Третиране на строителни отпадъци

Строителните отпадъци съставляват много широка група от отпадъчни материали, които се генерират в резултат на строително-ремонтни, реконструктивни и разрушителни дейности

Третиране на строителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Реализираните отпадъци от тези дейности могат да бъдат класифицирани като инертни, неопасни и опасни. В зависимост от мястото им на образуване, те биват индустриални и битови строителни отпадъци.

Третирането на отпадъците от тази група включва дейностите за управление на опасните отпадъци. Това включва събиране, транспортиране и предаване за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на същите. 

Независимо дали сте частно лице или строителна фирма, която генерира големи количества опасни строителни отпадъци, е важно да бъдете запознати с тяхната същност и начините, по които трябва да ги третирате.

В тази връзка по-долу споделяме най-съществено, свързано с правилното третиране на строителни отпадъци.

Кои строителни отпадъци са опасни за околната среда?

Преди всичко ще започнем от там, че в групата на строителните отпадъци влизат много и различен вид отпадъци. Сред тях са материали като бетон, тухли, керемиди, плочки, изделия от порцелан и керамика, различни строителни смеси, а също и дървени материали, стъкло, пластмаси, асфалт и други подобни.

В общия случай, обаче, тези строителни отпадъци не могат да се определят само като опасни. Това зависи от веществата, които се съдържат в тях, както и от техните свойства – дали са запалими, токсични и т.н.

По отношение на третирането им се прилагат набор от определени правила в зависимост дали са класифицирани като опасни или не. По този начин се гарантира, че строителният боклук в този си вид и количества ще бъде депониран на определените за това места, а именно депа за строителни отпадъци.

Третиране на строителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Тук обаче е важно да уточним, че строителни отпадъци са и отпадъчните продукт със съдържание на каменовъглен катран и съдържащи катран продукти, както и различни метали като мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, желязо, стомана и техни сплави. Не на последно място трябва да споменем, че такива са и кабелите, камъните и замърсената почва.

Както споменахме, някои строителни материали се определят като опасни поради това, че в състава им влизат опасни вещества или те самите са класифицирани като опасни и нанасящи вреди на околната среда и здравето и живота на човека.

Като опасни се класифицират следните видове строителни отпадъци:

  • Бои;
  • Лакове;
  • Част от металните отпадъци, замърсени с опасни вещества;
  • Кабели с масла и азбестова изолация;
  • Строителни отпадъци, съдържащи полиароматни въглеводороди;
  • Добавки за цимент;
  • Минерални;
  • Влакнести материали и други.

Какво е правилното управление на строителните отпадъци?

Правилното третиране на строителните отпадъци се основава на система за управление и контрол на същите. Днес най-разпространеният метод за обезвреждане на строителни отпадъци е депонирането им в два вида депа за такъв тип отпадъци – общи и специализирани площадки. От своя страна, те биват общински и регионални.

Важно е да отбележим, че само регионалните депа за строителни отпадъци са изградени съобразно определените изисквания към Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

В тях се  приемат и битови отпадъци от строителството.

Третиране на строителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

От гледна точка на начина на управление, опасните строителни отпадъци се третират по различни начини. Те се депонират в специализирани депа за опасни отпадъци, откъдето се извозват до места за рециклирането им или тяхното оползотворяване.

Възможно е много такива отпадъци да са попаднали в площадките за битови отпадъци, поради дефицита на депа за опасни строителни отпадъци, както и поради незнанието за начина на третиране на този вид отпадък.

Някои от строителните отпадъци могат да бъдат рециклирани, като за целта могат да се транспортират до инсталации и съоръжения, които разполагат с необходимото оборудване.

В процесите по третиране и рециклиране на строителни отпадъци, в т.ч. и със съдържание на опасни вещества, съдействие може да оказват специализирани фирми за управление на отпадъци.

Какви са методите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци?

Действащата у нас разпоредба за третиране на строителни отпадъци е Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

С нея се забранява нерегламентираното обработката и изхвърлянето на строителни отпадъци, поради рисковете на тези дейности за човешкото здраве и околната среда.

В този ред на мисли, се утвърждават и конкретни методи за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. Тук ще представим основните сред тях.

Рециклиране на бетон, асфалтови и чакълени отпадъци

Отпадъците от бетон се натрошават и намират приложение отново в основите на различни типове конструкции, в т.ч. пътища, паркинги и сгради. По този метод се оползотворяват и асфалтови, чакълени и други подобни отпадъци при осъществяване на мащабни строителни дейности като изграждане на транспортна инфраструктура.

Рециклиране на дървени материали от строителството

Могат да се рециклират до композитна дървесина, наричана още индустриална такава. По този начин те могат да бъдат използвани като суровина за производството на мебели и други стоки от дърво. Негодните за употреба дървесни отпадъци от строителните дейности се компостират. 

Третиране на строителни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Рециклиране на картонени строителни отпадъци

Отпадъците от картон в строително-ремонтните и разрушителни дейности могат да се рециклират в брикети. Те се явяват евтин вариант за отопление за немалко домакинства днес. Това му приложение, макар и не особено екологично, отново прави отпадъка оползотворим под някаква форма.

Рециклиране на стъкла от строителни дейности

Стъкленият материал, който е отпадък от строителните дейности, трудно се рециклира в нов стъклен ресурс, но пък успешно се влага в асфалтови и други настилки, служейки като подсилващ материал.

Рециклиране на метални строителни отпадъци

Стана ясно, че значителна част от строителните отпадъци са съставени от различни метали. Рециклирането им е не само възможна, но ключово важна стъпка от икономическо и екологично значение.

Стоманата например е един от най-често използваните строителни материали днес. Същевременно производството ѝ е силно замърсяващо околната среда. Стоманените отпадъци обаче могат да бъдат рециклирани и да се използват отново без да се разходват количества руда и да се замърсява околната среда излишно.

Необходимо ли е намирането на партньор за третиране на строителни отпадъци?

Дейностите по събиране и третиране на строителни отпадъци (рециклиране, обезвреждане и т.н.) могат да се осъществяват само на място, което разполага със съответните съоръжения и инсталации за целта.

В практиката най-често това са фирми, които са специализирана и има съответния лиценз да извършва тази дейност. Те могат да осъществят и извозване на строителни отпадъци от мястото им на образуване до съответните депа, и да се погрижат за последващото им рециклиране.

Дали това ще се случи в площадки, които са техни, или ще си сътрудничат с предприятия в или извън страната – няма особено значение. Важното е, че намирайки партньор, който да се погрижи за третирането на строителните ви отпадъци, щетите, които ще нанесете върху околната среда и върху човешкото здраве, са редуцирани до минимум и дори елиминирани. 

Често задавани въпроси

Рециклират ли се строителните отпадъци? 

Да, значителна част от отпадъците, използвани в строителни, ремонтни и разрушителни дейности, се рециклират успешно.

Задължен ли съм да предам за депониране строителните си отпадъци? 

Да, в противен случай подлежите на сериозни санкции от страна на наказателните органи и съобразно регулациите, които действат у нас.

Защо третирането на строителните отпадъци е важно? 

Защото по този начин проявяваме социална отговорност, като се грижим за опазването на околната среда и спомагаме за минимизиране рисковете за общественото здраве. Строителните отпадъци, част от които са и опасни, могат да бъдат причина за трайно замърсяване на водите, почвите и въздуха, ако бъдат третирани правилно.