До какво води замърсяването на водата?

Един от най-важните ресурси на планетата – водата, от която зависи и целият живот на Земята, също е в голям риск днес. Тя е източник на живот, а замърсяването ѝ е един от многото мащабни проблеми на околната среда, които все по-често застават на дневен ред. 

До какво води замърсяването на водата?

Източник на изображение: Canva

Ние, хората, с ежедневния си начин на живот, работа и забавления, наред с индустриите, развиващи се с невиждани темпове днес, са основните причинители на замърсяване на водата. Този проблем с резултатите му върху съвременния свят поставя под заплаха оцеляването ни на планетата.

До какво води замърсяването на водата? Какви са рисковете? Можем ли да се справим и как да го направим? Върху тези въпроси фокусираме вниманието си в следващите редове на статията.

Замърсяване на водите – какво представлява? 

За замърсяване на водите говорим, когато е налице промяна във физическите, химичните или биологични стойности на водата. Тези промени могат да резултират в пагубни последствия за всеки жив организъм.

На замърсяване са изложени както водните басейни в природата – реки, езера, океани, подпочвени води и водоеми, така и питейната вода. Както знаем, това е единствената вода, която се счита за безопасна за консумация от хора. Тя намира място в бита, използва се за пиене, готвене, миене, както и за напояване на отглежданите култури.

Дейността на човека води до замърсяване на водните басейни. Нерегламентираното изхвърляне на много и различни отпадни продукти, най- вече и опасни отпадъци, наред с употребата на химични препарати замърсяват водите, в т.ч. и източниците на питейна вода – водоеми в близост до населени места и индустриални зони.

В тази връзка е от съществено значение малките, средни и големи предприятия да се запознаят с регламентите за управление на опасни отпадъци.

За целта е необходимо да се обърнат към фирма, занимаваща се с правилното управляване на всеки вид отпадък, който спада към графата опасен. Това включва транспортиране, съхранение, обезвреждане и оползотворяване на опасния отпадък. В някои случаи е възможно дори и неговото рециклиране.

Видове замърсяване на водата

Според източника си на замърсяване бихме могли да идентифицираме няколко вида водни замърсявания. Тук най-вече се откроява промишленото замърсяване, такова от отпадъчните води на хората и неправилното им обработване, агрохимично замърсяване и замърсяването с пластмаси. Всеки един вид от тях ще разгледаме подробно тук.

До какво води замърсяването на водата?

Източник на изображение: Canva

Промишлено замърсяване

Това е замърсяване, свързано с дейността на различни промишлени предприятия, което замърсява водите директно или индиректно.

Пример за директно промишлено замърсяване е генерирането на боклуци, в което включваме отпадъчни води, които се изхвърлят нерегламентирано в повърхностните водни източници без да се третират правилно и без да преминават през система за пречистване на водите.

Индиректното замърсяване на водите от промишлените дейности е свързано с въздушното и подпочвеното им замърсяване. В работата си различните индустрии използват химикали, които попаднали в атмосферата резултират в киселинни дъждове.

Отпадъчни води

Отпадъчните води са основен източник на замърсяване на питейната вода както и тази във водните басейни на повърхността. С началото на индустриалната революция до днес фабриките изхвърлят отпадъчните си води в реки, езера и морета. Това може да доведе до разрушаване не само на местната флора и фауна, а и да рефлектира върху различни екосистеми в много по-глобален мащаб. 

Още един от главните замърсители в отпадъчни води е и всяко съвременно домакинство. В бита си хората все по-често използват различни химически, козметични и перилни препарати. Попадайки в канализационната мрежа, те трябва да бъдат третирани правилно, и пречиствайки се да се върнат обратно в природата в безопасен вид.

Агрохимично замърсяване

Дейността на селското стопанство, свързана с употреба на инсектициди, пестициди, детергенти и торове, е друга проблемна област от замърсяването на водата. Съвременните стопанства все по-често използват препарати, за да третират културите си.

Използването на изкуствената тор, стимулираща растежа, както и употребата на пестициди и инсектициди за борба с вредителите попадат директно в почвата. Агрохимичното замърсяване оказва негативно въздействие върху свойствата на подпочвените и питейна вода.

Пластмасово замърсяване

Замърсяването на водата с пластмасови отпадъци като опаковки от продукти, бутилки от вода и напитки, еднократни прибори и съдове за хранене и пиене, както и много други видове отпадъци от пластмаса, са огромен екологичен проблем. На този тип отпадъци са нужни стотици години, за да се разградят напълно.

Това от своя страна повлиява негативно върху околната среда, а всъщност има начин за справяне с това – рециклиране на пластмасовите отпадъци.

До какво води замърсяването на водата?

Източник на изображение: Canva

Повече от пластмасовите отпадъци, изхвърлени безотговорно в природата, в крайна сметка попадат във водните басейни – реки, езера, морета, океани. По този начин застрашават стотици животински видове, които живеят във водата, от заплитане в тях или поглъщането им. А това неминуемо води до тяхната смърт и изчезването на редки морски обитатели.

Неправилно обработване на отпадните води

Вредите за околната среда, свързани с качеството на водата, могат да бъдат намалени, в случай че се третират правилно. След като попаднат в канализационната мрежа отпадъчните води се отвеждат от специализирани съоръжения, наречени пречиствателни станции, след което се връщат в околната среда.

Отпадъчните води, генерирани от предприятията, също следва да се третират правилно. Някои групи предприятия следва да изградят собствени пречиствателни станции, за да осигурят правилно им третиране.

