Стъклото е сред най-често рециклираните материали в наши дни. Сега, когато индустриите в световен план търсят път към устойчиво развитие и екологична отговорност, темата за рециклиране на стъкло, а и ред други отпадъци, е все по-актуална. 

рециклиране на счупено стъкло

Източник на изображение: Canva

Един от често задаваните въпроси, свързани с този тип отпадъци, е дали може да се рециклира счупено стъкло. Как това е постижимо? Защо е важно? Как да третираме своите стъклени отпадъци? Отговорите на тези ключови въпроси, свързани с рециклирането на стъкло, предстои да разберем сега. 

Рециклиране на счупено стъкло – мисия възможна

Рециклирането на стъкло е един от процесите, който оползотворява напълно този вид отпадъци. Счупеното стъкло може да бъде преработено, но поради опасността, с която се свързва, е важно това да се осъществява от специализирани фирми за управление на опасни отпадъци

Стъклените отпадъци могат да бъдат повторно използвани безброй пъти и това по никакъв начин не влияе върху здравината и качеството на материала. От ресурсите, получавани след рециклирането, могат да бъдат произведени нови стъклени изделия. В тази връзка последващата им многократна употреба е напълно безопасна. 

сменище с отпадък счупено стъкло

Източник на изображение: Canva

Как се рециклира счупено стъкло?

Процесът на рециклиране на счупено стъкло е аналогичен на този, по който се обработват целите изделия.

Ето и основните стъпки:

  1. Стъклените отпадъци се събират разделно от битовия боклук и други рециклируеми отпадъци – пластмаси, опаковки, хартия, органични отпадъци и т.н., реализирани в бита и индустрията; 
  2. Транспортират се до съответните бази за събиране и обработка на стъклени отпадъци; 
  3. Стъкленият материал преминава през предварителна обработка, която включва сортиране, разделяне, измиване, почистване и сушене;
  4. При обработката му могат да бъдат включени различни добавки (ако е необходимо);
  5. Получава се нов ресурс, който се използва за направата на нови изделия от стъкло и други. 
счупено на малки парчета стъкло

Източник на изображение: Canva

При рециклирането на счупено стъкло разлики има в процеса по сортирането му. Причината е, че здравите продукти – бутилки, буркани и други, – се сортират лесно по вид и цвят. Това е много по-трудно, а и опасно, когато стъклото е счупено. Но както стана ясно, не е има начин за справяне с това предизвикателство.

Какви са изискванията за рециклиране на счупено стъкло?

По отношение на събирането на стъклото в нарушената му цялост, има някои важни правила, които трябва да споменем тук. 

бутилки от стъкло

Източник на изображение: Canva

В контейнерите за разделно събиране на стъклени отпадъци НЕ се допуска изхвърлянето на счупено стъкло. Това е много важно, защото те се извозват и третират по установена система. Наличието на счупено стъкло ще я наруши и води до затруднения с обработката на този тип отпадъци.

Чудите се какво да правите със своите счупени стъклени отпадъци? Можете да ги предадете в площадките за събиране на съответния тип отпадъци на фирми като Норд Опасни отпадъци.

Може ли счупеното стъкло да бъде опасен отпадък за природата?

Счупените стъклени отпадъци носят същите рискове за околната среда, каквито и целите стъклени изделия, попаднали там, а не предадени за рециклиране. Тук трябва да споменем, че счупените прозорци от дома, автомобила, огледала и други, попадащи в категорията прави стъкла, са опасни отпадъци.

Този тип отпадъци също са пожароопасни, тъй като действат като лупа и могат да бъдат причина за пожари в обширни поля и горски масиви. Специфичният риск често бива пренебрегван, но под действието на слънчевите лъчи възникват редица пожари, особено през летните месеци. Те унищожават големи територии и застрашават живота и здравето на редица растителни и животински видове, както и на населението, обитаващо близките околности.

счупено стъкло, което замърсява почвата

Източник на изображение: Canva

При работа със счупени стъкла има и риск от нараняване. Могат да пострадат животни и хора, вследствие на порязване на тях. Това е още една причина да не изхвърляте счупени стъкла в контейнера или с други строителни отпадъци нерегламентирано в природата по какъвто и да е повод. 

По тези причини те трябва да се третират от специализирани фирми, а операторите, които ги обработват в рециклиращите предприятия, следва да използват лични предпазни средства. 

Как рециклирането на счупено стъкло допринася за опазване на околната среда?

Рециклирането и преработката на счупеното стъкло се свързва с редица важни за околната среда ползи.

Най-важните сред тях са следните:

  • По-ниска цена на рециклируеми материали – това прави достъпът до стъклени изделия много по-лесен и изгоден; 
  • По-малко капиталови инвестиции в сравнение с тези, нужни за леене на нови стъклени изделия от първични ресурси например; 
  • Рециклирането на счупено стъкло е сред най-важните процеси, свързани с пестене на природни ресурси, изразходвани за добива на първични суровини;
  • Намалява замърсяването и подобрява условията в околната среда.

Това са само малка част от плюсовете на рециклиране на счупено стъкло.  Поемайки отговорност за отпадъците, които ние като общество геренираме, допринася за това да имаме по-чиста планета и да водим един по-добър живот. Наред с това, от гледната точка на предприятие, вие давате пример и се утвърждавате като социално отгововрен лидер на пазара.

Често задавани въпроси

Защо счупеното стъкло се рециклира по-трудно?

Сложността произлиза от там, че то се сортира по-трудно от целите стъклени изделия. Третирането им е опасно за операторите, които се грижат за обработката им в рециклиращите предприятия. 

Как се рециклира счупено стъкло? 

Счупеното стъкло се рециклира по технологията, по която се третират и другите видове стъклени отпадъци, но пречките в етапите на подготовка са значителни. Това налага намесата на специализирани фирми с обучен екип и модерна база.

Възможно ли е рециклирането на счупено стъкло? 

Да, рециклирането на счупено стъкло е възможно и получаваните от него ресурси са годни за направата на нови изделия. Те не отстъпват на последните по характеристики и качества, така че оползотворяването на стъклените отпадъци е решителна стъпка в екологичен план, чийто резултат е ясно забележим и с огромно значение за природата.