Контейнер за опасни отпадъци: същност и видове

Днес управлението на опасни отпадъци има ключова роля за опазването на околната среда и ресурсите ѝ, наред с грижата за здравето на хората. 

Сред огромният обем от различни отпадъчни продукти своето особено място заемат опасните отпадъци, тъй като те имат потенциала да нанесат сериозни вреди. 

варели с опасни отпадъци

Източник на изображение: Canva

По отношение на управлението на опасни отпадъци се прилагат специфични правила. Te сa свързани със събирането, съхранението, транспортирането, рециклирането и оползотворяването им.

Събирането и съхранението им е един от най-важните моменти. То следва да става в съответните контейнери за опасни отпадъци. 

Затова тук насочваме вниманието си именно върху същността на контейнерите за опасни отпадъци и видовете им. 

Какво представляват контейнерите за опасни отпадъци?

Контейнерите за опасни отпадъци са съдове, които са специално проектирани, за да съхраняват сигурно и безопасно различни видове отпадъци. Те могат да бъдат течни или твърди, класифицирани като опасни. 

Употребата на контейнерите за опасни отпадъци представляват важна част от управлението им. С тяхна помощ се минимизира рискът от евентуални инциденти, свързани с неправилното боравене с тях.

Видове контейнери за опасни отпадъци

Контейнерите за опасни отпадъци се различават по вид, обем и количество, материал на изработка и други характеристики. 

В зависимост от типа опасни отпадъци, за които са предназначени, може да има такива за твърди и течни отпадъци.

събрани отпадъци

Източник на изображение: Canva

Едни от най-често срещаните са контейнерите за медицински отпадъци. Те са предназначени за изхвърляне на различни медицински консумативи, остри или друг тип отпадъци.

Сред които:

  • игли;
  • спринцовки;
  • тампони;
  • памуци и други, реализирани от дейността на медицински заведения, лаборатории и т.н. 

Освен медицински контейнери за отпадъци, в търговската мрежа се предлагат още кутии за медицински отпадъци и кутии, предназначени за съхранение на отпадъците и последващото им изгаряне. 

Какви са изискванията за използване на контейнери за опасни отпадъци?

Този тип контейнери и материалите, от които се изработват, следва да отговарят на различни изисквания. Тук трябва да споменем характеристики като непропускливост, сигурно затваряне и други. 

По този начин се постигат изискванията за недопускане на разливи или разпръскване на съответните отпадъци при транспортирането им в тях. 

подредени до стена черни контейнери с опасен отпадък

Източник на изображение: Canva

Контейнерите за опасни отпадъци се изработват от устойчви материали. Такива могат да бъдат стоманата, висококачествени пластмаси, композитни материали и други. Те не корозират, не взаимодействат със съответния тип отпадък, водейки до химическа или физическа повреда. 

Също така са устойчиви на високи температури, осигуряват защита от  UV лъчи и други. 

Отличават се и с конструктивните си особености. Снабдени са с плътни капаци и уплътнения, непозволяващи разливането или разпръскването на вредни вещества.

Контейнерите за опасни отпадъци обикновено разполагат с маркировка, обозначаваща съдържанието му и предупреждаваща за опасности, потенциални рискове и правила за третиране на отпадъка. 

С какво се различават от стандартните контейнери за отпадъци?

Стандартните контейнери за общи битови отпадъци или такива, използвани за разделно събиране на отпадъци, също следва да отговарят на определени изисквания по отношение на материала им на изработка. 

При контейнерите за опасни отпадъци изискванията за непропукливост, устойчивост на материала на различни условия, температурни амплитуди и т.н. са много по-големи. Те се произвеждат по установен стандарт и следва да се обозначават като такива за опасни отпадъци от съответния вид. 

контейнери за съхранение на опасни отпадъци

Източник на изображение: Canva

Медицински отпадъци и други отпадъчни продукти от различни промишлени дейности, строителство и т.н. не могат да бъдат изхвърляни в стандартните контейнери за битови отпадъци или такива за разделно събиране на пластмаси, хартия и стъкло. 

Тези опасни отпадъци следва да се събират само в специализирани контейнери и да се транспортират със специализирана техника – цистерни, контейнери за строителни отпадъци, варели и т.н., които са обезопасени и минизмират рисковете от разливи или разпръскване на съответните материали. 

Често задавани въпроси

Задължителна ли е употребата на контейнери за опасни отпадъци? 

В медицинските заведения и предприятията, в които се реализират опасни отпадъци, както и при съхранението и транспортирането им от и до депа за съхранението трябва да бъдат използвани контейнери за опасни отпадъци.

Какво различава контейнерите за опасни отпадъци от стандартните? 

Материал на изработка, изисквания за непропускливост, механизъм на затваряне, предотвратяване на взаимодействие между отпадъка и контейнера и други. 

Защо е необходимо да се използват контейнери за отпадни отпадъци? 

По този начин се гарантира безопасността и здравето на хората и се минимизира рискът от замърсяване на околната среда.