Опасна ли е сярната киселина за околната среда?

Днес сярната киселина е важна суровина, използвана в производството на редица химични продукти. Значителна част от нея се използва за производството на минерални торове като амониев сулфат и суперфосфат, но не само. Тя намира и широко приложение в промишлеността. Наред с това много много промишлени процеси са причина за нейното изпускане в околната среда.

Опасна ли е сярната киселина за околната среда?

Източник на изображение: Canva

Какво обаче всъщност представлява тази киселина? Къде намира приложение? Колко опасна може да бъде сярната киселина за нашето здраве и за околната среда? На всички тези въпроси отговаряме по-долу в статията.

Какво представлява сярната киселина?

Сярната киселина е сред най-важните химически вещества, използвани в индустриите по целия свят. Представлява безцветна маслообразна течност с молекулен строеж, чиито корозивни и разграждащи свойства могат да нанесат вреди върху кожата и очите, в случай на контакт.

Сярната киселина се отличава със следните физични и химични свойства:

  • Действа като изсушител – сярната киселина има свойството да поглъща влага, затова се използва като изсушител. Тя реагира бързо с вода и затова при реакция с нея сярната киселина е тази, която се налива във водата, а не обратното;
  • Овъглява – друго свойство на концентрираната сярна киселина е, че има способността да овъглява органичните вещества, както и да действа хигроскопично (привлича водни молекули от околната среда чрез абсорбация или адсорбация);
  • Взаимодейства с основи – друго важно свойство на сярната киселина е, че взаимодейства с основи. В резултат на това се получават соли, които се наричат сулфати;
  • Превръща се във воден разтвор – разредената сярна киселина може да бъде и воден разтвор на концентрирана сярна киселина, който взаимодейства с основни оксиди, активни метали и основи. 
Опасна ли е сярната киселина за околната среда?

Източник на изображение: Canva

Важно е да уточним, че сярната киселина спада към опасните отпадъци. Освободена в значителни количества и силна концентрация, тя може да нанесе сериозни вреди върху околната среда, включително почва, вода, растителност и живи организми.

Всяко изпускане на сярната киселина в следствие на промишлени процеси, аварии или неправилно изхвърляна може да е причина за окисляване на водните басейни. Това от своя страна води до нарушаване на водни екосистеми и унищожаване на водни организми.

Именно затова е от съществено значение познаването на характеристиките на сярна киселина и нейното влияние, за да може всяко едно предприятие, което по един или друг работи със сярна киселина, да може да извършва правилно управление на опасния отпадък съгласно законовите разпоредби и регулациите.

Къде сярната киселина намира приложение?

Поради своите физични и химични свойства сярната киселина има определяща роля в различни производствени процеси. Предвид обаче това, че тя е силно концентрирана и може да нанесе сериозни поражения върху здравето на човек или околната среда, при работа със сярна киселина трябва да се спазват стриктни мерки за безопасност.

Използването на сярна киселина е разпространено в почти всички индустриални сектори – при производството на торове и пигменти, добив на метални руди и други. Сярната киселина се използва широко в химическата промишленост за дейности като производството на влакна, флуороводородна киселина и т.н. 

Какви ефекти има върху нашето здраве?

Сярната киселина е изключително опасна при контакт с кожата, очите, както и при случайно поглъщане. Тя реагира бурно с водата и поради тази причина, затова и както споделихме по-горе, винаги киселината се налива във вода, за да не се наблюдава изпръскване.

Подобна реакция на сярната киселина с водата може да причини сериозни изгаряния и щети върху нашето здраве. При работа с концентрирана сярна киселина задължително следва да се работи с лични предпазни средства – ръкавици и предпазни очила. Не са необходими големи количества киселина за да нанесе поражения – дори капка, попаднала в окото, е способна да предизвика влошаване на зрението и дори ослепяване.


Опасна ли е сярната киселина за околната среда?

Източник на изображение: Canva

Именно химичните свойства на киселината я правят изключително опасна за всички живи организми, тъй като води до получаване на необратими и дори несъвместими с живота изгаряния. 

Какви рискове крие за околната среда?

Освен за нас и нашето здраве, сярната киселина крие потенциални рискове и за околната среда поради корозивните, токсични и окислителни свойства. Процесите по изгаряне на сяросъдържащи горива, а и в резултат на редица индустриални процеси, се образуват вредни емисии, които водят до различни последствия.

Подобни реакции могат да предизвикат: 

  • Киселинни дъждове – отделилите се количества сярна киселина във въздуха могат да бъдат причина за поява на т.нар. киселинни дъждове, които могат да бъдат изключително опасни. Попадайки обратно на земята, се окисляват почвите и водите;
  • Почвено замърсяване – сярната киселина, попаднала в почвата по един или друг начин, води до замърсяването ѝ и унищожаването на микроорганизмите, живеещи в нея, които са и отговорни за развитието и растежа на растенията; 
  • Киселинност във водите – високите нива на киселинност във водните басейни сериозно застрашава здравето и живота на популациите, населяващи водните обекти, както и прави водата негодна за пиене;
Опасна ли е сярната киселина за околната среда?

Източник на изображение: Canva

  • Вреди за горите – киселинните дъждове водят до изтощаване на почвите и увреждат дърветата. Те от своя страна служат за убежище и храна на редица диви животински видове, както и участват и в процесите по отделяне на кислород.

Често задавани въпроси

Какво представлява сярната киселина?

Сярната киселина е един от най-масово произвежданите химикали днес, съдържа 2 водородни, един серен и 4 кислородни атома. Има водещо значение за химическата промишленост в наши дни. Наред с това бива отделяна и в резултат на различни химични процеси от производствата.

Къде се използва сярната киселина в промишлеността?

Сярната киселина се използва в производството на торове, химикали, горива и много други промишлени процеси.

Какви са предпазните мерки при работа със сярна киселина?

При работа с нея е задължително използването на защитни средства, което включва най-вече очила и ръкавици – именно кожата и очите са най-застрашени от контакт с киселината и разпръскване, което може да доведе до сериозни изгаряния на кожата и роговицата.