Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Законът за управление на отпадъците (ЗУО), наред с няколко други подзаконови нормативни актове, регламентират процедурите за правилното им управление.

Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Източник на изображение: Canva

На особен контрол и внимание по отношение на управлението – от образуването си до обезвреждането или унищожение и рециклиране – подлежат опасните отпадъци.

Те могат да нанесат сериозни екологични и здравни проблеми, затова е изключително важно да се управляват правилно.

Какво разбираме под опасни отпадъци?

В категорията опасни отпадъци влизат всички отпадни продукти от дейността на предприятията или бита, съставът, количеството и свойствата на които създават риск за общественото здраве и околната среда.

Опасните отпадъци притежават едно или повече свойства, които имат вредно и опасно влияние. Могат да съдържат един или повече компоненти, които ги превръщат от неопасни в опасни такива и за последните следва да се прилагат правилата за управление на опасни отпадъци.

Опасни са отпадъците, определени като такива в документи като Базелската конвенция за трансгранично движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни отпадъци са и всички отпадни продукти, които отговарят на едно или повече от условията на чл. 6 от Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ.

Защо е важно предприятията да управляват опасните отпадъци?

Производствените и промишлените дейности, осъществявани от различните предприятия, са  основен източник на различни опасни отпадъци. Тук се включват фармацевтични индустрии, медицински центрове, болници и т.н. Опасни отпадъци се генерират и при извършване на различни услуги (автосервизи например). 

Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Източник на изображение: Canva

Притежателите, съответно производителите на опасни отпадъци, са длъжни да отговарят за дейностите по тяхното последващо управление. Най-лесният начин предприятията да изпълнят тези си законово задължения и и и  е чрез специализирани фирми за опасни отпадъци, които предоставят услуги за управление на опасни отпадъци.

Фирмите за управление на опасни отпадъци изпълняват дейности като:

Те са лицензирани да извършват съответните дейности, като притежават необходимите по закон сертификати, разрешителни или друг тип документ.

Дейността си осъществяват в съответствие с действащото българско и европейско законодателство по отношение управлението на опасни отпадъци. 

Спазването на това законово задължение е от първостепенно значение за опазване на околната среда и обществено здраве.

Как опасните отпадъци влияят върху околната среда?

Различните видове опасни отпадъци влияят върху околната среда по различни начини, в зависимост от групата, в която попадат. Те могат да са токсични, корозивни, инфекциозни или да имат други вредни въздействия.

Групите, от своя страна, дават информация за степента на опасност за съответната група отпадъци за природата и човека. Те биват такива с изключително висока степен на опасност, с висока, с умерена и с ниска.

Отпадъци с изключително висока степен на опасност и вредите им за природата 

Най-видни представители на отпадъците от групата с изключителна висока степен на опасност влизат негодни за употреба луминесцентни и живачни осветителни тела, термометри, материали за галванични клетки, трансформатори, синтетични и минерални масла.

В тези и редица други отпадъци, класифицирани в тази група, се съдържат тежки метали като полоний, олово, плутоний, арсен, кадмий, цинк и много други. Влизайки в контакт с околната среда те могат да нанесат необратими последствия, свързани с нарушения в екосистемата в огромни мащаби.

Отпадъци с висока степен на опасност и вредите им за природата 

Тук се включват масово разпространени отпадъци, като негодни за употреба батерии и акумулатори, остатъчни продукти от рафиниране на масла, бои и лакове, медицински и фармацевтични препарати, перилни препарати и други.

Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Източник на изображение: Canva

В тях и много други, масово получавани и в бита, и в индустрията, се съдържат богат набор от химикали, които, попадайки в природата, са способни да нанесат щети с дълготраен ефект – около три десетилетия напред.

Отпадъци с умерена степен на опасност и вредите им за природата

Тази група обхваща отпадни продукти, които са замърсени с нефтопродукт, бои и лакове и други. В тях се съдържат манганови съединения, сребро, никел, мед, фосфати, ацетон и други.

Те биха могли да нанесат обратими щети върху околната среда, но са нужни около десет години, за да се възстанови екосистемата, в случай че източникът на замърсяване бъде отстранен.

Отпадъци с ниска степен на опасност и вредите им за природата

В тази група се включват отпадни продукти от битумни и асфалтови отпадъци, опаковки от замърсени вещества, сулфат-съдържащи отпадъци, метан, амоняк, етанол и други. При тях вредното въздействие върху природата е в рамките на три години – уви, дори и този на пръв поглед кратък срок ги превръща в реална заплаха за флората и фауната.

Защо е важно правилното управление на опасни отпадъци?

Източник на изображение: Canva

Времетраеното  и видът щети, които опасните отпадъци могат да нанесат, са причина за това да бъдем по-отговорни към тяхното управление, съхранение, обезвреждане и унищожаване.

Именно затова и като предприятие или физическо лице е важно да се обръщате към специализирани фирми, които знаят как правилно да се погрижат за опасните отпадъци, така че да не нанесат вредни последствия 

Често задавани въпроси 

Какво е управление на опасни отпадъци? 

Управлението на опасни отпадъци е съвкупност от дейности, нормативно регламентирани, насочени към събиране, транспортиране, съхранение, рециклиране, обезвреждане и унищожаване чрез оползотворяване на опасни отпадъци.

С ефективното управление на опасни отпадъци се цели минимизиране и елиминиране на риска от попадането на опасни отпаднаи продукти в природата, което може да доведе до екологична катастрофа и сериозен риск за живота и здравето на хората.

Къде се образуват опасни отпадъци? 

Най-често опасните отпадъци се образуват в резултат на различни производствени и промишлени процеси, при предоставяне на услуги, включително автосервизни, болнични, строителни и други, и не на последно място – в бита. Реализираните от домакинствата опасни отпадъци са много по-малко спрямо тези, реализирани в индустриите, но не се контролират толкова стриктно.

Кои закони регламентират управлението на опасни отпадъци? 

Има няколко законови и подзаконови нормативни актове, които регламентират управлението на опасни отпадъци. Дейностите по третиране на отпадъци се осъществява съгласно Закона за управление на отпадъците и наредби, като Наредбата  за класификация на отпадъците и други, в зависимост от вида отпадък и източника му на генериране.