Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Човечеството и околната среда са изправени пред глобален проблем, свързан с отпадъците. Генерирането на много и различни боклуци, в т.ч. и такива с висока степен на опасност за общественото здраве и планетата, каквито са опасните отпадъци, е тема с голяма обществена значимост. 

Обезвреждането на опасни отпадъци, наред с дейностите по рециклиране и оползотворяването им, са ключови за човечеството и нашия дом – Земята. Повече за конкретните ползи от обезвреждането на опасни отпадъци обобщаваме в следващите редове. 

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Какво е обезвреждане на опасни отпадъци? 

Обезвреждането на опасни отпадъци е процес, с който се цели тяхното обезопасяване. Осъществява се посредством различни методи, в зависимост от типа опасен отпадък – инсинерация (изгаряне), дестилация, утаяване, центрофугиране, филтрация, абсорбция, пречистване и други. 

С него се цели премахване съдържанието на вредни вещества от състава на боклуците и/или отделните им компоненти.

На процедура по обезвреждане подлежат и различни отпадни продукти, в т.ч. кутии, опаковки, бутилки, пакети, филтри, абсорбенти, консумативи и т.н., които са били в контакт с опасни вещества.

След обезвреждане, опасните отпадъци, които подлежат на последващо рециклиране, се рециклират. От тях се получават нови, безопасни за употреба суровини, които се влагат в последващо производство. 

Тези опасни отпадни продукти, които не могат да се рециклират (поради състава, качествата си и т.н.), се оползотворяват. Така например енергията, генерирана от изгарянето им, се използва за захранване производствените мощности на различни индустрии. 

Какви са ползите от обезвреждане на опасни отпадъци? 

Обезвреждането на опасни отпадъци има няколко ключови ползи както от екологична гледна точка, така и във връзка с опазване живота и здравето на хората, растителните и животински видове. 

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Минимизира се рискът от замърсяване на околната среда с опасни вещества

Всички категории отпадъци, които попадат в природата, вредят на флората и фауната ѝ. Тези, класифицирани като опасни обаче, носят много по-голям риск за нея, защото: 

  • В състава им има химикали и вещества, които са токсични и могат да доведат до трайно замърсяване на водите, почвите и въздуха
  • Има риск вредното им въздействие да повлияе и върху хората и животните, тъй като планетата е дом на всички ни, а ресурсите ѝ (въздух, земя и вода) са неразривно свързани с нас.

Опасните вещества, които влизат в контакт с природните ресурси, трудно могат да бъдат пречистени. В същото време, те са жизненоважни за оцеляването на човешкия вид като цяло. За да се минимизира рискът от настъпването на екологична катастрофа, опасните отпадъци трябва да бъдат правилно третирани и обезопасени. 

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Гарантират се животът и здравето на хората, които могат да бъдат в риск – опасните отпадъци са токсични 

Правителствата на различните държави, в т.ч. и на България, разработват изисквания и правила, по които опасните отпадъци следва да се третират и обезвреждат. Осъществява се и контрол по спазването им. 

Тези усилия на държавите далеч не са случайни, предвид нарастващия обем от опасни отпадъци, генериран от индустриалните производтсва, строителството и бита в наши дни. 

Неправилното третиране на опасните отпадъци и техните свойства поставят в риск общественото здраве. Редица опасни вещества като химикали, живак, тежки метали и други са отровни за човека и живите организми.

Попадането им под една или друга форма в организма може да доведе до развитие на канцерогенни заболявания, натравяне и дори смърт. По тази причина изискванията за  събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на опасните отпадъци следва да се спазват много стриктно. 

Обезвреждането, рециклирането и/или унищожаването на опасни отпадъци като ресурс 

Както стана ясно, след обезвреждането на някои видове опасни отпадъци от тях могат да бъдат произведени нови суровини.

