Какво представлява информационният лист за безопасност?

Информационният лист за безопасност съпътства артикулите, съдържащи определени химически вещества в дадени теглови проценти. Подготовката на този документ като част от изискуемия документооборот е нормативно регламентирана.

Правилното управление на опасни отпадъци, независимо каква е степента на опасност и дали става въпрос за химическа или друг вид вещества, е отговорност, която трябва да бъде поета от съответните лица.

Но какво всъщност е информационен лист за безопасност, кога се изисква и в кои случаи не е необходимо? Кое е лицето, отговарящо за неговото изготвяне? Отговорите на всички тези въпроси предстои да разберете в статията по-долу.

Какво представлява информационният лист за безопасност?

Източник на изображение: Canva

Какво е информационен лист за безопасност (ИЛБ)  – Safety Data Sheet?

Информационен лист за безопасност, съкратено ИЛБ, познат още с английското си наименование като Safety Data Sheet е документ, е документ, който дава информация за състава на артикулите, съдържащи химически вещества. ИЛБ има за цел да информира потребителите, работещи с продукти с определени химически свойства на  веществото, за наличието на евентуалните опасни химикали в състава на дадения артикул.

ИЛБ е нормативно определен документ на европейско и национално ниво. Изискванията за изготвянето му се базират върху Европейския Регламент ЕО №1272/2008 на ЕП и Съвета на ЕС от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). В законодателството в България относимият нормативен акт е Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. 

Какво представлява информационният лист за безопасност?

Източник на изображение: Canva

Всички лица, които съхраняват опасни вещества или смеси трябва да изискват ИЛБ. Този документ следва да бъде предоставен на официалния език на страната-членка, в която веществото/препаратът са пуснати за продажба. 

Кога се изисква информационен лист за безопасност?

Информационните листове за безопасност служат като инструмент за комуникация между производителя (независимо дали е дистрибутор или директен вносител) на съответния продукт, съдържащ химически вещества, и всички потребители надолу по веригата, които имат досег с дадения продукт.

В това число могат да бъдат включени работодатели, работници, служители, а и потребители на артикула със съдържание на регламентираните химически вещества.

ИЛБ може да се определи и като основополагащ инструмент за управление на риска при боравене с дадена група продукти със съдържание на химични вещества. Той се изисква, когато се произвеждат, търгуват и употребяват продукти, в състава на които влизат нормативно регламентирани химически вещества. А кои вещества изискват съставянето на ИЛБ, ще представим в редовете по-долу.

За кои вещества се изисква ИЛБ?

Имайте предвид, че не за всички вещества се изисква изготвянето на такъв тип документ. Затова е важно да проверявате винаги какви са специфичните изисквания за конкретно вещество според и степента му на опасност.

Доставчиците на артикули (най-често препарати и други) следва да представят ИЛБ в следните случаи:

 • Вещество или препарат са класифицирани като опасни съгласно Директиви 67/548/ЕЕС или 999/45/EC
 • Веществото е устойчиво, биоакумулативно или токсично съобразно Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
Какво представлява информационният лист за безопасност?

Източник на изображение: Canva

ИЛБ се изготвя и придружава съответните артикули със съдържание на химични вещества, които НЕ са класифицирани като опасни, но съдържат: 

 • Вещество, което представлява риск за безопасността и здравето на хората и околната среда в концентрация по-малка или равна на 1% (теглови процент) за препарати в негазообразо състояние и 2% (обемни проценти) за тези в газообразно състояние; 
 • Вещество, което е устойчиво, биоакумулативно или токсично съгласно REACH в концентрация 1% (теглови процент) за препарати в състояние, което не е газообразно; 
 • Вещество, за което има забрани за експозиция на работното място в Общността.

Кои вещества НЕ изискват попълване на информационен лист за безопасност?

Както казахме, има вещества, които НЕ попадат в регламентите, описани по-горе и не подлежат на вписване в ИЛБ. За тях обаче се прилагат други специфични изисквания, които разглеждаме по-долу.

За веществата в самостоятелен вид и/или под формата на препарати и други, за които НЕ се изисква ИЛБ, следва да се осигури информация за това:

 • Дали веществото е предмет на разрешение или е дадено/отказано разрешение в дадената верига за доставки;
 • Има ли наложени рестрикции за същото; 
 • Друга подходяща (налична) информация за веществото, която е необходима, за да се идентифицират и приложат мерки за управление на риска, с оглед неговото безопасно потребление. Тук могат да бъдат включени специфични условия, посочени от производителя в регистрационното му досие, позволили изпитания съгласно разпоредбите на REACH; 
 • Информация за регистрационния/те номер/а (при наличие) за всяко вещество, за което е налична информация по гореизложените точки. 

Информацията се предоставя безплатно на хартия или в електронен вид и на език, достъпен за потребителите в страната, в която се разпространява продуктът. Тя следва да се актуализира регулярно, съобразно процедурата, приложима за ИЛБ.

От кого трябва да се попълни информационния лист за безопасност?

Съгласно нормативните разпоредби, производителят, директният вносител или дистрибутор имат задължението да определят свойствата на химичния продукт. Производителят на химичното вещество, продукт или смес носи отговорността за качеството му. 

Какво представлява информационният лист за безопасност?

Източник на изображение: Canva

Отговорен за предоставянето на информация за реалните съставки и качества на продукта и представянето им в ИЛБ е лицето, което го внася в страната и осъществява дистрибуцията му.

Често задавани въпроси 

Какво е ИЛБ? 

ИЛБ е нормативно изискуем документ, който дава информация за наличието на химични вещества в състава на даден продукт, препарат, смес и други, които могат да са опасни за живота на хората и/или околната среда.

На кого е нужен ИЛБ? 

ИЛБ следва да притежават всички лица, които боравят с опасни вещества и/или смеси, в т.ч. отговарящите за съхранението им.

Кой предоставя ИЛБ? 

ИЛБ се предоставя от доставчика на вещество и/или смес на получателя без изрично той да бъде поискан от последния (чл. 31 на Регламент REACH).

Източници

 1. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Текст от значение за ЕИП)
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
 2. Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси от 2010 г.
  https://lex.bg/laws/ldoc/2135695025
 3. REACH — Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
  https://osha.europa.eu/bg/themes/dangerous-substances/reach