Всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда

Замърсяването на околната среда – един от най-мащабните проблеми в днешно време, който прогресира с всеки изминал ден. Негативното влияние върху околната среда в резултат на социалното и индустриално развитие засяга пряко всички живи същества на Земята, в това число застрашава и здравето на човека

Всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда

Източник на изображение: Canva

Именно затова е важно да бъдем социално отговорни и запознати с размерите на този проблем. В тази връзка по-долу предстои да разберем всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда, както и последиците от това глобално явление.

Видове замърсяване на околната среда

В зависимост от произхода и състоянието им бихме могли да класифицираме няколко основни вида замърсявания. Всяко от тях е резултат от конкретна причина и има своите последици върху един или няколко аспекта от живота на хората, растениятата, животните и околната среда като цяло.

Една от основните причини за появата на различни видове замърсявания е липсата на правилно управление на опасните отпадъци. Днес те оказват най-голямо влияние върху природата и човечеството.

Замърсяване на въздуха 

Замърсяването на въздуха е сред най-разпространените видове, които поставят в риск планетата ни. За въздушно замърсяване говорим тогава, когато настъпи промяна на химичния и естествен състава на въздуха. Тези промени засягат здравето на населението, както и животинските видове.

Като основни причини за замърсяване на въздуха днес бихме могли да посочим следните: 

 • Непрекъснатото използване на автомобили с двигатели с вътрешно горене – работата му отделя в атмосферата вредни емисии, които влошават качеството на въздуха; 
 • Отоплението с твърдо гориво и нерегламентираното изгаряне на различни отпадъци – изгарянето на гуми, масла, текстил и други нерегламентирани отпадъци повишават нивото на въглероден диоксид в атмосферата; 
 • Различните промишлени дейности – те също са генератор на големи количества парникови газове като серен диоксид , въглероден диоксид и други. Парниковите газове влияят върху изменението на климата и глобалното затопляне; 
 • Енергопроизводството – това е другият основен замърсител на въздуха в наши дни. Днес човечеството е изключително зависимо от енергията, затова е важно да се приоритизират алтернативните методи за производството ѝ. Такива биват използването на възобновяеми източници за намаляване на вредните емисии, образувани при конвенционалните методи за енергодобив като въглищни централи и други. 

Въздушното замърсяване и по-конкретно процеса на повишаване на генерираните количества парникови газове правят Земята ни по-топла. Повишаването на средните годишни температури на въздуха и водите води до стопяването на ледниците. Това поставя в риск количествата питейна вода и води до увеличаване нивото на Световния океан.

Наред с това замърсяването на въздуха е и сред основните причини за увеличаване на случаите на заболявания на дихателните пътища и на белите дробове, което е още един критичен фактор за нас като общество.

Водно замърсяване

Замърсяването на водните ресурси на планетата – реки, морета и океани, оказва въздействие върху живите организми, които живеят във водата или в околните им екосистеми.

Главните виновници за замърсяването на водата са: 

 • Липсата на достатъчен контрол върху опасните отпадъци;
 • Различни промишлени разливи или нерегламентирано изтичане на отпадъчни води в реки, дерета и други; 
 • Прекомерното използване на инсектициди, пестициди и други химикали в земеделието са отговорни за смъртта на хиляди водни организми; 
 • Петролни разливи от големи нефтени платформи също могат да причинят водни замърсявания в огромни мащаби; 
 • Природни бедствия като мощни урагани и наводнения могат да доведат до замърсявания на различни водни ресурси поради смесването им с вредни вещества.
Всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда

Източник на изображение: Canva

Замърсяване на почвата

Друг вид замърсяване на околната среда е замърсяването на почвата. Можем да търсим причините във въвеждането на химикали в почвите за стимулиране на плодородието или защита на културите от различни вредители в областта на земеделието.

Сред химикалите откриваме пестициди, инсектициди и хербициди, които могат да повлияят върху растенията.

Животните също могат да бъдат засегнати от замърсяването на почвата, тъй като замърсителите могат да бъдат предадени през хранителната верига. Има много животински видове, които се хранят с животни, хранещи се с растения от замърсената почва. 

Отпадъци и рециклиране

Отпадъците, образувани в бита на съвременния човек или от различни производствени, промишлени и други дейности, са водеща причина за замърсяването на околната среда и ресурсите ѝ – почви, води, въздух.

