Как се обезвреждат опасните отпадъци?

Генерирането на отпадни продукти е неразделна част от дейността на съвременните индустрии, а и отделните домакинства. Различните производствени структури са тези, които реализират отпадък в големи количества. Правилното им управление и третиране има ключово значение за опазването на природата и човешкото здраве. 

По отношение на своите състав и свойства отпадъците могат да бъдат класифицирани в две големи категории – опасни и неопасни отпадъци. Тези, които се определят като опасни, подлежат на обезвреждане, преди да бъдат рециклирани.

Опасните отпадъци, които не могат да се рециклират, се обезвреждат и унищожават. Повече за процесите, прилагани за обезвреждането им, споделяме в следващите редове. 

Как се обезвреждат опасните отпадъци?

Какво представляват опасните отпадъци?

Опасните отпадъци са група от отпадни продукти, чиито състав и свойства носят риск за общественото здраве и околната среда. Имат едно или повече вредоносно въздействие. То  може да се отнася до определен компонент, който е част от състава на отпадъка. 

Вредното им въздействие може да се изразява в токсичност (отравяне) на растенията, почвите, животните или човека. Като вредни качества се определят още корозивността, инфекциозността и други. 

Опасните отпадъци се класифицират като такива с нормативни актове на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на здравеопазването (МЗ) и конкретно: 

 • Наредба №2 от 23.07.2014 г. (чл. 6) от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването определя условията, на които следва да отговарят отпадъците, за да бъдат класифицирани като опасни; 
 • Друг нормативен документ, който определя кои отпадъци са опасни, съобразно свойствата и компонентите им, е Базелската конвенция за трансгранично движение на опасни отпадъци и обезвреждането им

Отпадъците, определени като опасни, се третират по прецизен начин. Събирането, транспортирането, съхранението, обезвреждането и рециклирането (за които е възможно) им подлежат на строг контрол. 

С това се цели ефективно опазване на околната среда – почвата, водите и като цяло флората, фауната и човечеството да бъдат защитени от вредносното им въздействие. 

Кои са основните групи опасни отпадъци и откъде се генерират? 

Индустриалното производство, строителството и различни обществени сектори са основните източници на опасни отпадъчни продукти. В последните години към тях се причисляват и домакинства, които, макар и в по-малки количества, също генерират опасни отпадъци. 

Опасни отпадъци от производствена дейност

Опасни отпадъци от производствена дейност

Производствената дейност е може би най-големият източник на опасни отпадъчни продукти в наши дни. В зависимост от работата си, различните индустрии генерират: 

 • Отработени масла и сервизни течности, в т.ч. и опаковки (бутилки, туби, кутии и други), били в контакт с тях; 
 • Употреба на различни видове химикали, багрила, бои и лакове
 • Отпадъци със съдържание на тежки метали
 • Радиоактивни отпадъци, които са с най-висока степен на опасност за природата и общественото здраве. 

Това са само една много малка част от опасните отпадъци, които производствените предприятия създават. Дейностите им нерядко са свързани с горивни процеси, употреба на вода за индустриалните им нужди и други. Изискват прилагането на допълнителни мерки за защита на атмосферния въздух, почвата и водите. 

Индустриите с подобна дейност инвестират в изграждането на инсталации, филтри и системи за преработка на отпадните води, атмосферните емисии и т.н. Те са длъжни да се ръководят и от действащите нормативни правила за третиране на производствените си отпадъци. В противен случай рискът за хората и природата от дейността им е много висок. 

Опасни отпадъци от строителство и ремонти

Строително-ремонтните дейности, разрушаването на стари здания, конструкции и т.н. са дейности, които също могат да генерират опасен отпадък. Тук бихме могли да споменем следните основни такива: 

 • Бои и лакове, наред с опаковки от бои и други течности като разредители и прочие, използвани заедно с тях; 
 • Метални отпадъци, които могат да корозират при контакт с почвата и съдържащата се там влага; 
 • Изолационни строителни материали, в т.ч. азбестова изолация и други; 
 • Кабели със съдържание на масла и други вредни компоненти; 
 • Циментови добавки, влакнести материали и други със съдържание на опасни химични вещества.

