Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Една от най-големите заплахи за планетата Земя и човечеството през XXI век неминуемо е свързана с изменението на климата. През последните 20 години са отчетени 15-те най-топли години на планетата.

Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Източник на изображение: Canva

Не само в България, а и в Европа и по света все по-често се наблюдават дълги периоди на екстремни суши, горещи вълни, бури, наводнения и пожари.

Причините за тези и ред други природни явления се крият именно в изменението на климата.

А какви са причините за това? С какви рискове е свързано изменението на климата и глобалното затопляне? Какви са прогнозите и можем ли да се справим с проблема и последствията от него?

Именно върху отговорите на тези въпроси насочваме вниманието ви в следващите редове на тази статия.

Как климатът се изменя през последните години и има ли основания да се притесняваме?

Човешката дейност влияе върху изменението на климата в световен мащаб. Днес индустриите се развиват с изключително бързи темпове, което допринася за увеличаване на емисиите на парникови газове, отделяни в атмосферата.

Промените на климата в глобален план

В развитите страни непрекъснатото използване на автомобили на глава от населението нараства с изключително бързи темпове. Това е предпоставка за проблеми, свързани не просто с трафика и градската среда – те често са първото нещо, което отчитаме, но сякаш без да се замисляме за замърсяването на въздуха от това чудесно удобство, което приемаме за даденост.

Но използването на автомобилите не е единствената причина и най-голям риск за неблагоприятното изменение на климата. Все още не се говори толкова задълбочено за опасните отпадъци и тяхното влияние върху околната среда.

Не всички видове отпадъци спадат към графата опасни, но тези, които са такива обикновено са резултат от дейността на различните по големина предприятия.

Тук значение има как тези опасни отпадъци биват транспортирани, съхранявани, обезвреждани и оползотворявани.

И в тази връзка е важно да се каже, че е от съществено значение всяка компания, която генерира такъв тип отпадък да бъде социално отговорна за правилното управление на опасните отпадъци, защото именно те са сред основните причини за изменението на климата, замърсяването на водите, почвите и околната среда.

Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Източник на изображение: Canva

Данните обаче сочат, че с повече от 1,1 °C са се повишили средните температури на Земята, в сравнение с температурните измервания преди индустриалната епоха. Последното десетилетие (2011-2020) е най-топло регистрираното в историята.

Повишаването на температурата с 2 °C, в сравнение с периода преди индустриализацията, би могло да доведе до редица негативни последици върху природата и човешкото здраве. Поради тези причини международната общност осъзнава необходимостта от това да предприеме редица мерки за редуциране на това стремглаво покачване на температурата.

Промените на климата в България

В последните години в България климатът на юг от Стара планина придобива средиземноморски характеристики. Северните плодородни земи бавно, но сигурно са подложени на системно засушаване.

Все по-рядко сме свидетели на валежи от сняг в планините, още по-малко са те в по ниските части на страната. Снеговалежите се изместват, а дори често липсват. Зимите са по-топли от обикновено, а всичко това влияе и върху количествата вода, но и не само.

Какви са причините за изменение на климата?

Глобалното затопляне, което е резултат от увеличаване на отделените в атмосферния въздух парникови газове, е основната причина за настъпващите негативни промени в климата. Именно върху ограничаването им са насочени международните усилия в областта на климата.

Сред източниците на замърсяване, свързани с изменението на климата в резултат на увеличаване на емисиите от парникови газове, могат да се откроят: 

  • Изгаряне на твърди горива: изгарянето на въглища, петрол, газ и други, увеличава количеството въглероден диоксид и диазотен оксид, които се отделят в атмосферния въздух; 
  • Обезлесяване на горите: гористите местности са белите дробове на природата, тъй като те поглъщат въглероден диоксид и отделят кислород. С изсичането на горите тази им ключова функция се намалява, а по този начин се увеличава парниковият ефект; 
  • Ръст в отглеждането на добитък: храносмилателните процеси на кравите и овцете произвеждат определени количества метан, който се отделя във въздуха и повлиява количествата парникови газове, отделяни в атмосферата; 
  • Азотсъдържащи се торове: тези, които се използват в земеделието генерират емисии на двуазотен оксид; 
  • Флуорсъдържащите газове: те влияят на глобалното затопляне, тъй като имат много силен затоплящ ефект – до 23 000 пъти по-силен от този на въглеродния диоксид. 
Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Източник на изображение: Canva

Какви рискове крие изменението на климата за околната среда и доколко успяваме да ги забележим? 

