Рециклиране на използвани автомобилни масла

С развитието на автомобилната индустрия и индустриалния прогрес значително се увеличава и употребата на моторни масла. Подобно на други смазочни и сервизни течности, маслата губят своите свойства след определен период от време. Това налага тяхната замяна с нови, а използваните автомобилни масла сами по себе си са отпадъци, които се класифицират като опасни. 

Това означава, че ако те не се събират, съхраняват, транспортират и рециклират правилно, създават опасност за околната среда и здравето на населението. Базелската конвенция за контрол и трансгранично транспортиране на опасни отпадъци класифицира отработените моторни масла в два класа на опасност – като умерено и крайно опасни отпадъци. 

Повече за рециклирането на отработените моторни масла, прилаганите методи и ползите от това обобщаваме в следващите редове. 

Какви са опасностите от неправилно събиране на моторни масла? 

Отработените маслени продукти включват в състава си широка гама от химически замърсители. При производството им, освен основната суровина нефт, се включват още различни добавки, полифеноли, смоли, карбони, примеси на химикали и много други. 

Когато употребените масла не се събират, съхраняват и предават за рециклиране, те най-често се озовават в природата. А попадайки в нея, носят множество рискове за флората, фауната и хората, които потребяват природните ресурси под една или друга форма.  

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Реален риск от създаване на екологична катастрофа и явна заплаха за здравето на населението 

Рискът от предизвикване на екологична катастрофа при изхвърляне на отработени масла в почвите и/или водите ѝ е напълно реален. Нещо повече – попадайки в околната среда, маслата замърсяват водите, в т.ч. и подземните такива, а и почвата. Действие, което неминуемо рефлектира и върху общественото здраве, излагайки го на сериозен риск от отравяне. 

За справка: ако един литър отработено моторно масло попадне в почвата и/или водата, прогнозно то ще замърси един милион литра вода. Екологични организации сочат, че над 40% от повърхностните водни ресурси на Земята съдържат тънък слой отработени моторни масла. 

Поне 50 години са необходими на природата, за да се възстанови минимално от вредите, които отработените моторни масла нанасят върху нея. Сами можете да си представите за какъв ръст на замърсяването говорим и какви вреди могат да настъпят за човечеството като цяло, когато отработените маслени отпадъци попаднат в почвите и подземните води. 

Човешкото здраве, от своя страна, трудно, да не кажем невъзможно понякога, ще може да бъде възстановено, ако едно и/или няколко токсични вещества попаднат в него. Редица патологии, в т.ч. касаещи чернодробните и сърдечни функции, репродуктивните способности и други, могат да се дължат вследствие на отравяне от замърсените почви и води. 

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Защо правилното събиране и предаване за рециклиране на използваните моторни масла е важно?

Не бихме могли да ограничим употребата на моторни масла, тъй като то има важна роля за индустриалното развитие, транспорта и други, без които съвременният свят не би могъл да функционира. 

Това, което можем да направим обаче, е да се погрижим за събирането и предаването му за рециклиране в съответните специализирани предприятия за целта. По този начин ограничаваме вредното му въздействие върху околната среда, а и върху собственото си здраве. 

Нещо повече – с това си действие допринасяме за намаляване употребата на ценни ресурси, влагани в производството на моторни масла. Значителна част от употребените масла могат да бъдат рециклирани и от тях да се произведе нова суровина, която да се използва повторно. 

Управление на събирането на употребявани масла – къде да предадем старите масла? 

Да се минимизират вредите, които отработените масла нанасят върху околната среда, а оттам и върху обществото, е главна цел на съвременния свят. В управлението на събирането на употребявани масла и последващото им предаване за рециклиране важна роля имат специализираните пунктове за събирането им

С оглед на това, индустриите, а и отделните лица да бъдат мотивирани да ги предават на съответните депа, те обикновено се изкупуват на определени цени. Не всяко депо и/или пункт за събиране на опасни отпадъчни продукти може да събира отработени масла. 

