Опазване на водните ресурси – защо е важно?

Водата е един от природните ресурси, чието значение за живота на живите организми и растенията, както и съвременната икономика, са ключови. Днес ефективното управление и използване на водните ресурси е дейност с глобална роля, когато индустрията и потреблението на хората е в огромни мащаби. 

Опазване на водните ресурси - защо е важно?

Източник на изображение: Canva

В Европа и по-конкретно Европейския съюз действат правилата и условията на Рамковата директива за водите (РДВ), насочени към опазване и възстановяване на чистата вода в ЕС и гарантиране на устойчивото и дългосрочно управление на водните ресурси. 

Има и цял пакет от допълнително специфично законодателство, което включва Директива за питейните води (ДПВ), за водите за къпане, Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) и редица други международни споразумения. 

В областта на околната среда и водите съществува пакет от мерки и на ниво национално законодателство. За важността от опазването на водните ресурси, най-честите замърсители и начините за опазването на водите говорим в следващите редове на тази статия. 

Защо е важно да опазваме водните ресурси?

Съществуването на човешкия вид на Земята, както и съхраняването на биоразнообразието, изисква комплексни мерки за устойчиво използване на водите. С тях се цели да се гарантира опазването на водите, въздуха и почвите.

Наличните към този момент водни ресурси са изчерпаеми, както и редица други полезни блага, дадени ни от природатата. Затова към тях трябва да се подходи с особено внимание и грижа, за да се гарантира качеството на водата, а оттук и опазването на човечеството, растителните и животински видове. 

Редица процеси не само по отношение на управление на водите, а и глобалното замърсяване в последното десетилетие доведоха до редица екологични проблеми, свързани с нарушеното екоравновесие. 

Човечеството е изправено пред сериозен глобален проблем и в същото време в основната на решението му  стои именно той – със своето действие и/или бездействие по отношение на грижата му за околната среда и водните ресурси. 

Кои са най-честите замърсители на водата?

Днес различните промишлени процеси са неразделна част начина на живот на хората, като те, наред с нерегламентираното изхвърляне на опасни отпадъци, в т.ч. и на отпадъчните води, резултират върху замърсяването на водите.

Дейността на човека оставя своя огромен отпечатък върху околната среда и функционирането на различните екосистеми. Генерират се огромни количества отпадъци, управлението на които има определящо значение за минимизиране на щетите върху околната среда и водите.

Опазване на водните ресурси - защо е важно?

Източник на изображение: Canva

Изключително висок риск за природата като цяло имат опасните отпадъци, за които се прилагат редица нормативни правила за управление и рециклиране. 

До какви екологични проблеми води замърсяването на водните ресурси?

В резултат на човешката дейност и конкретно нарастващият темп на индустриализацията състоянието на водните ресурси на планетата става все по-критично. Настъпват редица неблагоприятни климатични промени, вследствие на замърсяването на почвите, въздуха и водите.

Всички те рефлектират върху глобалното затопляне и разтопяването на ледниците, които са основният източник на питейна вода за хората. Именно затова и все по-често се говори за недостига на вода. 

Дейността на човека оставя своя огромен отпечатък върху околната среда и функционирането на различните екосистеми. Генерират се огромни количества отпадъци, включително и опасни, управлението на които има определящо значение за минимизиране на щетите върху околната среда и водите.

Изключително висок риск за природата като цяло имат опасните отпадъци, за които се прилагат редица нормативни правила за управление и рециклиране

Опазване на водните ресурси - защо е важно?

Източник на изображение: Canva

Водните ресурси на реките се замърсяват вследствие на различни промишлени процеси. Нерегламентираното оттичане на отпадъчни води поставя в риск много растителни и животински видове.

Вредоносното влияние на отпадъците не бива да се подценява, защото то е една от основната причина за намаляване и дори изчезване на популации от риби и птици. 

Не по-малък проблем, свързан с водните ресурси се явява замърсяването на подземните води в резултат на неконтролираната употребата на пестициди и други химикали в селското стопанство. Това може да доведе до сериозен риск за здравето и живота на хората.

Начини за опазване на водните ресурси

Нужни са законодателни мерки и контрол за опазване на водните ресурси, а и като цяло на природата с цел ограничаване на вредното въздействие върху тях. Законови мерки и контрол върху дейността на предприятията по отношение събиране и управление на отпадъци, в т.ч. и отпадъчни води, има.