Промяната на климата е световен екологичен проблем, към решението на който следва да се подходи с особено внимание и в максимално кратки срокове. И това не е просто наше твърдение, а всеобщо утвърдено мнение от страна на различните политически сили, учени и климатолози, както и правителства в глобален план.

Защо трябва да се действа бързо и как показващата се температура на въздуха влияе върху живота ни и този на растенията и животните на планетата?

Отговорите даваме, изхождайки от рисковете, които повлияват на околната среда: 

  • Високи температури се измерват все по-често – причините са глобално затопляне вследствие на изменението на климата; 
  • Суши и горски пожари – в различни краища на света редица райони са засегнати от екстремни суши, комбинирани с високите температури на въздуха и силните слънчеви лъчи, често избухват множество пожари с проблематични мащаби;
  • Наличието на питейна вода е в риск – това неминуемо ще повлияе върху здравето на населението, тъй като промените по отношение на климата топят ледниците и водят до покачване на морското равнище. Интензивните валежи, бури и ветрове от своя страна влияят върху качеството на подпочвените води, а част от тях се пречистват, за да станат годни за пиене от населението.

Как това оказва влияние върху биоразнообразието?

Предприемането на мерки за намаляване на емисиите от парникови газове, отделяни в атмосферата, а и всички други действия, с които се цели опазване на околната среда, имат за цел да опазят биоразнообразието.

Промените в климата настъпват бързо, а редица растителни и животински видове по света са принудени да се борят за съществуването си. Част от тях се очаква да изчезнат, а за други тази прогноза вече е факт. Биологичното разнообразие вече реагира на изменението на климата и тенденциите са да продължи да го прави.

Промените в поведението на жизнения цикъл на животните и растенията, числеността и разпространението, структурата на местообитания и екосистемните процеси се дължат на влиянието и на непреки въздействия. Такива например са промени в използването на почвите и други природни ресурси. Те могат да бъдат дори по-вредни от преките, предвид мащабността си.

Какви са прогнозите?

До 2027 г. температурите в световен план за първи път може да достигнат и надхвърлят стойности над 1,5 °C. Данните са на Световната метеорологична организация и са с притеснителните 66 % вероятност това да се случи. 

Какви рискове крие изменението на климата и как да го спрем?

Източник на изображение: Canva

В случай че планетата ни се затопли с 3 °C, каквато е прогнозата на различни учени и климатолози, може да се стигне не само до редица проблеми за здравето на хората, но и до икономически загуби. Те могат да достигнат изключително високите нива от до 40 млрд. евро годишно.

Друг много притеснителен момент, свързан с изменението на климата, са количествата вода, които ще бъдат годни за пиене. Метеоролози, а и ред други специалисти по климата все по-трудно могат да прогнозират времето.

Свидетели сме на екстремни количества валежи, тежки бури и природни катаклизми, които отнемат животи, разрушават имущества и влошават качеството на питейната вода.

Много скоро това ще доведе до дефицит на водни ресурси, което пък ще застраши оцеляването на редица растителни и животински видове, а и хора, населяващи различни региони по света.

Често задавани въпроси

Какво представлява изменението на климата? 

Изменението на климата е глобален екологичен проблем, който е свързан с устойчиво изменение на температурите на въздуха. В резултат на климатичните промени в различни райони по света настъпват екстремни метеорологични процеси – пожари, засушавания, студени периоди, бури и други. 

Кои са основните причини за изменението на климата? 

Сред водещите причини за изменението на климата се нареждат изгарянето на твърди горива, обезлесяване на горите, различни земеделски процеси и други – свързаните с тях процеси влияят върху изменението на климата. 

Можем ли и как да се справим с проблема изменение на климата? 

Трудно бихме могли да поправим вече нанесените щети върху природата и ресурсите ѝ по отношение на климата, но с предприемането на систематични и добре обмислени мерки за екологосъобразно поведение бихме могли да ограничим негативното си въздействие.