Глобално затопляне – кои са основните причини за него?

Глобалните климатични промени са вече факт. Планетата се затопля все повече с всяка изминала година, а за изменението на климата се говори все по-често. Човечеството на Земята в различните ѝ части, включително и у нас, вече е пряк свидетел на различни температурни рекорди. 

Глобално затопляне - кои са основните причини за него?

Източник на изображение: Canva

Глобалното затопляне е термин, отнасящ се до изменението на климата по начин, при който средната температура в атмосферата и световния океан на планетата стремглаво се покачва.

Повишаването на температурите се наблюдава от 50-те години на XX. век, като през последните няколко години ръстът в средните температури е все по-висок в резултат на индустриализацията и главно от човешката дейност, която непрекъснато нанася щети върху околната среда. 

Причини за глобалното затопляне

Глобалното затопляне е резултат от комплексната човешка дейност и работата на много и различни предприятия, без които трудно бихме могли да си представим живота такъв какъвто е днес.

Замърсяването на околната среда не само с битови отпадъци, но и с такива, които спадат към графата опасни, оказват огромно влияние върху климатичните промени. За това до голяма степен носят отговорност малките и големи предприятия, чиято задача е именно правилното управление на опасните отпадъци.

От друга страна, парниковите газове, за които ще говорим по-подробно в статията по-надолу, са сочени също като основната причина за изменението на климата и за повишаване на температурата в атмосферата и световния океан. 

Изкопаемите горива, които се изгарят, наред с изсичането на горите, водещо до обезлесяване и унищожаване на дома за много растителни и животински видове, допринасят за образуването на парникови газове. А те от своя страна оказват все по-голямо влияние върху климатичните промени

Тези човешки дейности водят до това добавяне на значително големи количества парникови газове към тези, отделяни по естествен начин в атмосферата. Оттук те допринасят за увеличаване на парниковия ефект и за глобалното затопляне. 

Човечеството днес е изправено пред голям проблем и е важно да бъдат предприети мерки за намаляване на вредоносното му въздействие върху климата. 

Емисии на парниковите газове

Отделянето на емисии и парникови газове в атмосферата е основен фактор и изменението на климата и парниковия ефект.

Част от газовете, отделяни в атмосфертата, действат като стъкло в парник – улавят слънчевата светлина и възпрепятстват процеса на връщането ѝ в космоса. Така се стига и до явлението глобално затопляне. 

Много от парниковите газове се образуват по естествен начин в атмосферата, но дейността на човека повишава концентрацията на част от тях.

В това число включваме:

  • Въглероден диоксид; 
  • Метан; 
  • Диазотен оксид;
  • Газове, съдържащи флуор. 

Произвежданите емисии въглероден диоксид от дейността на човека е най-ключовият фактор, който допринася за негативното изменение на климата. Данните сочат, че до 2020 г. концентрацията на въглероден диоксид в атмосферния въздух отчита ръст до около 50%

Метанът, от своя страна, е по-силен парников газ в сравнение с въглеродния диоксид, но се характеризира с по-кратък живот в атмосферата. Диазотният оксид обаче се натрупва в атмосферата с десетилетия, също като въглеродния диоксид. 

Другите парникови газове също влияят негативно върху околната среда и замърсяват въздуха, като например сажди от изгарянето на различни изкопаеми горива. Мръсният въздух, от своя страна, е фактор за редица здравословни проблеми, свързани с дихателната система и най-вече белите дробове при хората. 

Естествени природни процеси, случващи се в атмосферата, като вулканична дейност, слънчеви лъчения и други, допринасят много по-малко за увеличаването на нивото  на емисиите и парниковия ефект. 

Какви са ефектите върху климата?

Ефектите върху климата, вследствие на глобалното затопляне, са много и различни. При това са повсеместни в глобален план. Негативните промени в климата, свързани с повишаване на средните стойности на температурата на въздуха, водят до топенето на ледовете, а от тук и до повишаване на морското равнище.

Глобално затопляне - кои са основните причини за него?

