Какво представлява рециклиране на въздушните възглавници?

Въздушните възглавници са част от всеки съвременен автомобил. Те осигуряват по-голяма безопасност при автомобилни инциденти, като защитават шофьора и пътниците

Какво се случва с този ключов компонент от возилото, когато превозното средство достигне края на жизнения си цикъл? 

въздушна възглавница на кола

Източник на изображение: Canva

С оглед опазването на околната среда и устойчивото управление на ресурсите, рециклирането на въздушни възглавници е процес, който има ключово важно значение. 

Повече за това какво представлява този процес и какво въздействие има върху околната среда разказваме тук. 

Могат ли въздушните възглавници да се рециклират?

Въздушните възглавници могат да се рециклират. Процесът е сложен и изисква употребата на специализирано оборудване и технологии. 

Основните стъпки в рециклирането на въздушни възглавници описваме малко по-надолу. 

Тук е важно да отбележим, че рециклирането на въздушни възглавници има редица ключови ползи. 

Сред тях се отличават:

  • намаляване на количеството отпадъци, в т.ч. и опасни такива;
  • пестене на ценни ресурси;
  • намаляване на вредното въздействие върху околната среда. 

Макар и труден и времеемък процес, благодарение на технологичния напредък, рециклирането на въздушни възглавници днес е ефективно средство за справяне с този опасен и вреден за околната среда отпадък.

Съдържат ли опасни вещества въздушните възглавници?

Системата на въздушните възглавници в общия случай се състои от модул за възглавници с генератор за газ, сензори, които се активират при сблъсък, както и система за мониторинг и светлинен индикатор на таблото. 

Захранването на системата се осъществява от акумулатора. В случай на сблъсък и прекъсването на захранването ѝ, се включва резервно захранване. То може да издържи от няколко секунди до минути, в зависимост от модела на автомобила. 

активирана въздушна възглавница в кола

Източник на изображение: Canva

В системата на въздушните възглавници има няколко опасни вещества, които следва да се отделят от ИУМПС при рециклирането му. 

Такива са газ генериращи химикали, които се активират за надуването ѝ при инцидент.

В състава им има още:

  • метали;
  • сензори и механизми за действие;
  • различни пластмаси и други компоненти, които имат вредоносно и опасно влияние върху околната среда.

Какво влияние оказват на околната среда?

Във въздушната възглавница има натриев азид и калиев нитрат – вещества, които при смесването си образуват азот. Тези химични вещества, попадайки в природата при неправилното третиране на старите въздушни възглавници от ИУМПС, са опасни за околната среда, водите и ресурсите ѝ. 

активирана въздушна възглавница

Източник на изображение: Canva

От друга страна, въздушните възглавници се изработват от найлон, текстил и други синтетични материали, в т.ч. и пластмаси. Те или са трудно разградими при попадането си в околната среда, или са напълно неразградими. Това ги прави отпадъци със сериозен екологичен отпечатък. 

Как се рециклират въздушните възглавници? – стъпка по стъпка

Процесът по рециклиране на въздушни възглавници от ИУМПС бихме могли да представим в следните няколко стъпки:

  • Демонтиране и обезвреждане: въздушните възглавници се отстраняват внимателно, като активните им компоненти се обезвреждат и деактивират; 
  • Сортиране на материалите: отделните им компоненти като пластмаси, метали, текстил и други се отделят и сортират, за да се премине към последващото им рециклиране; 
знак за рециклиране

Източник на изображение: Canva

  • Преработка на материалите: пластмасовите, метални и текстилни компоненти от въздушните възглавници се обработват посредством различни рециклиращи технологии и от тях се получават нови ресурси;
  • Повторна употреба: някои от компонентите на въздушните възглавници, в случай че са годни за употреба, могат да бъдат използвани повторно, за да се произвддат нови въздушни възглавници или да намерят приложение в други продукти или индустрии.

Често задавани въпроси

Подлежат ли на ремонт и рециклиране въздушни възглавници? 

Въздушните възглавници не подлежат на ремонт, но могат да се рециклират. 

Трудно ли се рециклират въздушни възглавници? 

Процесът по рециклирането им е труден, но с технологичния напредък в последните години той става все по-лесен. В същото време има ключова роля за опазването на околната среда и пестенето на ресурси. 

Опасен отпадък ли са въздушните възглавници от ИУМПС? 

В състава на въздушните възглавници има химикали, текстилни материали и пластмаси, които класифицират този вид отпадък като опасен.