Опазване на околната среда и природата

Днес е много трудно да пропуснем темите, свързани с опазването на околната среда, воденето на екологичен начин на живот и прочие. Изключително бързи са темповете, с които човечеството преминава към индустриализация. Тя донесе със себе си и редица удобства, без които трудно бихме могли да си представим живота. 

Опазване на околната среда и природата

Източник на изображение: Canva

Всички тези удобства обаче имат и своята цена. Необходимо е да се полагат усилия не само от страна на държавните политики, но и от всеки един от нас. Причината е, че количеството отпадъци, което генерираме в ежедневието си, нараства в пъти. 

Опазването на природата включва набор от принципи и мерки, към които и ние, и индустрията следва да се придържа. Върху тях насочваме вниманието си в следващите редове. 

Възобновяеми енергийни източници

Всички можем да участваме в процеса по опазване на планетата Земя, използвайки по-еколосъобразни видове енергия. Пример за това са възобновяемите енергийни източници. Те се наричат така поради факта, че се добиват от природата, и се възстановяват отново.

Възобновяеми енергийни ресурси са слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия. Установявайки нуждата от това да опазим  природата и ресурсите ѝ, в съвременното общество използването на енергийни източници е изключително важно. 

Енергийна ефективност

Основен източник на замърсяването на природата е именно потреблението на енергия. То е свързано с парниковия ефект, замърсяването на въздуха, образуването на ядрени отпадъци, обезлесяване на горите, употреба на изкопаеми ресурси. 

Енергийната ефективност е друг важен аспект, свързан с опазването на околната среда.  Терминът е все по-често използван днес, но знаем ли какво означава всъщност? Енергийната ефективност се отнася до това да се предоставя или произвежда един и същ продукт или услуга, но с изразходването на по-малко енергия.

Все повече домакинства следва да се стремят към употребата на енергийно ефективни уреди. Освен това, че са по-добри за природата, те са и много по-икономични от гледна точка на инвестиция във времето. 

Рециклиране и управление на отпадъците

Сами можете да видите колко отпадъци образувате само в рамките на ден. Събирайте всичките си отпадъци от опаковки в торбичка от сутринта до вечерта. Правилното управление, в т.ч. и рециклиране на отпадъци, е важна стъпка за опазването на околната среда и природата.

Опазване на околната среда и природата

Източник на изображение: Canva

Разделното събиране на отпадъци с цел последващото им рециклиране например е част от процеса по ефективното управление на опасните отпадъци.

По този начин, освен че се минимизира негативният ефект от изхвърлянето им, чрез рециклирането им се създават нови материали, които се влагат в повторно производство. Освен това така се намалява потреблението на вода и ред други ресурси.

Друг начин да намалите процентът реализиран отпадък е да използвате бутилки, чаши, чинии, посуда и други за многократна употреба, вместо да генерирате излишен отпадък от пластмасови бутилки и други, които са за еднократна употреба. 

Зелена инфраструктура

В последните години все по-често се заговори и за т.нар. “зелена инфраструктура”. Тя е включена в редица важни стратегии и политики на ЕС и има определяща роля, тъй като 70% от населението на ЕС живее в градовете, а откритите пространства са критерии за устойчиво развитие. 

Европейската комисия (ЕК) дефинира понятието  зелена инфраструктура като:

стратегически планирана мрежа от естествени и полуестествени зони на околната среда, които се проектират и управляват с оглед представяне на широка гама от екосистемни услуги”. 


Опазване на околната среда и природата

Източник на изображение: Canva

Зелената инфраструктура може да се определи като съвкупност от планови мерки, с които се планира развитието на градската среда. Фокусира се върху зелени покриви, паркове, алеи, градини и други. От своя страна, те могат да се определят като ключови компоненти, осигуряващи ползи за здравето на хората, живеещи в града – чист въздух, чиста вода и други. 

Защита на биоразнообразието

Биологичното разнообразие е термин, който се отнася до всички живи форми (растения и животни) на планетата. Може да се използва и с локално значение – например всички растителни и животински видове в конкретна екосистема.

Защитата на биоразнообразието е приоритетна цел на ЕС, а и като цяло в световен мащаб. В предприемането на мерки за опазване на околната среда защитата на биоразнообразието е неразделна част. То е един от основните принципи на екологията и е ключова предпоставка за гарантиране на екологичното равновесие в природата.

Екотуризъм

Говорейки за опазване на околната среда и природата, няма как да пропуснем и темата за екотуризма. Сигурни сме, че мнозина от вас ще асоциират термина с опазването на природата и ресурсите ѝ. Да, така е,  но има един проблем, свързан с практикуването му, и той е свързан с това доколко достижим е същият. 

Международният съюз за опазване на природата дефинира екотуризма като такъв с отговорност пред околната среда по отношение на незасегнати територии с цел изучаване и възстановяване сред природата и културните забележителности.

Екотуризмът следва да съдейства за опазването на природата и да осигурява активното социално-икономическо участие на местните жители. Дефиницията за екотуризъм на Световния фонд за дивата природа се припокрива с вече споменатата.

Бихме могли да заключим, че екотуризмът е нещо много повече от просто пътуване и разглеждане на забележителности. Той е гаранция, че посещението ви на едно или друго място ще има положително въздействие както върху околната среда, така и върху местната общност. 

Осведоменост

Преди да се търси отговорност на обществото относно действието и/или бездействието им за опазването на околната среда и природата, то трябва да бъде осведомено по темата. Екологичната осведоменост е друг ключов момент, когато говорим за екологосъобразно поведение, защита и опазване на природата.


Опазване на околната среда и природата

Източник на изображение: Canva

Това е причината днес все по-често редица неправителствени организации, а и държавни и общински органи да инициират дейности като обучения, информационни кампании и други по темата.

Екологичното възпитание още от ранна детска възраст също е компонент на осведомеността по темата. Ако у родителите липсва такова и/или те не са осведомени по темата достатъчно, няма как да очакваме, че ще възпитат такова и у децата си.

Законодателство за опазване на околната среда

Законодателството в България по отношение на опазването на околната среда е представено от няколко нормативни акта, най-известният сред които е Законът за опазване на околната среда.

Други закони, които имат отношение по темата са:

  • Закон за биологичното разнообразие;
  • Закон за лечебните растения; 
  • Закон за генетично модифицирани организми; 
  • Закон за защитените територии; 
  • Закон за лова и опазване на дивеча;
  • Закон за рибарството и аквакултурите. 

Често задавани въпроси 

Защо опазването на околната среда е важно? 

Защото човекът е неразривно свързан с природата и ресурсите ѝ и ако не бъдем отговорни и не се грижим добре за нея, рискуваме своя живот и здраве. 

Как да произвеждам по-малко отпадъци в ежедневието си? 

Заменете употребата на еднократни чаши, бутилки, чинии, прибори и други с такива, предназначени за многократна употреба. Организирайте боклука си разделно и го изхвърляйте в съответните контейнери за разделно събиране. 

Защо след като има действащо законодателство за опазване на околната среда има територии, които са замърсени? 

Отговорността да живеем сред чиста природа е преди всичко отговорност на всеки един от нас. Нито един закон не може да гарантир, че няко някъде няма да изхвърли отпадъците си нерегламентирано и/или пък да наруши разпоредбите за безопасно третиране на отпадъци.