Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Отпадъците са глобален екологичен проблем, за справянето с който множество държавни политики, правителствени и неправителствени организации полагат целенасочени усилия. В тази връзка можем да заявим, че отпадъците, генерирани от бита и индустрията, са бичът на нашето съвремие. 

Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Източник на изображение: Canva

На фона на боклука, който се произвежда в огромни количества, включително и в момента, докато четете тази статия, се откроява групата на опасните отпадъци. Те представляват огромен риск за околната среда и общественото здраве.

Кои отпадъци са опасни и как се класифицират като такива? Кои са топ 5 на опасните отпадъци, застрашаващи околната среда? Можем ли да се справим с това и как? Именно върху тези въпроси фокусираме вниманието ви в следващите редове. 

Какво разбираме под опасен отпадък?

Опасни отпадъци са тези, чиито състав и свойства имат вредоносно въздействие върху здравето и живота на хората, живите организми и върху природата. Опасните свойства могат да се отнасят до един или няколко компонента от състава им. Вредното им въздействие се изразява във висок риск от отравяне на водите, въздуха и почвите.

Други свойства на опасния отпадък могат да са корозивност, инфекциозност и други подобни въздействия, в зависимост от вида и концентрацията на опасни вещества, които имат. В резултат на контакта им с околната среда могат да бъдат застрашени всички живи организми и растения, част от околната среда, както и здравето на човека.

Законодателството на ЕС, в т.ч. и на Република България, изискват строг режим на контрол – от момента на производството им до обезвреждането, оползотворяването и рециклирането на същите.

Как можем да класифицираме най-опасните отпадъци?

Няколко са законовите и подзаконови нормативни актове, въз основа на които различни отпадъци се класифицират като опасни.

В това число се включват следните: 

  • Законът за управление на отпадъците (ЗУО); 
  • Базелската конвенция за трансгранично движение на опасни отпадъци и обезвреждането им;
  • Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на здравеопазването (МЗ).

В законодателството на ЕС управлението на опасни отпадъци е регламентирано в Директива 2008/98/ЕО. В нея са установени задълженията за етикетиране, съхранение, мониторинг и контрол на опасните отпадъци.

Опасните отпадъци изискват третирането им да се осъществява по прецизен начин. Цялостното им управление – събиране, транспортиране, съхранение, обезвреждане и рециклиране (за тези, за които е възможно) – подлежи на строг контрол.

Топ 5 на най-опасните отпадъци за околната среда

Всички видове опасни отпадъци, независимо от степента си на опасност, са с висок риск от непоправимо замърсяване на природата. И все пак, сред тях се  откроява групата отпадъци от бита на човека.

При тях ефективен контрол за спазване на закона липсва. Това е и предпоставка за нерегламентираното им изхвърляне в природата и/или пък смесването им с общия битов боклук. Затова и 5-те най-опасни отпадъци за околната среда, които ще разгледаме накратко тук, касаят генерирането им в съвременните домакинства.

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Батериите и акумулаторите, чийто експлоатационен живот в даден момент приключва, съдържат опасни метали като олово, кадмий, цинк, никел и други. Третирани не по установения в законовите наредби ред, тяхната цялост се нарушава. Вследствие на това всички тежки метали, съдържащи се в тях, попадат в почвите, замърсяват водите и  стават част от хранителната верига на живите организми.

Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Източник на изображение: Canva

Статистиката сочи, че 50% от общия обем на токсичните метали попада в боклука и създава риск за екологията и общественото здраве. Отравянето с тежки метали, дори и в малки дози, застрашава здравето и живота на човека.

Енергоспестяващи крушки

В последните години употребата им стана масова, а изхвърлянето им в общия битов боклук – практика. Една енергоспестяваща крушка съдържа между 5 мг и 1 г живак, който е изключително опасен. Живакът е метал, който се изпарява при 18 градуса по Целзий над нулата, а 80% от вдишаната пара от живака се съхранява е организма.

В крушките от този тип се съдържа и токсин, подобен на оловото. Всеки път, когато изхвърляме ненужна енергоспестяващ крушка в контейнера, ние застрашаваме природата и здравето си.

Луминисцентни лампи (пури)

Попадат в категорията осветителни тела, които имат вредоносно влияние върху природата и човека. Те не бива да попадат в общия битов боклук, нито пък да се изхвърлят нерегламентирано в околната среда.

Вредите, които могат да нанесат са аналогични на тези, които представихме по-горе. Луминисцентните лампи могат да бъдат предадени за рециклиране и по този начин да се избегне риска от замърсяването им за планетата.

Термометри с живак 

Макар и все по-рядко използвани в бита днес (което далеч не означава, че не се използват), живачните термометри имат 2 г живак. Това количество живак може да нанесе огромни екологични щети, замърсявайки 6 хил. кубика въздух и 1 600  кубика вода

Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Източник на изображение: Canva

Живакът е водоразтворим метал и при контакт с подпочвените микроорганизми той се превръща в токсично вещество, наречено метилживак. Способен е да нанесе непоправими щети върху околната среда.

Електротехника и оборудване

Продуктите от този тип са неразделна част от ежедневието ни – настолни компютри, лаптопи, смартфони, офис техника, телевизори и други. В състава на почти всички уреди и оборудване има олово, кадмий и живак. Метали, за които стана ясно, че бидейки в контакт с почвата, водите и въздуха се образуват силно токсични съединения.

Начини за справяне с опасните отпадъци и опазването на природата

Замърсяването с опасни отпадъци е сериозен проблем не само в България, а в глобален план. Предвид високия риск за здравето на хората и влиянието им върху околната среда, е важно да се гарантира за спазването на закона и конкретно процесите по третиране на опасните отпадъци. Това трябва да се случва от самото начало – от момента на генерирането им до момента на обезвреждането и/или рециклиране на същите.

Топ 5 най-опасни отпадъци, които застрашават околната среда

Източник на изображение: Canva

Предприятията и като цяло индустриите, чиято дейност предполага генериране на опасни отпадъци, се следят строго от закона и съответните контролни органи.

Има и специализирани фирми, като Норд Опасни отпадъци, които помагат за опазването на природата, сътрудничейки си с различни предприятия. Не бихме могли да твърдим същото за опасните отпадъци от домакинствата в страната.

Нужни са не само законови мерки, но и по-добра информираност сред обществото. Формирането на самосъзнание, че с действията си по нерегламентирано изхвърляне на опасни отпадъци в природата, хората нанасят щети, които могат да са непоправими и опасни за тях самите, е първата и най-важна стъпка за справяне с този проблем.

Често задавани въпроси 

Опасен отпадък ли са батериите? 

Да, в използваните батерии се съдържат различни тежки метали, които, попадайки в природата, създават екологичен риск.

Къде мога да изхвърлям отпадъците от бита, които са опасни? 

В специализирани контейнери или предавайки ги на фирми, които се занимават с правилното им управление и третиране.

Кои са най-опасните отпадъци за околната среда от бита? 

В категорията на най-опасни отпадъци попадат негодни за употреба батерии и акумулатори, осветителни тела (енергоспестяващи крушки, луминисцентни пури и други с живак), термометри с живак, електротехника и оборудване.