Трудно обаче може да се каже дали и доколко ефективни са същите. Опазването на водните ресурси и природата ни като цяло опира и до самосъзнание и отговорност на отделния човек и на всяко предприятия като организация.

Има няколко начина, по които всеки от нас би могъл да ограничи процеса по замърсяване на околната среда и водите. Тук ще представим селекция  на малка част от тях.

Разумна употреба на прясна вода 

Съвременният човек има достъп до течаща вода по всяко време и в повечето случаи не се замисля как и дали подхожда правилно към нейната употреба.

Тези съвети за оптималното ѝ изразходване биха допринесли за пестенето ѝ: 

  • Намалете разхода на вода като се уверите, че сте спрели добре кранчето, душове и други;
  • Отстранявайте навременно проблеми с водопреносната мрежа, за да бъдат фиксирани дори и малки течове и капки от кранове и тръби; 
  • Не оставяйте водата да тече напразно, когато миете зъбите си например или при други домакински дейности; 
  • Изстудявайте водата си в шишета в хладилника или чрез по-оптимален метод, вместо да я оставете да се изтича напразно.

Без хранителни отпадъци в канализацията

Органичните отпадъци не бива да попадат в канализационната мрежа. Това води до ограничено пречистване на отпадъчните води и до замърсяването на почвата и подпочвените ѝ води. Вследствие на това редица микроорганизми могат да попаднат отново във водата или растенията и храните, които приемаме. 

Масла, горива и други смазочни и сервизни течности не бива да попадат в канализацията

Те могат да насенаст сериозни вреди върху ВиК мрежата – полепват по стените на тръбите, затлачват ги и отделят токсични вещества. Попадайки в канализационната мрежа, а оттук и в подпочвените води те водят до замърсяване. Освен това повечето от тях се водят опасен отпадък, затова трябва да бъдат управлявани по надлежния ред.

Ограничена употреба на силни химични препарати в бита

В домакинствата днес все по-често се използват белина, кислол и ред други силни химични препарати, които са опасни. Ограничената им употреба повлиява върху качеството на отпадните води. Те могат да се пречистят ефективно и да станат безопасни, ставайки част от кръговрата на водата.

Почистване и поддръжка на септичните ями 

Редовната поддръжка и почистване гарантира, че в подпочвените води няма или поне ще се намали рискът от това да се отделят вредни и опасни за здравето и околната среда микроорганизми. Локализирани в близост до водоизточници неподдържаните септични ями крият риск от създаване на екологични катастрофи.

Опазване на водните ресурси - защо е важно?

Източник на изображение: Canva

Ограничена употреба на химични торове и препарати за защита от вредители в селското стопанство

Изкуствените торове и почвообогатители, наред с препаратите за защита от вредители, са сред основните причини за водните замърсявания. Химикалите и пестицидите имат способността да се натрупват в почвите, а оттам лесно могат да попаднат във водоизточниците на прясна вода, нанасяйки им сериозни щети.

Правилно изхвърляне на отпадъците

Битовите и промишлени отпадъци, голяма част от които опасни, са основен замърсител на водните ресурси. Те трябва да бъдат изхвърляни правилно, за да се гарантира, че ще бъдат рециклирани, обезвредени или унищожени чрез оползотворяване, допринасяйки за по-чиста и безопасна природа.

Опазване на природата при излети, лов и риболов

Дори на разходка сред природата, практикуване на лов или риболов, човекът генерира солидни количества отпадъци. Не бива те да остават там, а да бъдат щателно събирани и изхвърляни в определените за целта места. В горите, планините и край реките и различните водни обекти няма кой да се погрижи за отпадъците ни, освен ние самите.

Много голям риск за екосистемите и водите представлява замърсяването с пластмасови отпадъци. Това е преди всичко отговорност към нас самите, защото по този начин ние създаваме условия за бъдещето си съществуване. Природата може и без нас – ние обаче не можем без нея. 

Ограничена употреба на лични превозни средства

Отделянето на вредни емисии и газове в атмосферата влияе не само на въздуха, но и върху качеството на водата. Приоритетно използване на обществен транспорт, когато това е възможно, допринася за опазването на природата и водните ѝ ресурси. Не по-малко важен фактор е и за здравето на човека. 