Източник на изображение: Canva

В последните години се наблюдава все по-голямо повишение на температурите. Високата температура на въздуха е причина за различни явления, свързани с екстремни температурни рекорди.

Освен това ръстът на глобалната температура може да бъде причина за по-висока смъртност, ниска производителност и инфраструктурни щети. За затоплянето все по-често чуваме в новинарския поток и метеорологичните прогнози. 

Това ще доведе до промени в разпределението на климатичните зони, което заплашва числеността на редица растителни и животински видове. Много от тях вече са поставени в риск поради замърсявания и загуба на естествените им местообитания.

Действията в областта на климата, насочени към превенция срещу намаляване на концентрацията на въглеродния диоксид и други газове, са ключови за да се спре този процес. Климатичните промени могат да бъдат сериозна заплаха за човечеството, флората и фауната.

Последиците за околната среда са повсеместни

Свидетели сме на екстремни метеорологични явления като проливни дъждове в определени райони по света и екстремни засушавания и горещи вълни в други. Всички тези условия поставят околната среда и човека в риск от различни последствия, които разглеждаме по-долу.

Засушавания и горски пожари 

Честите тежки и продължителни суши вече засягат редица региони по света. Липсата на валежи и повишеното изпарение, поради високите температури, води до дефицити на вода. Сушите рефлектират върху селското и горско стопанство и транспортната инфраструктура. Фактори, които влияят върху растежа на дървета и различни земеделски култури.

Глобално затопляне - кои са основните причини за него?

Източник на изображение: Canva

Влошено качество и липса на прясна вода

Наличието на прясна вода няма как да не се повлияе, предвид това че климатичните промени променят режима и интензитета на валежите. Разтопяването на ледниците, които са основният източник на прясна вода, е глобален екологичен проблем, вследствие на затоплянето.

Екстремните суши и по-високите температури неминуемо ще повлияе върху качеството на прясната вода. Тези условия създават благоприятна среда за развитие на токсични водорасли и бактерии, които ще бъдат причина за осезаем недостиг на вода. Дори и другата крайност – твърде много валежи например, ще повлияе върху качеството на прясната вода. 

Повишен риск от наводнения

Увеличаването на валежите в различните райони на света, които са продължителни, ще доведат основно до ръст в нивото на реките. кратките и интензивни порои са склонни да причиняват наводнения. Тези природни бедствия често са причина не само за нанасяне на инфраструктурни и земеделски щети, но създават и риск за живота и здравето на хората. 

Заплаха за биоразнообразието

Биоразнообразието е изложено на сериозна заплаха, вследствие на високите температури. Факт е, че днес много животински и растителни видове водят борба за оцеляването си и са пред изчезване.

Биологичното разнообразие неминуемо реагира на климатичните изменения. Науката и човечеството са свидетели на съществени промени в числеността и разпространението на видовете, структурите на местообитанията им и различни процеси в екосистемите. 

Влошаване качеството на почвите и водите

Почвите, подпочвените води и водните басейни като цяло също са в риск.

Поради факта, че промените в климата влияят върху редица почвени процеси като ерозия, намаляване на органичните ѝ вещества, засоляване, загуба на почвено биоразнообразие, свлачища и пустош. Климатичните изменения влияят върху съхранението на въглерод в почвата, което е свързано и с концентрацията му в атмосферата, температурата и режима на валежите.

Температурата на водата определя и цялостното състояние на екосистеми, тъй като водните обитатели и организми могат да съществуват в определен температурен диапазон. 

Глобално затопляне - кои са основните причини за него?

Източник на изображение: Canva

Глобалното затопляне води до повишена температура на водата в реките и езерата, а също и до намаляването на ледената покривка. Това се отразява неблагоприятно върху качеството на сладката вода и екосистемите.

Как да се справим?

Според различни научни доклади, трудно бихме могли да се справим с глобалното затопляне. Според други, начин има. Нужни са радикални промени в начина на живот не само на ниво отделен индивид, а на равнище цялостна политика.

