а това е ключова стъпка към едно по-екологосъобразно потребителско поведение.

Какви са изискванията за управление на опасните отпадъци?

Третирането на опасни отпадъчни продукти от момента на реализирането им до рециклирането или оползотворяването им става по законово установени правила.

В България има Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Той регламентира изискванията за безопасното управление на опасните отпадъци. Освен ЗУО, нормативна сила имат и редица наредби и международни спогодби като например Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари.

Процесите по управление и обезвреждане на опасни отпадъци са сложни. Необходимо е специализирано оборудване и транспорт. Площадките, в които се предават, съхраняват и третират опасни отпадъци, са специално прокеитрани за целта. В изпълнението на всички процеси по управление на опасни отпадъци участват квалифицирани лица, преминали специални обучения.

Предприятията, отговорни за генерирането на значителен дял опасни отпадъци, се третират на място или се предават на фирми за управление на опасни отпадъци, но в никакъв случай не трябва да се изхвърлят нерегламентирано в околната среда.

Често задавани въпроси

Какво представляват опасните отпадъци? 

Това са най-често отпадъци от различните производства, чиито състав и свойства са вредни за околната среда и обществото. Те могат да бъдат отровни, да имат корозивни свойства и други, застрашаващи живота и здравето на хората, животните и растенията. Като опасни се третират и отпадъци, които са били в контакт с опасни вещества от всякакъв тип.

Има ли закон за опасните отпадъци? 

Да, в България има Закон за управлението на опасните отпадъци – ЗУО, както и редица разпоредби, свързани с третирането на различните групи (видове) опасни отпадъци.

Задължени ли са предприятията да управляват опасните си отпадъци? 

Да, в противен случай подлежат на санкции от страна на държавата, тъй като с нерегламентираното им управление заплашват обществото и околната среда.