  • От пластмасовите и метални опаковки, изпозлвани за съхранение на различни опасни течности (масла, бои, лакове, мастила и други), след обезвреждането и рециклирането им се получават пластмасови и метални суровини; 
  • От отработените масла (от автомобили, машини и други), които подлежат на обезвреждане и рециклиране, могат да бъдат произведени нови масла или да се използват в производството на битум или асфалтови настилки
  • Енергията, използвана за изгаряне на опасни вещества, които не могат да бъдат употребени повторно, може да се използва като електричество и нови производствени мощности в различни предприятия. 
Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Управление и обезвреждане на опасни отпадъци – нормативни разпоредби в България и трансграничен превоз

Всички въпроси, свързани с безопасното третиране на отпадъци (опасни и неопасни), са нормативно уредени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). С неговите разпоредби се гарантират минимални рискове за обществото и природата. 

Обезвреждане на отпадъци в България

Съгласно действащите правила, обезвреждането на опасни отпадъци се извършва в проектирани и/или преустроени за тези цели съоръжения и инсталации. Изискванията към процедурите до пристигането им в тях – събиране, съхранение, транспорт, а след това – обезвреждане и оползотворяване, са законово определени. 

Част от опасните отпадъци подлежат на рециклиране, от които се получават нови продукти и се влагата в последваща употреба. Други се транспортират до предприятия за обезвреждане на опасни отпадъци в чужбина. 

Обезвреждане на отпадъци в чужбина

Дейностите, свързани с управление на опасни отпадъци у нас, са фокусирани върху транспортирането и складирането им в специализирани депа. Съоръжения и инсталации за обезвреждането им са твърде малко. По тази причина повечето опасни отпадъци се събират и транспортират до други страни в Европа и по света, където има съответните предприятия за обезвреждането им. 

При трансграничния превоз следва да се спазват международни разпоредби, както и Базелската конвенция за трансгранично движение на опасни отпадъци и обезвреждането им.

Тук си струва да споменем и изискванията на друг нормативен документ – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. Съгласно спогодбата, предприятията, които осъществяват превоз на опасни товари (в т.ч. опасни отпадъци), следва да разполагат с консултант по безопасността. 

Консултантът изпълнява различни дейности, за да се гарантира, че процесите по транспортиране и съхранение на опасните товари са изрядни. Оттук и рисковете от неправилното им третиране и нанасяне на вреди за хората и/или природата са ограничени.

В този ред на мисли, в България има фирми, които предлагат подобен тип услуги, свързани с екология и управление на опасните отпадъци. 

Изисквания към третиране на опасни отпадъци от различните източници 

Основните източници на опасни отпадъци днес са на първо място различните индустрии, при осъществяване на строително-ремонтни дейности и не на последно място – отделните домакинства.

Струва си да споменем и основните изисквания по отношение управлението и обезвреждането на опасни отпадъци, приложими към всеки един източник. 

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Индустриите 

По отношение управлението и обезвреждането на опасни отпадъци процедурите са сложни. Индустриите, които в резултат от дейността си генерират опасни отпадъци обаче, следва стриктно да се придържат към тях. Част от тях включват: 

  • Наличието на специализирани съдове за съхранение на различните боклуци с вредни вещества; 
  • Използване на транспорт, чието оборудване е съобразно изискванията за превоз на опасни товари;
  • Материално-техническа база, която отговаря на изискванията за третиране на опасни отпадъци; 
  • Квалифициран персонал за работа са опасни отпадъци. 
Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Домакинствата

Управлението на битовите опасни отпадъци, генерирани от населението, обикновено се осъществява от съответните общини. Могат да бъдат транспортирани от домакинствата до съответните депа и по предварителна заявка. 

Не на последно място, в страната има налични пунктове за събиране на опасни отпадъци, където същите могат да бъдат предадени. Впоследствие опасните отпадъци се депонират, обезвреждат, рециклират и/или унищожават от специализирани предприятия. 

Ползи от обезвреждането на опасните отпадъци

Строителството

Строителните отпадъци, в т.ч. и опасните такива, се третират от фирми с разрешение за транспортирането и обезвреждането им. Тези процедури следват стриктно действащите международни разпоредби. 

По този начин се гарантира, че рискът от замърсяване на околната среда е минимален, а оттук и здравето на населението.