Тези от тях, които имат тези правомощия, са лицензирани предприятия. Техният предмет на дейност е нормативно определен и подлежи на стриктен контрол от страна на ресорните ведомства. 

Подхождайте отговорно към събирането на изгорелите масла. Единственият ангажимент, който имате, е да се обърнете към предприятия, които събират отработени масла. На пръв поглед нищо, а в същото време толкова много за планетата Земя и всичките ѝ обитатели, в т.ч. и за нас хората. 

Не забравяйте, че с този си акт вие допринасяте за това водите, почвите и въздуха да са по-чисти за нас и нашите деца.

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Ползите от рециклирането на отработени масла 

Вече стана ясно какви вреди нанася върху природните ресурси нерегламентираното изхвърляне на изгорели масла. Ползите от събирането и предаването му в това отношение са ясни, но има и ред други полезни последици от рециклирането му: 

  • При производството на различните видове масла за нуждите на автомобилната индустрия и производствените такива се използват солидни количества нефт. Нефтът, от своя страна, е изчерпаем природен ресурс. С действията си по регламентирано събиране на старите масла и предаването им за съхранение и рециклиране допринасяме за:
    • По-чиста природа и здрави хора, растения и животни; 
    • Ограничаване употребата на природния нефт, който се използва в производството на редица други продукти, нужни на съвременния свят. 
  • Статистически погледнато от рециклирането на 1 л отработено масло се произвеждат 0,700 л базово масло. Неговите качества са не по-малко стойностни от това, произведено от нефт.

Как се рециклират използваните моторни масла? 

В случай че съставът на отработените моторни масла го позволява, процесите по рециклиране и регенерирането им се осъществяват с приоритет. Когато това е невъзможно, поради специфичния им състав, то те се унищожават чрез изгаряне. 

Енергията, генерирана от този процес, се използва за подпомагане на производствени мощности, електрическа енергия и като цяло за оползотворяване за сметка на тези ресурси. 

Няколко са утвърдените методи за рециклиране на отработените моторни масла, прилагани днес – физични, физико-химични, химични или комбинирани методи. 

Физични методи за рециклиране на отработени масла

Тук се включват процеси като утаяване, центрофугиране, филтрация, дестилация, в т.ч. и вакуумна дестилация – определян като най-ефективен метод за рециклиране на употребявани масла. 

Чрез вакуумната дестилация маслата се разделят на отделни фракции. Впоследствие могат да бъдат обезвредени и преработени с оглед създаването на нови продукти: 

  • Моторни масла
  • Хидравлични и промишлени масла

Остатъците (тъй като не всички изходни фракции могат да се преработят в годни за употреба смазочни продукти) биват влагани най-често в асфалтови настилки, битумни продукти и други

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Физико-химични методи за рециклиране на отработени масла 

Това са едни от най-често практикуваните методи за рециклиране на отработени масла днес. Тук приложим е т.нар. метод на коагулация – употребяваните масла се нагряват, след което се прибавя електролит. По този начин от маслата се създават отделни сегменти, подходящи за повторна употреба. 

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Химични методи за рециклиране на отработени масла

Основават се на употребата на сярна киселина – силно активно вещество, което въздейства върху значителна част от вредните вещества в състава на отработеното  масло. В повечето случаи химичните методи са рядко приложими, причината е, че са трудоемки като реализация, а в резултат се образува киселинна утайка. 

Киселинната утайка, освен че е нов опасен отпадък, е и трудно преработваема. По този повод по-често срещан химичен метод за рециклиране на отработени масла е т.нар. хидрогениране

Рециклиране на използвани автомобилни масла

Комбинирани методи за рециклиране на отработени масла

Тези методи се изразяват най-често в комбинация от различни от по-горе посочените начини за рециклиране. В резултат на това отново се получават вторични суровини, които се използват за производството на нов продукт, годен за употреба.