Къде отиват отпадъчните води? 

Съвременният човек трудно би могъл да си представи ежедневието без достъпа до течаща вода. Малцина обаче са се замисляли какво се случва с водата, когато изтече в канала. Едно е сигурно, или поне би трябвало да е така, тази вода не отива в близкия канал, река, плаж или друг воден обект.

Къде отиват отпадъчните води?

Източник на изображение: Canva

Количеството на отпадъчни води от съвременните домакинства е толкова голямо, че можем да си представим до какви последствия може да доведе изтичането им просто ей така без каквато и да е обработка.

В отпадъчните води се съдържат вещества и смеси, които са причина за размножаването на различни бактерии, водещо до инфекции и други, които могат да предизвикат сериозни здравни проблеми. 

По отношение на третирането на отпадъчните води е важно да се следват определени правила, така че те да не попаднат обратно в природата преди да бъдат пречистени, тъй като това може да бъде една съществена предпоставка за екологичен и епидемиологичен риск.

В тази връзка е важно да кажем, че има и отпадъци, генерирани най-вече от големите предприятия, които спадат към графата опасни. Те са значително по-рискова група и представляват обществен проблем, който не бива да се пренебрегва. Тук идва и ролята на правилното управление на опасните отпадъци и следването на законовите регулации и изисквания.

В следващите редове обаче ще наблегнем на отпадъчните води, проблемът с тях и начините за справяне. Ще отговорим на въпроса къде отиват отпадъчните води. И още – как оказват влияние върху биоразнообразието и околната среда, когато те не са третирани правилно? 

Какво представляват отпадъчните води?

Отпадъчните води, наричани още отходни или отпадни води, са такива, замърсени от дейността на човека. В съдържанието им влизат различни вещества – химически, физически и биологични замърсители, използвани от домакинствата. Също и селскостопански или промишлени отпадъци в различни концентрации.

По-голям процент от отпадъчните води се формира в канализационните и преносни мрежи – тези отпадъчни води формират 96% от общото им количество, останалите 4% се абсорбират в почвата в септични ями. 

Къде отиват отпадните води?

Пътят на отпадъчните води започва от водопроводите и каналите и продължава до така наречената пречиствателната станция. Тези обекти обикновено се позиционират извън населените места или някъде в края на съответния град или населено място предвид тяхното предназначение. 

Къде отиват отпадъчните води?

Източник на изображение: Canva

Пречиствателните станции работят денонощно и без почивен ден, защото човекът днес генерира солидни количества отпадъчни води непрекъснато, което изисква и постоянна обработка на отпадните води.

Както е видно от името ѝ, пречиствателната станция пречиства водата, като извършва набор от важни процеси за отделяне на всички вредни вещества в тях.

По този начин може да се върне в околната среда без риск от разпространение на болести, които могат да са отговорни за унищожаването на растения, животни, както и да са причина за епидемии сред хората.

Има области по света, в т.ч. и в някои части на България, където липсват общински канализационни мрежи.

В този случай отпадъчните води се събират и в септични ями преди да бъдат транспортирани до пречиствателна станция. За целта всяко едно домакинство, което живее в такива райони, трябва да разполага със септична яма, която служи като резервоар за съхранение на отпадни води.

Отпадъчните води от ямите се изпомпват и извозват със специализирана техника и транспорт до съответните пречиствателни станции. В тях водата се пречиства, за да бъде върната отново към реките или други водни басейни, в други случаи – попада в подпочвените води. 

Как отпадните води оказват влияние върху биоразнообразието и природата?

В отпадните води попадат всякакви отпадъчни продукти – органични отпадъци (например фекалии и хранителни остатъци) и различни химикали. Докато първият тип отпадни продукти във водата се третира по-лесно и до известна степен органично, не така стоят нещата с химичните отпадъци, типични за модерното общество.

Дори биоразградимите отпадъци са проблем

Органичните отпадъци са биоразградими. Могат да бъдат преработени в ограничено количество от бактериите и микроорганизмите, които по естествен път обитават реките и морето .

Проблемът идва оттам, че количеството от органични отпадъци във водата, генерирани днес, е твърде голямо, за да бъде преработен естествено и без да застраши общественото здраве. Типичен пример за това са съвременните гъсто населени райони, в които достъпът до сладководни ресурси като питейна вода е ограничен. Това налага пречистването на водата. 

Къде отиват отпадъчните води?

Източник на изображение: Canva

Химикалите, попаднали в канализацията, са още по-сериозен проблем 

И все пак, пречистването на биоразградими отпадъци е по-лесно – необходима е правилната бактерия, която да ги разгради. Не така стоят нещата с отпадъчните води, съдържащи химични замърсители. В проби от отпадъчните води все по-често се появяват следи от фармацевтични продукти (антибиотични продукти, ибупрофен и други). 

Те имат дълготрайно негативно въздействие върху хората, растенията, а и животни, попадайки в подпочвените води или изтичайки се във водни басейни като реки, язовири и т.н. В отпадните води нерядко липсват и тежки метали, които, попаднали обратно в околната среда без да бъдат пречистени, се натрупват в речни утайки, токсични са за растенията, насекомите и рибите, а и хората. 

Начини за справяне със замърсяването на околната среда от отпадъчни води 

Ограничаването на попадането на отпадни води в природата преди да бъдат пречистени има определящо значение, за да се минимизира рискът от отравяне на растителни и животински видове.

Интелигентни системи за пречистване 

Инвестицията в изграждането на канализационни мрежи и интелигентни системи за пречистването на отпадъчните води е една от най-важните стъпки за справяне със замърсяването на природата с тях.

Къде отиват отпадъчните води?

Източник на изображение: Canva

Потребителско самосъзнание

В най-добрия случай, ние, като потребители на водни ресурси, следва да не допускаме попадането на промишлени замърсители в канализационната мрежа или септична яма.

Същото важи и за отговорното използване на фармацевтични продукти, почистващи препарати, битова козметика и други. Всичко това с идеята да се ограничи изхвърлянето на големи количества химикали, отмивани и изхвърляни в канализационната мрежа. 

Често задавани въпроси 

Какво са отпадъчните води? 

Отпадъчните води, които могат да се определят още и като отходни или отпадни, са води, замърсени в резултат на човешката употреба, независимо дали е от домакинство и предприятия. Предвид това, че днес използваме много и различни продукти в състава ѝ попадат вредни за околната среда физични, химични и биологични вещества.

Какво да не изхвърляме в канала?  

За да се улесни процесът по пречистване на отпадните води и да се гарантира качеството на водата след пречистването и връщането ѝ в природата, можем да ограничим падането на силно химични (агресивни) препарати, фармацевтични отпадъци или тежки метали. 

Къде отиват отпадъчните води? 

Отпадъчните води попадат в канализационната мрежа или септична яма (ако в определения район няма изградена канализация). От канализациите отпадъчните води се придвижват до социални изградени места за пречистването им  – използват се пречиствателни съоръжения.

В случай че се използват септични ями – водите ѝ се изпомпват със специализирана техника и се транспортират до станции за пречистване, където се пречистват.