Тежки метали

Отделянето на различни по вид и количества тежки метали от промишлените процеси се натрупват в реките и езерата, както и в други водни басейни, разположени в близост до промишлени обекти.

Те имат токсично влияние върху обитателите на тези води – риби и други водни и земноводни видове.  Оттук те стават част от хранителната верига, което означава, че големи групи от тези водни обитатели могат да се превърнат в жертви на натравяне с тежки метали. 

Замърсяване на подземните води

Подземните или подпочвените води са ценен ресурс, чието замърсяване не бива да се пренебрегва с лека ръка. Погрешно е да се смята, че водата, която не може да се види на повърхността, не е от съществено значение. Значителен процент от количествата вода за пиене идва точно от подземни източници.

Подпочвените води подлежат на директни и индиректни източници на замърсяване:

  • Към директните източници на замърсяване спадат опасните отпадъци, изхвърляни нерегламентирано в околната среда. Друга пряка причина за замърсяване на подпочвените водни ресурси са депата за отпадъци. Колкото по-дълго стоят боклуците на дадено място, толкова повече токсини се отделят в подпочвените води. 
  • Към индиректните замърсители на подпочвените води се причисляват атмосферните замърсители и вредните емисии от петролните горива, отделяни във въздуха – те се връщат отново под формата на киселинни дъждове.

Какви рискове крие замърсяването на водата?

Последствията от замърсяването на водите никак не са маловажни. Бихме могли да откроим четири основни риска, свързани с водното замърсяване.

Общественото здраве и биоразнообразието са в риск

Първият, а и може би най-голям риск, е свързан с общественото здраве. Тук включваме здравето не само на нас хората, но и здравето и живота на различните растителни и животински видове. Водата, която е замърсена, може веднага да окаже влияние върху здравето ни, но може да се отрази негативно и в дългосрочен план, като последствията да бъдат видими едва след години.

Екосистемите са заплашени от унищожение 

Различните химикали, които влияят върху качеството на водата във водните обекти – естествени хабитати на животни и растения, влияят по различни начини върху живите организми. 

До какво води замърсяването на водата?

Източник на изображение: Canva

Екосистемите са изключително “чувствителни” и дори малки промени в околната среда могат да им повлияят негативно, поставяйки ги в риск.

В резултат на замърсяването на водите цели екосистеми могат да бъдат унищожени. Необходими са спешни мерки за намаляване на вредоносно въздействие  от дейността на хората, а и предприятията, за да се минимизират тези и всички други рискове. 

Риск от евтрофикация на водите

Попадането на различни химикали във водите стимулират образуването и растежа на водорасли. Те, от своя страна, образуват слоеве върху езерата,  а бактериите се хранят с водораслите. По този начин количествата кислород във водата намалява. Оттук се създава и опасност за животинските видове, населяващи тези водни басейни.

Токсините и замърсителите стават част от хранителната верига

Когато токсините и замърсителите във водата се консумират от нейните обитатели – риби, миди и много други, те попадат в организма им. Вследствие на това други морски обитатели, които се хранят с тях или хората, които консумират морска храна, поглъщат различно количество от тези вредни химикали и вещества. Попаднали в организма, токсините могат да нанесат трайни щети върху здравето и живота ни.

Как да се справим със замърсяването на водата?

Водата може да бъде предпазена от прекомерно замърсяване, за да се гарантират нейното качество и запазването на нейните ценни ресурси. За целта е нужно да бъдат предприети комплекс от мерки, с които е възможно да се минимизира вредоносното влияние на човека и индустриите върху водните ресурси.

Изграждане на язовири и други водни басейни

Изграждането на язовири и други изкуствени водни басейни с цел водосъбиране от различни водоизточници е стъпка към оптималното съхраняване и управление на водите. Те се изграждат с цел осигуряване на вода за населението в отговор на питейните му нужди, поливане на земеделските култури и други битови и индустриални нужди.

Управление на опасните отпадъци

Както по-горе споделихме, ефективното управление на опасните отпадъци, свързано с правилното им събиране, третиране, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване, е ключова стъпка в опазването на природата и ресурсите ѝ. В този ред на мисли, както отделните хора, така и и предприятията следва да подхождат отговорно към тяхното третиране. 

Рециклиране

Друг важен способ за минимизиране на негативното влияние на боклука върху планетата е рециклирането. С ефективното му прилагане се гарантира минимум нанесени вреди върху водите и другите природни ресурси, както и създаването на нови ресурси за влагането им в производството. 

До какво води замърсяването на водата?

Източник на изображение: Canva

Информираност

Съвременното общество повече от всякога има нужда от това да бъде информирано за рисковете, които неекологосъобразното поведение има върху околната среда и ценни ресурси като водите ѝ. Все повече представители от НПО сектора, а и правителствени структури и политики насочват вниманието си към провеждането на много и различни информационни кампании по темата.

Често задавани въпроси

Защо замърсяването на водите е опасно? 

Защото преди всичко замърсяването на водите носи риск за здравето на хората. Замърсените води могат да бъдат сериозен екологичен проблем, който да резултира в унищожаване на цели екосистеми, представлявайки заплаха за биоразнообразието.

Кои са основните източници на замърсяване на водите? 

Основните източници на замърсяване на водните ресурси на Земята са отпадъчните води и неправилното им третиране, агрохимичното замърсяване и замърсяването с пластмасови отпадъци.

Можем ли и как да намалим замърсяването на водата? 

Замърсяването на водите и ефективното им управление може да се постигне с изграждане на язовири и други водни басейни, ефективното управление на отпадъците и най-вече това на опасните такива, рециклирането и по-добрата информираност сред населението.