Промяна в начините за добив на енергия 

от емисиите на въглероден диоксид, затоплящ планетата ни, се генерират от изгарянето на твърди горива. Силната зависимост на обществото ни от енергия, добивана от твърди горива, само допринася за негативното влияние на глобалното затопляне.

Интегрирането на ефективна система от нови технологии, свързани с ниско или нулево ниво на въглеродни емисии, може да има решаващо значение.

Необходимо е да се приоритизира добивът на енергия от възобновяеми източници – вятър, вода, слънце, геотермална енергия. Възобновяемите източници, употребата на които е правилно, не замърсяват.

Стремеж към енергийна ефективност

Стремежът към енергийна ефективност е съществена част от намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Днес, когато учени все по-често алармират за проблема с климатичните промени, е важно този стремеж да бъде и политически приоритет.

Важно е да обърнем внимание и на това, че поведението на отделния индивид тук е ключово. Разумното потребление на енергия е друг важен аспект, който оказва влияние. Хората, приемайки енергията за даденост, често стават прекомерни консуматори на енергия, което налага допълнителното ѝ производство.

Каква е ролята на различните производствени предприятия?

Данните за 2019 г. на Европейската агенция за околна среда показват, че 77,01% от парниковите газове са резултат от дейностите по производство на енергия и транспорт. 9,10% са от промишлени процеси и потребление на различни продукти. 10,55% се генерират от селското стопанство, а 3,32% от дейностите, свързани с управление на отпадъци.

Какво сочат научните изследвания за глобалното затопляне?

От Северния до Южния полюс планетата Земя става все по-топла, а от 1906 г. насам средната глобална температура се е повишила над 0,9 °C, като в чувствителните полярни региони отчетените температури са много по-високи. 

Глобално затопляне - кои са основните причини за него?

Източник на изображение: Canva

Тази година за първи път се случва средните температури на Северния полюс през лятото (което започва на 1 юни) да надхвърлят прага от 1,5 °C. През април и май 2023 г. бяха отчетени и рекордно високи температури на морската вода.

В страни като Испания, Иран и Виетнам тази година бяха отчетени екстремно високи температури на въздуха. Смъртоносно жежко лято не липсваше и в Пекин, където високите температури бяха причина за вземането на две жертви и това наложи забрана за работа на открито, като в различни градове в Китай бяха отворени убежища за справяне с горещините. 

Прогнози 

Световната метеорологична организация алармира, че за първи път има реален шанс – до около 66%, температурите в глобален план да надхвърлят 1,5 °C до 2027 г. В миналогодишния доклад на организацията прогнозите са били 50 на 50.

Различни учени прогнозират изхода от потенциално вероятно увеличение на температурата. В случай че глобалната температура се увеличи с до 3 °C, шансовете в Европа да сме свидетели на засушавания и абсолютни годишни загуби в  размери на до 40 млрд. евро годишно са изключително високи. 

Засушаванията ще увеличат риска от горски пожари и превръщането на зони, които до този момент не са били рискови, да станат такива. 

Прогнозират се значителни промени в наличието на вода, а причината е все по-трудно предвидимите количество от валежи и бури. Това ще резултира в недостиг на вода. Тези промени ще засегнат сухоземни и морски  региони и ще застрашат местообитанията на растения и животни. 

Често задавани въпроси

Какви са причините за глобалното затопляне? 

Парниковите газове като въглероден диоксид, диазотен диоксид, метан и флуорсъдържащи газове са причина за увеличаване на парниковия ефект, а оттук и за глобалното затопляне. 

Можем ли да се справим с глобалното затопляне? 

Не бихме могли да влияем върху нанесените до този момент щети, но държавите и в частност всеки един от нас, би могъл да предприеме действия за намаляване на негативното въздействие. 

Какво правят парниковите газове? 

Парниковите газове действат по начин, наподобяващ материалите, от които се изработват оранжериите и парниците. Газовете абсорбират слънчевата енергия, задържат я в атмосферата и ѝ пречат да се върне в космоса. Това води до повишена температура на Земята.