Какво е екология?

Теми като екология, устойчивост и природни ресурси в конотацията им за околната среда днес са по-все актуални от всякога. Знаем ли обаче какво всъщност представлява екологията? Защо разбирането ѝ е толкова важно? Върху тези и ред други въпроси, произтичащи от основния – какво е екология – насочваме вниманието си в следващите редове. 

Какво е екология?

Източник на изображение: Canva

Същност на екологията

В тесен смисъл екологията е наука, раздел на биологията, изучаваща взаимодействието на живите организми със средата, която обитават. Терминът произлиза от гръцки език.

Днес дефиницията на екология добива все по-широко значение. Говорим за екологични стандарти, екологосъобразно поведение и прочие, които реферират към връзката ѝ с околната среда, ресурсите ѝ и опазването им.

Екологията включва изучаването на природата, от която част са живите организми, растенията и животните, природата, почвата и въздухът. Определяна и като наука за икономиката на живата природа, знанието за екологията не може да се пренебрегва с лека ръка.

Причина е, че човечеството, т.е. ние хората като живи същества, сме неразривно свързани с всички процеси, които се случват в природата.

Какво представлява екологично възпитание и защо е важно?

Екологичното възпитание се отнася до формирането на знания и навици от ранна детска възраст, насочени към това всеки индивид да води начин на живот, който да нанася минимални вреди на околната среда.

Човекът с дейността си е най-големият замърсител на околната среда и ресурсите ѝ. В същото време, той е и най-големият консуматор на благата ѝ, които са необходими за съществуването му – почви, въздух вода. Тук се включват също и енергийните природни ресурси, които са невъзобновяеми – въглища, нефт, природен газ.

По последни статистически данни и редица проучвания, отглеждането на дете в развитите страни се равнява на отглеждането на между 30 и 50 деца в развиващите се страни. Това са достатъчно основателни причини защо в обществото ни от ранна възраст трябва да се възпитават навици за екологосъобразно поведение, като разумно използване на природните блага, грижа за флората и фауната и редица други.

Какво е екология?

Източник на изображение: Canva

Екологичното възпитание не е препоръчителна мярка, а фактор с водещо значение затова децата ни да растат и да се развиват в здравословна природна среда. Това може да бъде лесно приложимо, когато знаем как функционира околната среда и полагаме повсувместни усилия за опазването ѝ.

Важни теми, които екологията обхваща

Екологията обхваща някои ключови момента, които си струва да разгледаме накратко. Ключовите ѝ теми могат да бъдат достъпно обяснени. Това ще спомогне и за по-доброто разбиране на екологията днес, предвид важността ѝ за живота ни сега и занапред.

Основни принципи на екологията

Екологията се основава на няколко основни принципа, които е важно да познаваме добре като част от обществото, отговорно за опазването ѝ.

Тези принципи биват следните:

  • Почтеност на природата – принцип, който се отнася до взаимосвързаността и взаимозависимостта на живите и неживите организми, функциониращи в нашата околна среда. Типичен пример за това са процесите в рамките на хранителната верига;
  • Природни ограничения – околната среда не е източник на неограничени ресурси и рано или късно, в резултат основно на пагубната човешка дейност, някои природни богатства ще се изчерпат. По тази причина нито един организъм не може просто да консумира, трябва и да допринася. В природата балансът има определящо значение;
  • Природен самоконтрол – функцията за саморегулиране е сред основните принципи в екологията. Прекомерната употреба на ресурси от една екосистема за сметка на друга води до ресурсни дефицити. Смъртността на индивидите се увеличава, а липсата на определени организми, част от биоразнообразието, води до проблеми и в доминиращите екосистеми;
  • Природно разнообразие – всеки вид има определена екологична ниша, която допринася за екологичния баланс. Ако той бъде нарушен, последствията са за всички организми, обитаващи околната среда;
  • Защита на веществото – в затворен цикъл на процеси, каквато е и природата, едно вещество не може да бъде унищожено, ако съществува, тъй като то се появява отново, дори и в друго състояние. Замърсяването на природата в даден географски район ще окаже влияние върху друг, пренасяйки се под друга форма – дъжд, вятър, води и други;
  • Всяко действие има цена – добивът на петрол осигурява гориво за автомобилите ни, но отделяните във въздуха вредни емисии променят състава на въздуха, който дишаме. Изсичането на горите ни дава ресурс, но липсата на залесяване е предпоставка за създаването на наводнения, свлачища, невъзможност за преработка на вредните газове и увеличаващо се глобално затопляне.

Биоразнообразие

Биоразнообразието стои в основата на баланса в природата. Този екологичен принцип се отнася до принципа за природно разнообразие и фактът, че всеки вид е част от екологична ниша, която има своята ключова роля.

Енергоспестяване

Енергията, в по-голямата си част днес, продължава да се добива от изчерпаеми природни ресурси. Ключов екологосъобразен подход днес е използването на възобновяеми енергийни източници, както и стремеж към максимално пестене на енергия.

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Управлението на опасни отпадъци, в т.ч. рециклирането и обезвреждането им, е стъпка с водещо значение за минимизиране на негативния ефект от вредоносното им влияние върху екосистемите.

Какво е екология?

Източник на изображение: Canva

Климатични промени

Климатичните промени са резултат от основните принципи, върху които се базира екологията – всяко действие има цена. Глобалното затопляне е резултат от повсеместното погазване на екологичните принципи, затова и огромна отговорност за настъпващите промени носим ние като общество.

Устойчиво земеделие

Базира се върху три основни цели – опазване на околната среда, икономическа печалба и социална и икономическа справедливост. Те репрезентират в комплексност основните екологични принципи, изброени по-горе.

Какво е екология?

Източник на изображение: Canva

Защита на водните ресурси

Без водните ресурси животът на Земята би бил немислим. Обществото ни – като основен консуматор на вода и същевременно главен нейн замърсител с дейността си, трябва да се стреми към опазването на водите. 

Опазване на околната среда

Включва съвкупност от действия и принципи в човешката дейност, с които се целят нулеви и/или минимални щети върху природата и ресурсите ѝ. Това, както и по-горе споделихме, включва именно управлението на опасните отпадъци, тяхното правилно съхранение, транспортиране, обезвреждане и рециклиране в случаите, когато е възможно.

Екологична отговорност

Околната среда е дом на всички – хора, животни и растения. Всички сме неразривно свързани помежду си и зависими едни от други. Това означава, че отговорността не е на един или друг, а е споделена.

Често задавани въпроси 

Какво е екология? 

В основния си замисъл това е науката за природата, изучаваща взаимодействието на организмите и средата, която обитават. Предмет на изследване на екологията са екосистемите – взаимосвързани мрежи от растения и животни, както и други организми в определен географски район.

Каква е разликата между екология и биология? 

Биологията е наука, която изучава живота на всички живи организми, както и процесите, случващи се на ниво отделен организъм. Екологията се занимава с взаимодействието между живите и неживите организми с физическата среда, която обитават и е дял на науката биология.

Какво е екологично възпитание? 

Набор от знания и навици, с които се цели възпитаване на поведение сред индивидите, с което да се минимизират щетите върху околната среда.