Измерване на праховите частици – защо е важно?

В публичното пространство все по-често се говори за т.нар. замърсяване с фини прахови частици. Обикновено това замърсяване се случва в по-големите и гъсто населени градове, тъй като в тях броят на автомобилите е голям, работят много производствени предприятия, строят се нови сгради, пътища и т.н.

замърсяване на въздуха

Източник на изображение: Canva

Този вид замърсяване се свързва с различни здравословни проблеми при хората и влияе върху околната среда в негативен план, нанасяйки вреди както хората, така и на флората и фауната. 

Затова и темата за качеството на въздуха и по-конкретно за мониторинг на измерването на праховите частици, с оглед поддържане на допустими нива на фини прахови частици в атмосферния въздух е все по-актуална. 

По този повод тук се фокусираме върху нея и конкретно въпроси като: какво представляват праховите частици, как влияят на околната среда и здравето на хората, как се измерват и управляват. 

Какво наричаме прахови частици?

Фините прахови частици са твърди или течни вещества, част от атмосферния прах. Те са изключително микроскопични и не могат да бъдат видени с просто око. По тази причина за следене на наличието на нивата им във въздуха се използва специален уред за измерване на фини прахови частици. 

силно замърсен въздух в града

Източник на изображение: Canva

Фините прахови частици се суспендират в атмосферния въздух както от естествени източници – т.е. такива, срещани в природата, така и от изкуствени такива. Те могат да бъдат вдишани от човека и по този начин да попаднат в белите дробове.

Вредни са праховите частици, които се отделят във въздуха в резултат на различни промишлени процеси, при изгаряне на горива, строително-ремонтни дейности, различни природни явления и други.

Кои прахови частици са опасни за нас и околната среда?

Фините прахови частици (Particulate Matter) могат да бъдат класифицирани в няколко групи, в зависимост от размера си. 

Сред опасните за хората, а и околната среда са следните фини прахови частици:  

  • PM10: това са фини прахови частици с диаметър, който е по-малък от 10 микрометра. Могат да предизвикат дразнене в най-горните дихателни пътища. За високите им стойности в атмосферата са прах от пътищата, от строителна дейност и извършване на различни индустриални процеси; 
  • PM2.5: фини прахови частици с диаметър по-малък от 2,5 микрометра. Имат способността да проникват в белите дробове и в резултат на процесите, случващи се в човешкото тяло, да достигнат и до кръвообращението. 

В резултат на вдишването им могат да бъдат предизвикани различни здравословни проблеми – астма, бронхити, сърдечно – съдови заболявания и други. Образуват се при изгаряне на горива, при различни производствени процеси и горене на дърва. 

  • PM1: са най-малките фини прахови частици, техният диаметър е по-малък от 1 микрометър. Определят се като най-опасните, защото поради малките си размерите безпроблемно преминават през алвеолите на белите дробове и могат лесно да станат част от кръвообращението. Могат да предизвикат системни възпалителни процеси, органни увреждания и други. 

Както стана ясно, при високи стойности на концентрацията на прахови частици рисковете за всички, които са изложени на вдишването им са значителни. 

Вдишване на прах от различни източници е честа причина за различни респираторни заболявания, поява на сърдечни и ред други респираторни проблеми, поради това, че се инхалират в организма ни.

От друга страна, те влияят на качеството на въздуха в градовете, а и не само, а това поставя в риск околната среда като цяло.

Как се извършва процесът на измерване на прахови частици?

Измерването на наличието на прахови частици във въздуха е от съществено значение за опазване на общественото здраве и околната среда. Днес има разработени различни методи за измерване на масовата концентрация на частиците в атмосферния въздух. 

измерване за фини прахови частици

Източник на изображение: Canva

Тук се включват уреди за директно отчитане на стойностите на праховите частици във въздуха в реално време. Тези тип устройства за измерване предоставят възможността за непрекъснато наблюдение на стойностите на фини прахови частици. 

Друг тип уреди са т.нар. филтър-базирани гравиметрични пробовземни устройства. Те събират праховите частици от въздуха във филтри, а впоследствие този прах се изследва в лабораторни условия. Те са едни от най-често използваните за определяне на качеството на въздуха в различни райони. 

Разбира се, има и други, които може да са по-рядко използвани, но пък са не по-малко ефективни за оценка на концентрации на вредни емисии във въздуха.

Такива са:

  • анализатори с микровезна;
  • анализатори с бета абсорбция;
  • оптични уреди;
  • метод на черния дим;
  •  персонални пробовземни устройства и други.

Как да управляваме опасните прахови частици?

Борбата с този и всеки друг тип замърсяване се оказва сериозно предизвикателство както за обикновения човек, така и за националните и международни политики и законодателствата им.

За да се управлява този серозен риск, определящо значение имат данните от регулярни измервания за нивата на наличие на фини прахови частици във въздуха.

По време на работа, в която работниците са изложени на вдишване на фини прахови частици е важно да се използват лични предпазни средства като маски и други, които служат като бариера за вдишването им. По възможност, добре е да се избягват източници на прах и други вредни вещества.  

празен път и мръсен въздух

Източник на изображение: Canva

Мерки могат да бъдат взети предвид, а и се прилагат в много страни по света, а в частност и у нас, по отношение на транспорта

Тук се включват стратегии за преход към по-малко замърсяващи автомобили, насърчаване на използването на градски транспорт в големите градове и използване на по-нови автомобили, които не замърсяват толкова. 

При различни промишлени процеси, свързани с генериране на прах и вредни вещества в атмосферата, предприятията следва да използват специализирани филтри, които в най-голям астепен да улавят остатъчните вредни газове и прах.

Често задавани въпроси

Можем ли сами да измерим качеството на въздуха, който дишаме? 

На пазара днес има различни устройства, които измерват стойностите на фини прахови частици, а също и други показатели като температура и влажност, относителна влажност и други. 

Опасно ли е замърсяването с фини прахови частици? 

Замърсяването с фини прахови частици, в комбинация с наличие на серен диоксид и влажността на въздуха, както и вдишването им, е предпоставка за развитие на белодробни проблеми, сърдечни заболявания, мозъчни инсулти и е свързано с настъпването на преждевременна смърт. 

Кои прахови частици са опасни за здравето и околната среда? 

Фините прахови частици, смятани за най-опасни за здравето на хората и околната среда, са PM10, PM2.5 и PM1.

Откъде идват фините прахови частици? 

Източници на фини прахови частици в атмосферата могат да бъдат разлочните видове строителни и ремонти дейности, изгарянето на горива, отделняето на вредни емисии във въздуха в резултат на употребата на автомобили, промишлени дейности и други.