Управление на радиоактивни отпадъци

Управлението на радиоактивни отпадъци (РАО) се отнасят до дейностите по безопасното им третиране, съхранение и депониране след образуването им от ядрената индустрия, с оглед защита на живота и здравето на хората и опазването на околната среда.

За да разберем по-добре тези процеси, е важно да влезем в повече детайли относно същността на радиоактивните отпадъци и тяхното въздействие.

Управление на радиоактивни отпадъци

Източник на изображение: Canva

В статията по-долу ще се фокусираме върху отговорите на въпроси като какво представляват РАО, какви видове има, какви са рисковете им и какви са изискванията за безопасно управление на опасния отпадък.

Характеристика на радиоактивните отпадъци

Радиоактивните отпадъци (РАО) включват всички отпадъчни продукти, получавани при добива на радиоактивни руди, производство на енергия и в дейността на научноизследователски лаборатории. В състава на РАО влизат нуклиди на атоми и радиоактивни изотопи, които нямат практическо приложение.

РАО могат да бъдат реализирани в твърдо, течно или газообразно състояние, в зависимост от това къде се образуват. Те са резултат от всяка дейност, при която се използват ядрени материали, в това число включваме и медицински и промишлени приложения.

Основният източник на такъв тип отпадъци обаче е ядрената енергетика – с други думи, отпадъците на отработеното ядрено гориво. Причините бихме могли да търсим в големите количества на генерирани отпадъци от ядрено гориво и дълготрайния им характер.

Видове радиоактивни отпадъци

Радиоактивните отпадъци могат да се класифицират в различни категории, в зависимост от характеристиките им, периода им на полуразпад и вредното им въздействие върху околната среда и хората.

От тази гледна точка, към основните радиоактивни отпадъци причисляваме следните видове:

  • Нискоактивни – това са отпадъци с най-ниска степен на радиоактивност, които имат ограничен радиологичен риск за природата и обществото;
  • Средноактивни – тези радиоактивни отпадъци съдържат по-високи нива радиоактивност, за които се прилага и по-дълъг период на съхранение и осъществяване на контрол по отношение на безопасността им;
  • Високоактивни – към този тип отпадъци се подхожда с най-висока степен на внимание и контрол поради високите нива на радиоактивност, които изискват прилагането на дългосрочни стратегии за съхранение и управление. Те са и най-опасни от гледна точка за опазване обществения живот и здраве и околната среда.
Управление на радиоактивни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Управлението и съхранението на опасни отпадъци като РАО са от съществено значение за предотвратяване на радиоактивни замърсявания, които поставят в риск живота и здравето на хората, както и крият редица рискове за природата. 

Как радиоактивните отпадъци повлияват върху нашето здраве и околната среда?

Неправилно третираните РАО влияят върху човешкото здраве и околната среда по няколко начина. Основните и най-важни сред тях обобщаваме по-долу в статията.

Йонизираща радиация

Радиоактивните материали излъчват радиация, променяща структурата на атомите в клетките. Оттук настъпват нарушения в клетъчните структури, които водят до нарушаване на функциите на организма. Дългосрочното излагане на йонизираща радиация доказано увеличава риска от развитие на различни заболявания, в това число включваме и онкологичните такива.

Управление на радиоактивни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Радиоактивност в почвите и водите

Разпространението на радиоактивни отпадъчни материали в почвите и водите би довело до радиологично замърсяване на почвените и водни ресурси. Това резултира в нарушаване на екосистемите и дори смърт на обитателите им. Замърсените с радиация водни ресурси и почви крият огромен риск и за здравето на хората.

Биологична акумулация 

Радиоактнивте отпадъчни вещества имат способността да се натрупват в хранителните вериги. Попадането на РАО в почвите, а от там в растенията и животните, става част от хранителната верига. Вследствие на това различните видове животински и растителни продукти биват консумирани от хората, а това неминуемо рефлектира върху тяхното здраве.

Какви са начините за управление на радиоактивните отпадъци?

Високоактивните радиоактивни отпадъци имат дълги периоди на полуразпад. Това означава, че те могат да бъдат активни и да имат вредно въздействие за хиляди години. По тази причина управлението на радиоактивни отпадъци се контролира стриктно от националната нормативната рамка и международни разпоредби. В тази връзка нека разгледаме основните начини за безопасно управление на РАО.

Съхранение на радиоактивни отпадъци

РАО се съхраняват в специализирани депа или т.нар. хранилище за радиоактивни отпадъци. В тях се прилагат контролиран достъп и мониторинг на радиационното им излъчване. Този тип хранилища са специално проектирани за тези цели. Това означава, че те се конструират по начини, които предотвратяват потенциално замърсяване с радиация.

Обработка на радиоактивни отпадъци

РАО се подлагат на различни процеси, с които се цели както обезвреждането им, така и преработката им от едно състояние в друго (по възможност в твърдо), намаляване на обема им и други. В определени случаи РАО могат да бъдат рециклирани и използвани повторно – този способ се прилага в областта на ядрената енергетика.

Управление на радиоактивни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Погребване на радиоактивни отпадъци и осъществяване на контрол върху излъчването на радиация

След извличане на полезните вещества (рециклиране) и намаляване на радиоактивността на отпадъците, доколкото това би било възможно, те се опаковат в специални метални контейнери. След това се заравят дълбоко в земята или под морското дъно в определени за целта територии.

Тази дейност се смята за последна от процеса по управление на  РАО и е известна още като погребване на отпадъците. Оттук следва провеждането на регулярни измервания за радиационни излъчвания в местата, където са заровени отпадъците от този тип. 

Често задавани въпроси 

Какво представляват радиоактивните отпадъци? 

Радиоактивни отпадъци са всички отпадъчни продукти, съдържащи нуклиди на атоми на радиоактивни изотопи, които нямат практическо приложение.

Къде се съхраняват радиоактивните отпадъци? 

РАО се съхраняват в специализирани хранилища за радиоактивни отпадъци, които обикновено са разположени под земята на различна дълбочина.

Къде се образуват радиоактивни отпадъци?

Радиоактивни отпадъци се образуват при всички дейности, в които участват ядрени материали, като добив на радиоактивни руди, в научноизследователски лаборатории и т.н., най-големият “производител” на радиоактивни отпадъци обаче са атомните електроцентрали.