Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Опасните отпадъци са един от основните видове отпадъци, които подлежат на особени изисквания и специална регулация съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Но какво всъщност представляват те, ще разгледаме по-долу. 

Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Източник на изображението: https://www.freepik.com/

Правно значение на опасните отпадъци

Съгласно легалната дефиниция в ЗУО опасните отпадъци притежават едно или повече от петнадесетте опасни свойства, посочени в приложение № 3 на закона, сред които са: запалимост, експлозивност, канцерогенност, инфекциозност и токсичност.

Отпадъкът обикновено се счита за опасен, ако той (или материалът или веществата, които съдържа) са вредни за хората или околната среда.

Примерите за опасни отпадъци включват:

 • Азбест;
 • Химикали като спирачна течност или тонер за печат;
 • Разтворители;
 • Пестициди;
 • Отработени масла.

За някои отпадъци това категорично е установено и известно, и те са класифицирани изрично като опасни съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Така на практика отпадъкът е опасен, ако е изрично посочен като известен опасен отпадък или отговаря на характеристиките на опасен отпадък. 

Основните предприятия, които генерират опасни отпадъци, са обичайно занимаващи се с производствени и промишлени процеси, специфични индустрии, и в определени случаи с изхвърлени от търговската дейност продукти. Трябва да сте сигурни, че опасните отпадъци, произведени или обработвани от Вашия бизнес в страната, не причиняват вреда или щети. 

Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Източник на изображението: https://www.freepik.com/

Правни изисквания към производители и притежатели на опасни отпадъци

Законодателството в страната поставя допълнителни изисквания към производителите и притежателите на опасни отпадъци. Съгласно чл. 8 от ЗУО предаването и приемането на опасните отпадъци трябва да се извърши единствено и само въз основа на писмен договор с лица, които притежават надлежен разрешителен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

Предприятия, които генерират опасни отпадъци, са задължени да предприемат всички необходими мерки за това да не смесват опасни отпадъци с друг вид опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали. Наред с това са задължени да водят отчетност на отпадъците си.

Според законодателството тези субекти трябва да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да се осигури третиране в съответствие с изискванията на закона, на територията на Република България.

При наличие на опасни отпадъци, притежателите му трябва да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление, както и да проведат инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци. 

Съгласно специализираните наредби, транспортирането на производствени и опасни отпадъци се извършва само от лица, притежаващи регистрационен документ за транспортиране по чл. 78 от ЗУО.

Това е така, защото когато се транспортират опасни отпадъци тази дейност попада под изискванията на международното и европейското законодателство за транспортиране на опасни товари, и отпадъците се считат за опасен товар.

За тях се спазват изискванията съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. 

Ако вие сте предприятие, което генерира опасни отпадъци, след като сключите договор със специализирана фирма с надлежни разрешителни за събирани и третиране на опасни отпадъци, следва да имате предвид, че като товародател, сте задължени да спазите няколко важни неща.

Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Източник на изображението: https://www.freepik.com/

Необходимо е да направите следното:

 • Да използвате само изправни опаковки, и когато е необходимо, товарът да бъде опакован спрямо специфичните изисквания за управление на опасните отпадъци; 
 • Да класифицирате опасните отпадъци като опасен товар; 
 • Да изготвите идентификационен документ по образец съгласно нормативните изисквания;
 • Да използвате само опаковки, средства за едро пакетиране и резервоари, които се допускат за превоз на съответния опасен товар; 
 • Да маркирате и етикетирате опаковките в съответствие с изискванията на нормативните актове;  
 • Да спазвате разпоредбите, които се отнасят до начина на изпращане на товара, и ограниченията, свързани с неговото изпращане; 
 • Да се уверите, че конкретният превозвач притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО за съответния вид отпадък, и че копието от него се намира в транспортното средство; 
 • Да предоставите на превозвача „Писмени инструкции за действия при аварии„.

Генериращите опасни отпадъци предприятия, като причинители на този вид отпадък, са длъжни да предоставят на товародателя пълна и истинна писмена информация, сведения и документи за опасния товар, необходими за изпълнението на неговите задължения. 

Необходимо е да опишат отпадъците в документите, които дават на изпълнителя си, като например кода на отпадъка, произхода му, свойствата, които го определят като опасен.

В повечето случаи можете да проверите информационните листове за безопасност на продукта на производителите за тази информация или техническите указания за отпадъците, за да разберете как да направите оценка.

Много продукти включват оранжеви и черни символи за опасност или червени и бели пиктограми за опасност, за да покажат, че са опасни. Някои продукти (например козметика и лекарства) обикновено не са етикетирани със символи за опасност. В този случай следва да проверете информационния лист за безопасност на продукта.

Какво трябва да направят предприятията с опасните си отпадъци: Правни и екологични аспекти

Източник на изображението: https://www.freepik.com/

Санкции и наказания за неправилно третиране на опасните отпадъци

Санкциите по чл. 134, ал. 2 ЗУО са значителни: от 10 000 до 50 000 лв. глоба за изхвърляне на опасни отпадъци на неразрешените за целта места и за нерегламентирано изгаряне или за друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

В допълнение, санкцията за нарушаване на изискванията на нормативните актове за пакетиране и етикетиране на опасни отпадъци или допускане на разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци е в размер между 3 000 и 10 000 лв.

А предаването на опасни отпадъци без писмен договор е между 7 000 и 20 000 лв. При повторно нарушение, санкциите са в двоен размер. 

Ето защо е важно, предприятията, които образуват опасни отпадъци, да се уверят, че фирмата, на която предават отпадъците си, притежава надлежни разрешения, и при необходимост да потърсят специализиран съвет за правилното охарактеризиране и последващо предаване за третиране на отпадъците си.