Някои от използваните строителни материали са изцяло опасни, други са съдържание на опасни вещества на отделните им компоненти и/или са били в контакт с тях. 

Опасни отпадъци от домакинствата

Опасни отпадъци от домакинствата 

За битовите опасни отпадъци не се говори много, тъй като количествата им са в по-малки размери от тези на индустриите. Това обаче не ги прави по-малък замърсител, в т.ч. и на опасни отпадъци. 

Днес в бита се използват все повече медикаменти, химически препарати, лепила, масла, лакове и други подобни. Хората използват широка гама от: 

 • Почистващи препарати, химикали и други, които съдържат вредни вещества; 
 • Консумативи като батерии, луминисцентни лампи, уреди с акумулатори, живак, фреон, антифриз и други подобни;
 • Лепила и лакови продукти
 • Консумативи и уреди със съдържание на живак
 • Опаковки, били в контакт с опасни течности
 • Негодни за употреба масла, мастила и т.н.; 
 • Медикаменти и медицински консумативи.

След употребата им опаковките, а нерядко и част от неупотребените такива, наред с компоненти, стари електроуреди и други, попадат в контейнерите за битови отпадъци. Когато бъдат извозени до съответните депа, отпадните продукти се групират спрямо качествата и свойствата си. 

Отговорност на административните звена като областни администрации, общини и т.н. е да се погрижат за правилното им третиране. По този начин се премахва и рискът от замърсяване и токсичното им въздействие. 

Какви са начините, по които се обезвреждат опасните отпадъци? 

Обезвреждането или обезопасяването на опасните отпадъци, преди те да се рециклират (за които е възможно) или директно да се унищожат, има ключова роля за минимизиране на вредния им ефект.

А ето и кои са най-често практикуваните методи за обезвреждане на опасни отпадъци, в зависимост от техния тип – твърди или течни: 

Високотемпературно термично третиране на твърди опасни отпадъци

Инсинерацията (изгарянето) на опасни отпадъци, в т.ч. и битови такива, е увтърдена технология за обезвреждането и/или унищожаването им. На принципа на контролирано изгаряне се обезвреждат опасни опаковки, филтърни продукти, абсорбенти, пестициди и други.

За реализирането на този процес се използват специализирани филтри, които улавят вредните вещества от изгранията преди попадането на емисиите в атмосферата. Енергията от изгарянето често се използва за захранване производствените мощности на циментови заводи. 

Вакуумна дестилация на масла, сервизни течности и други течни опасни отпадъци

Посредством вакуумна дестилация се обезвреждат отработени масла и други сервизни течности. След дестилирането им тези течности стават безопасни суровини, които могат да се използват за производство на нови такива. Могат да се вложат в направата на битум, асфалтови настилки и други.

Опасни отпадъци от производствена дейност

Физико-химични и механични процедури за обезвреждане на опасни отпадъчни продукти

Включват методи като утаяване, центрофуги, филтрация, абсорбция, пречистване и други. По този начин обикновено се обезвреждат пластмасови и метални опаковки, които са били в контакт с опасни вещества. Впоследствие могат да бъдат рециклирани успешно за създаването на нови, годни за последваща употреба суровини и материали. 

Защо външна фирма за транспортиране, съхранение, обезвреждане и рециклиране на опасни отпадъци? 

Обезвреждането на опасни отпадъци е специфичен тип дейност, която е свързана и с по-големи разходи. Фирмите, които генерират опасни отпадни продукти в големи количества, следва да прилагат специализирани методи за събирането, съхранението и обработката им

 • Оборудван транспорт и съдове за събирането и съхранението на твърди и течни опасни отпадъци; 
 • Оборудвани складове и системи за обезвреждане
 • Обучен персонал за работа с различните категории опасни отпадъци.

Горните изисквания са свързани с големи инвестиции. По тази причина повечето индустрии използват услугите на външни фирми за събиране, транспорт, обезвреждане и рециклиране на опасни отпадъци.

Друга практика е те да събират реализираните опасни отпадъци и да ги предоставят на съответните специализирани депа за последващата им обработка.