Качеството на питейната вода у дома е тема, която ни засяга 

Местните структури на ВиК са тези, които се грижат за качеството на водата, която достига до домакинства. Всяка промяна в свойствата на водата, като вкус, мирис, цвят и други може да бъде индикация за замърсяване. Отговорните лица следва да бъдат уведомени, за да се предприемат мерки навреме.

Тук е важно да добавим, че за качеството на питейната вода отговорност носим и ние като отделни хора и като организации и предприятия, които изхвърлят опасни отпадъци и не само. Именно затова информираността и следване на определените разпоредби за управление на опасни отпадъци е от съществено значение.

Еко акциите са за всички 

Колкото повече човешки ресурс е ангажиран в регулярни почиствания на различни райони или засаждане на дървета и други, толкова е по-голям положителният ефект върху чистотата на природата и водните ѝ ресурси. Бидейки част от подобна инициатива, ние допринасяме за по-чисто и здравословно място за живеене, макар и с малки стъпки.

Разделно събиране на отпадъци и предаването им за рециклиране 

Чрез разделното събиране на отпадъци ние допринасяме за ефективното им управление. Много от битовите отпадъци от пластмаса, стъкло и хартия са рециклируеми на 100%. Това означава че от тях ще се произведе нов ресурс, който ще се вложи в създаването на нови блага, но по много по-екологичен начин – с ограничено използване на природни ресурси и води. 

Активна гражданска позиция при установени нарушения от страна на промишлени предприятия

Промишлените предприятия са длъжни да се грижат за генерираните от тях опасни отпадъци от момента на създаването им. Законодателят оказва контрол върху спазването на тези разпоредби.

Разбира се не липсват и такива, които се опитват да ги заобиколят. Ако бъде установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, оттичане на отпадъчни води в реките или някъде в природата и други, е важно да сигнализираме за това съответните институции – РИОСВ

Опазване на водните ресурси - защо е важно?

Източник на изображение: Canva

Личният пример е от значение, а малките стъпки – значими

Бидейки активен участник в опазването на природата и почистването, всеки от нас допринася за по-чиста околна среда. Тези малки стъпки са от значение, защото дават и пример на подрастващото поколение. Предпоставка са за формиране на екологично възпитание от ранна детска възраст.

Освен това, ако сте предприятие, което генерира опасни отпадъци, спазвайки всички регулации за тяхното ефективно управление, вие не просто давате добър пример, а изграждате авторитет като една социално отговорна организация.

Заключение

Опазването на водните ресурси и качеството на водата е задача номер едно пред човечеството в глобален план. Това е единственият начин, по който бихме могли да си гарантираме бъдещото съществуване.

В редица райони по света се наблюдава проблем с недостиг на питейна вода. Това са частите от света, в които като цяло се отчита ресурсен дефицит, има висока гъстота на населението, извършват се интензивни промишлени дейности и други.

Това е и причината през последните години да се въвеждат все повече мерки на национално и международно ниво, с които се цели запазване на екологичното равновесие, защита на природата и ресурсите и водите ѝ. Водните ресурси са глобално наследство и участието на всеки един от нас в оптималното им управление и опазване е ключово.

Често задавани въпроси 

Как мога да допринеса за опазването на водните ресурси? 

Един от най-ефективните начини е с цялостно екологосъобразно поведение, което включва отговорно поведение и недопускане на изхвърляне на отпадъци в природата, предаване на опасните отпадъци в предназначените за целта пунктове, социална отговорност като предприятие и разумно потребление на чиста вода.

Неограничени ли са водните ресурси?  

Не, водните ресурси са ограничени, затова опазването им следва да се случва с приоритет. Отговорността за това е обща – не на един или друг, защото всички участваме с действието или бездействието си. 

Влияе ли глобалното затопляне върху водните ресурси? 

Да, защото вследствие на този глобален проблем се наблюдава осезаемо разтопяване на ледниците в последните години и покачване на нивото на океаните. Ледниците са основният източник на питейна вода за човечеството. 

Разделното изхвърляне на опасни отпадъци помага ли за опазване на водните ресурси? 

Да, при успешното рециклиране на различни опасни отпадъци се произвеждат ресурси, които се влагат в създаването на нови материали. Това спомага за ограничената употреба на вода и респективно образуване на отпадъчни води за производството на единица продукт. Оттук има цялостен принос за опазване на водните ресурси.