Индустриални отпадъци – същност и видове

Предприятията в наши дни са тези, които основно генерират значителни количества отпадъчни материали. Реализираните от тях отпадъци се наричат още промишлени или производствени. От гледна точка на степента им на опасност, те могат да бъдат класифицирани като опасни и неопасни индустриални отпадъци.

Индустриални отпадъци - същност и видове

Източник на изображение: Canva

Повече за същността и видовете промишлени отпадъци, как предприятията да се справят с тях и какви са приложимите регулации, разказваме в следващите редове по-долу.

Какво представляват индустриалните отпадъци?

В категорията индустриални отпадъци влизат всички отпадъчни материали, реализирани от дейности по производство в много и различни икономически сектори (индустрии).

Те могат да бъдат образувани в различни състояния, а именно:

  • Твърди;
  • Течни;
  • Газообразни. 

Производството на стоки, обработка на различни метали и много други дейности, свързани с осигуряването на всички нужни на съвременния човек продукти и услуги, неминуемо водят до генерирането на отпадъци.

Част от тях имат и опасни свойства – утайки, индустриални води, някои строителни отпадъци и много други. Към тях, а и към всички видове промишлени отпадъци, следва да се подходи с особено внимание по отношение на правилното им третиране.

Какви видове има?

Индустриалните отпадъци бихме могли да класифицираме по различни критерии.  Изхождайки от типа контрол, на който подлежат, бихме могли да ги разделим в три основни групи.

Това са:

  • Общи промишлени отпадъци, реализирани от отделните производствени дейности – характерно за този вид, в т.ч. и строителните такива, е че се образуват в значително големи количества, което налага мерки за тяхното събиране, извозване и депониране;
  • Неопасни специално контролирани промишлени отпадъци – тази група индустриални отпадъци не са опасни, но подлежат на контролирано третиране, тъй като значителна част от тях могат да бъдат рециклирани или оползотворени;
  • Опасни специално контролирани промишлени отпадъци – към тази група следва да се подходи с висока степен на внимание, тъй като те имат най-висок риск за общественото здраве и околната среда.

В зависимост от състоянието, в което се образуват, след производство или обработка, могат да са в твърдо, течно или газообразно състояние. Всеки вид индустриален отпадък се третира по различен начин. Необходима е и съответната техника и оборудване, за да се спазят всички правила за екологосъобразното им и законосъобразно управление.

Опасни ли са индустриалните отпадъци?

От гледна точка на това до колко опасни са индустриалните отпадъци, бихме могли да кажем, че не всички са.

Но една част от този тип реализирани отпадъци биват класифицирани именно като опасни. Към тях се причисляват тези, които могат да са запалими, токсични, корозивни или реактивни.

Индустриални отпадъци - същност и видове

Източник на изображение: Canva

Те могат да навредят както на хората, така и на околната среда, оказвайки неблагоприятно влияние върху живота и здравето на всички организми.

В тази връзка опасните промишлени отпадъци се третират по ред, определен със закон, и само от оторизирани за целта лица, техника и оборудване или с други думи е необходимо да се обърнете към специализирана фирма за опасни отпадъци.

Как предприятията да се справят с тях?

Според действащите в България разпоредби и по-конкретно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), те могат да бъдат класифицирани в две големи групи: общи отпадъци и промишлени отпадъци.

За управлението на общите отпадъци се грижат съответните общини. Те осигуряват контейнери за събирането им, последващото им транспортиране, сортиране и депониране на отпадъците в специализирани депа за общ битов боклук.

Отговорност за третирането на промишлените отпадъци обаче имат съответните предприятия, които ги образуват. В някои случаи те разполагат със собствени бази за тяхното съхранение, транспортиране и унищожение, но по-често се наблюдава да използват услуги за управление на отпадъците, които се предоставят от специализирани фирми, каквото е и Норд Опасни отпадъци

Индустриални отпадъци - същност и видове

Източник на изображение: Canva

Индустриалните отпадъци, в т.ч. и строителни такива, могат да бъдат рециклирани или оползотворявани, превръщайки се в отличен енергиен източник.

Тези, които са класифицирани като опасни, биват обезвреждани, а след това рециклирани. Промишлените отпадъци, за които това е невъзможно, се унищожават чрез изгаряне в специализирани инсинератори или термични пещи на циментовите заводи например.

Какви са регулациите за управление на индустриални отпадъци?

Основният нормативен акт, който регулира управлението на всички видове отпадъци, включително и това на промишлените, е споменатият вече Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

Освен ЗУО, свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и действащите разпоредби на международно ниво, които България ратифицира като държава членка на ЕС, също участват в определянето на регулациите. 

Индустриалните единици (предприятията), образуващи (притежаващи и/или намиращи се в тяхно владение) производствени, строителни и опасни отпадъци следва да се погрижат за третирането им сами или сключвайки договор с фирма за управление на опасни отпадъци.

Всички регулации имат за цел утвърждаването на единна система за управление на отпадъците от различните индустрии. По този начин се гарантира и нанасяне на минимум вреди върху околната среда, опазване на ресурсите ѝ и общественото здраве.

Индустриалните отпадъци и свързаните с тях проблеми

Тези, а и всички други категории отпадъци, реализирани днес, водят до редица проблеми, които никак не са маловажни и е наша отговорността да бъдем информирани и отговорни за справянето с тях.

Сред най-големите проблеми, свързани с индустриалните отпадъци, с които се сблъскваме днес, са:

  • Недостиг на места за депониране на индустриални отпадъци – количеството изхвърляни отпадъци се увеличава все повече и повече, което води дефицит на места, където същите да се депонират; 
Индустриални отпадъци - същност и видове

Източник на изображение: Canva

  • Нерегламентирано изхвърляне на индустриални отпадъци – има голям процент предприятия, които се опитват да заобиколят закона и изхвърлят отпадъците си в природата незаконно. Оттук се увеличава и делът на промишлени боклуци, попаднали в околната среда без да се третират и обезвредят съгласно законовите разпоредби;
  • Замърсена околна среда и множество рискове за общественото здраве – това е съвсем естествен резултат от неправилното изхвърляне на отпадъци от този тип, затова трябва да има и строги мерки по отношение на управлението на индустриални опасни отпадъци.

За съжаление този тип проблеми, свързани с индустриалните отпадъци, е критично важен въпрос не само на национално ниво, но и глобално. Даването на пример като социално отговорни хора, независимо дали сме в ролята на граждани или предприятия, е ключът справянето с този риск за нашето здраве и околна среда.

Често задавани въпроси

Защо предприятията избират специализирани фирми за управление на отпадъците им?

Дейностите по законо- и екологосъобразно управление на индустриалните отпадъци са трудни, отнемат време и са капиталоемки. За да се гарантира, че всички дейности с тях, ще са нормативно изпълнени, с грижа за околната среда, а разходите – минимални, предприятията избират специализирани фирми, които да се погрижат за отпадъка по правилния начин.

Всички ли индустриални отпадъци са опасни?

Не, индустриалните (промишлени) отпадъци могат да бъдат както опасни, така и неопасни. Това зависи от състава им и конкретните им свойства. За едните и другите са приложими конкретни правила за третирането им. 

Кои отпадъци са индустриални?

Всички отпадъчни продукти, реализирани от производствени и промишлени дейности в различните сектори днес, могат да бъдат определени като индустриални такива.