Устойчиво развитие и околната среда

Устойчиво развитие и околната среда е тема, която все повече вълнува съвременната общественост, а и световните политически сили. Темата неминуемо се свързва с опазването на околната среда и ресурсите ѝ.

Устойчиво развитие и околната среда

Източник на изображение: Canva

Какво означава устойчиво развитие, в какви стратегии се изразява и защо е важно? 

Именно към отговорите на тези въпроси ще насочим вниманието ви по-долу, свързани с устойчивото развитие на околната среда – фактор с водещо значение за оцеляването ни днес и това на поколенията след нас. 

Какво означава устойчиво развитие и каква е неговата цел?

Моделът на устойчивото развитие се отнася до употребата на ресурси по устойчив и екологосъобразен начин. Това се изразява в използването им по начин, който задоволява потребностите на съвременния човек, като едновременно с това се фокусира и върху опазването на планетата.

Грижата за нашата Земя от своя страна е важно, за да могат да бъдат посрещнати нуждите както на настоящите, така и на бъдещите поколения.

Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж в дългосрочен план по начин, който нанася минимум вреди върху природата и нейните ценни за нас ресурси.

Този модел насърчава икономически стратегии, които успяват да гарантират развитие с отношение и грижа към флората и фауната, за да не се нарушава биоразнообразието, а напротив – да се подпомогне нейното подобряване и увеличаване. 

Моделът на устойчиво развитие има различни аспекти, които биват управленски, икономически, екологични и социални.

Стреми се към политики и информираност сред населението, които насърчават следните няколко ключови неща: 

 • Отговорното поведение на потребителите при генерирането на отпадъци – това означава всеки от нас да бъде социално отговорен и информиран за това как изхвърля различните видове отпадъци, как управлява потреблението си и по какъв начин допринася за замърсяването на околната среда и какво прави, за да минимизира негативното влияние;
 • Ефективно управление на опасни отпадъци, генерирани най-вече от предприятия – това включва употреба на ресурси и стимулиране на правилното транспортиране и съхраняване на отпадъците, класифицирани като опасни, както и тяхното третиране, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране в някои случаи с цел ограничаване изчерпването на природните ресурси;
 • Стимулиране употребата на възобновяеми суровини – това е още един начин за справяне с риска от бързо изчерпване на природните ресурси, които са с жизненоважно значение за околната среда и човечеството.

Цели и стратегии за устойчиво развитие

Типичен пример за всеобщо предприемане на политики, които изразяват цели и стратегии за постигане на устойчивост в развитието, е приетата през септември 2015 г. Програма на ООН “Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие”.

С нея се определя набор от цели за устойчиво развитие с фокус върху намаляване на бедността, опазване на планетата Земя, гарантиране защитата на правата на човека и осигуряване на всеобщ просперитет.

Устойчиво развитие и околната среда

Източник на изображение: Canva

Приемането ѝ е своеобразен исторически преход към нов интегриран и универсален модел по отношение на икономически, социални и екологични различия. Програмата отразява в пълнота ценностите на Европейския съюз за социална справедливост, демократично управление, социална пазарна икономика и опазване на околната среда.

Създадената в изпълнение на програмата Обсерватория за устойчиво развитие (ОУР) призова за единна Европа, която да бъде пример в глобален план, по отношение изпълнението на целите и стратегиите ѝ.

Това включва:

 • Преход към нисковъглеродна и кръгова икономика с ефективно използване на природните ресурси;
 • Осигуряване на достойни условия на труд и зачитане на правата на човека за преход към социално приобщаваща икономика и общество; 
 • Устойчиво производство и потребление на храни; 
 • Инвестиция в иновации и дългосрочна модернизация на инфраструктурата, както и насърчаване на устойчиви предприятия;
 • Принос на търговията за световното устойчиво развитие. 
Устойчиво развитие и околната среда

Източник на изображение: Canva

В изпълнение на стратегиите на Програмата за устойчиво развитие ЕС разработва и привежда в изпълнение набор от политики и мерки, свързани и допълващи се една друга.

Това включва следните няколко неща: 

 • Действия в областта на изменението на климата и намаляване на ефекта от глобалното затопляне
 • Преход към кръгова икономика, която помага за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността, насърчава устойчивия икономически растеж, създава нови работни места; 
 • Опазване на околната среда и нейните ресурси, в т.ч. води, животни, растения, изчерпаеми природни ресурси и т.н. и с оглед запазване на биоразнообразието, подобряване на качеството на въздуха, водата и почвите и други; 
 • Устойчиво потребление; 
 • Устойчивост на храните.

Защо устойчивото развитие е важно за опазване на околната среда?

Устойчивото развитие е термин, който засяга не само екологични, но и социални и икономически аспекти, свързани с обществото. В повечето случаи обаче устойчивостта се асоциира главно с околната среда и ресурсите ѝ и това не е случайно.

Икономическото и социалното ни развитие в съвременните условия неминуемо е свързано с природата и нейните дадености.

Човекът заедно с неговата дейност и начин на живот нанасят редица щети върху природата в много и различни аспекти – замърсяването на водите, изсичане на горите, употребата на ценни ресурси и много други дейности, без да се замисля за последствията от това. 

Устойчиво развитие и околната среда

Източник на изображение: Canva

Устойчивото развитие е важно за установяването на набор от принципи, политики и правила, към които обществото следва да се придържа. Те важат не само за отделния индивид, но и за предприятията, които осъществяват дейността си днес. Функционирането им е неразривно свързано с природата и потреблението на ресурси.

Често задавани въпроси

Какво е устойчиво развитие на околната среда?

Изразява се в определянето на набор от принципи и правила по отношение на употребата на природни ресурси по начин, който да задоволи потребностите на съвременното общество, опазвайки околната среда и ресурсите ѝ, за да гарантира наличието им и за бъдещите поколения.

Защо устойчивото развитие е важно за околната среда? 

Защото с него се гарантира ефективното управление на ресурсите и опазването на природата в дългосрочен план. Необходима стъпка е не само на ниво отделни държави, а в глобален план.

Достижима цел ли е устойчивото развитие на околната среда? 

Това е не просто достижима цел, но и социална отговорност на всеки един от нас да работи в посока устойчивост, за да гарантираме оцеляването си, да осигурим живот на поколенията след нас, но и да допринесем за защита и опазване на различните растителни и животински видове, обитаващи планетата Земя.