Какви видове отпадъци има? 

Според произхода си отпадъците се делят на няколко основни групи – битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Въпреки че битовите отпадъци нямат характеристиките на опасни отпадъци, в тях често попадат такива, които могат да се класифицират като опасни. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората, което включва търговски, домакински и други отпадъци. Количеството им нараства с повишеното потребление на съвременния човек.

Производствените отпадъци от своя страна представлява група от отпадни продукти, генерирани в резултат на промишлена селскостопанска и обслужваща дейност, извършвана от предприятия, а и някои физически лица. 

Всичко, което трябва да знаем за замърсяването на околната среда

Източник на изображение: Canva

Групата на опасните отпадъци създава риск за околната среда и общественото здраве. Техният състав, количество и свойства, се определя с различни степени на вредност.

Могат да нанесат сериозни щети върху здравето на човека, както и на всички животни и растения. Към управлението им, свързано с правилно третиране, обезвреждане, рециклиране или оползотворяване, трябва да се подходи отговорно и внимателно.

В резултат на различни строително-ремонтни дейности, разрушаване на сгради, реконструиране и т.н. се формират строителни отпадъци.

Последната група отпадъци, които попадат в околната среда и допринасят за замърсяването ѝ, са селскостопанските отпадъци, образувани в резултат на селскостопанската дейност.

Защо отпадъците трябва да се рециклират? 

Рециклирането на отпадъци е дейност, свързана с възстановяване на суровини с цел повторното им използване и пестенето от това да се влага в нови. Значителна част от отпадъците, реализирани в различни сектори, могат да бъдат рециклирани. Получената суровина може да бъде върната в производствения процес.

Част от опасните отпадъци не се рециклират, но могат да бъдат предадени за обезвреждане или оползотворяване (най-често чрез изгаряне), което също допринася за опазване на околната среда.

Необходимостта от разделно събиране на отпадъците и рециклирането им впоследствие е ключова стъпка към намаляване негативния им ефект върху планетата, здравето и качеството на живот на всички организми.

Изчерпване на природни ресурси

Природните ресурси не са безгранични. Рано или късно в резултат на нарастващия темп на потребление, те ще свършат и човечеството ще бъде изправено пред огромно предизвикателство.

Това налага пакет от цели, задачи и мерки по отношение на разумното им потребление, използване на алтернативни възобновяеми ресурси от източници като вятър, вода (дъжд, сняг), слънце.

Рециклирането и употребата на възобновяеми енергийни източници са подходи, свързани с:

 • Намаляване на замърсяването;
 • Ограничаване на употребата на природните ресурси.

Заплаха за биоразнообразието

Човешката и индустриална дейности, резултиращи в замърсяването на околната среда, влияе и върху биологичното разнообразие. В природата съществува баланс и всички процеси в нея са свързани. Замърсяването ѝ рефлектира върху разнообразието от животински и растителни видове.

Причините за това биоразнообразието да е под сериозна заплаха днес са комплексни:

 • Увеличени парникови газове, отделяни в атмосферата; 
 • Ръст в дела на генерирани отпадъци, които замърсяват околната среда; 
 • Човешката и индустриална дейност унищожава естествените местообитания на животни и растения – строят се пътища, откриват се нови кариери за добив на различни материали, отклоняват се водите от реките, изсичат се гори, свидетели сме на природни катаклизми и бедствия.

Климатични промени

Климатичните промени са друга голяма заплаха, която е резултат от замърсяването на околната среда и водите. Изменението на климат засяга повсеместно всички региони по света.

Годишните температури се покачват с всяка изминала година, а това води със себе си редица негативни ефекти: 

 • Свидетели сме на екстремни метеорологични явления в различни краища по света – проливни дъждове, горски пожари, горещи вълни и засушавания; 
 • Ледниците (основният източник на чиста питейна вода) се топят, а това повишава нивото на световния океан; 
 • Биологичното разнообразие е поставено в риск, вследствие на екстремни суши или наводнения естествени екосистеми изчезват други са заплашени от разрушение, което е генерален проблем;
 • В резултат от климатичните промени са заплашени и почвите – ерозионните им свойства се влошават, органичните вещества намаляват,  наблюдават се процеси като засоляване, загуба на почвено биоразнообразие и други. 

Нужни са мерки към опазването на природата и доколкото е възможно стопирането на този процес, тъй като негативните му въздействия само ще се засилват.

Устойчиво развитие и управление на отпадъците

Днес терминът “устойчиво развитие” не се използва просто заради модерното си звучене. Повече от всякога обществото ни има нужда от предприемане на мерки, с които да се постигне устойчивост в опазването на природата и ресурсите ѝ, а оттук и здравето и живота на хората. 

През недалечната 2015 г. се прие програма на ООН “Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие. С нея се приеха набор от цели за премахване на бедността, опазването на природата и гарантиране правата на човека с равни шансове за просперитет.

Приемането ѝ е преход към нов модел с подход към икономическите, социални и екологични различия. Процесът кореспондира с европейските ценности  за опазване на околната среда, също така за социална справедливост и демократично управление.

Програмата за устойчиво развитие предвижда следните основни приоритети по отношение опазването на планетата:

 • Справедлив преход към нисковъглеродна и кръгова икономика с ефективна употреба на използваните ресурси; 
 • Преминаване към устойчиво производство и потребление на храни;
 • Инфраструктура и насърчаване дейността на устойчиви предприятия; 
 • Принос на търговията за глобалното устойчиво развитие. 

С други думи, възприемането на подхода за устойчивост гарантира за опазването на биоразнообразието, осъществяване на щадящи природата земеделски практики, туризъм и много други.

Образование и осведоменост

Необходимостта от по-голяма осведоменост сред обществото, формирана от ранна детска възраст чрез иновативни подходи в образованието, е ключът към това да расте поколение, ангажирано с опазването на природата и ресурсите ѝ. 

Източник на изображение: Canva

За образование и осведоменост по темата екологосъобразно поведение и замърсяване на природата лобират множество неправителствени организации у нас, в Европа и по света.

Множество държавни политики също прокламират тези идеи. И все пак, опазването на планетата ни остава водещ проблем с множество неизвестни по отношение на резултатите от тези образователни и информационни кампании.

Международно сътрудничество и законодателство

Днес се прилагат множество политики, основани на международно сътрудничество за справяне с проблема замърсяване на околната среда. Европейският съюз, член на който е и България от 2007 г., прилага политики по отношение на околната среда.

Те се основават на принципи като вземане на предпазни мерки, превантивни действия и отстраняване на замърсяването при източника му, също така и на принципа “замърсителят плаща”.

Програмите за действие по отношение опазване на околната среда формират рамката на бъдещите действия във всички политически сфери и законодателство. Политиката в областта на околната среда заема ключово място при изготвянето на европейски мерки, разпоредби и други, които намират отражение и в националното законодателство.

Приоритети в областта на опазването на околната среда са насочени към:

 • Борба с изменението на климата; 
 • Опазване на биологичното разнообразие, ползване на земя и горско стопанство; 
 • Опазване на водите и ефективното им управление; 
 • Замърсяване на атмосферния въздух; 
 • Ефективно потребление на ресурси и преминаване към кръгова икономика; 
 • Потребление и производство по устойчив начин; 
 • Контрол при употреба на химични вещества и пестициди в земеделието. 

По отношение на законодателството си България като страна членка на ЕС прилага множество конвенции, международни споразумения, директиви, регламенти и решения на ЕС, свързани с опазването на околната среда. 

На национално ниво действат различни закони, наредби, заповеди, правилници и инструкции на Министерството на околната среда и водите.

Често задавани въпроси

Защо замърсяването на околната среда е глобален проблем днес? 

Защото индустриите се развиват, хората потребяват все повече и повече, а това неминуемо резултира върху природата и ресурсите ѝ. Различни аспекти на околната среда се замърсяват – води, въздух, почви, а това влияе върху здравето и живота на човека, всички животински и растителни видове. 

Има ли значение дали изхвърлям отпадъците си разделно, след като другите не го правят? 

Всяка малка стъпка в посока екологосъобразно поведение е добре дошла за природата ни. Самосъзнанието затова как третираме отпадъците, които генерираме всеки ден, е може би най-важния фактор за формирането на общество, ангажирано с опазването на околната среда.

Предприятията ли са отговорни за замърсяването на природата? 

Един от най-големите отговорници за замърсяването са предприятията, генериращи опасни отпадъци. Но заедно с тях потреблението на човека днес също се нарежда сред най-големите замърсители на природата и ресурсите ѝ.