Инструкция за работа с опасни вещества и смеси

Всички дейности, свързани с употреба или съхранение на опасни химични вещества и смеси следва да бъдат извършвани съобразно инструкция за работа с опасни химични вещества, смеси и опасни отпадъци.

Инструкциите са неразделна част от информационните листове за безопасност (ИЛБ). 

знак за опасни вещества

Източник на изображение: Canva

ИЛБ следва да са достъпни за работещите със съответните вещества и смеси, наред със съответните инструкции. Тяхната цел да осигурят безопасна работа на работници, служители и всички други лица.

Какво представлява инструкцията за работа с опасни химични вещества?

Инструкцията за работа с опасни химични вещества и смеси бихме могли да определим като тип ръководство при работа с такъв тип вещества и смеси. 

В него се включва набор от информация за опасните им свойства, както и какви мерки за безопасност следва да бъдат взети предвид. 

Тук най-често се включват препоръки за използване на лични предпазни средства, описват се рисковете, потенциални взаимодействия на веществата, ако се комбинират и т.н. 

Задължителна ли е за България?

Споменатият вече информационен лист за безопасност, наред с инструкцията за работа с опасни вещества, са задължителни документи при работа с такъв тип химикали, смеси и вещества и в България. 

информация за опасни вещества

Източник на изображение: Canva

Това изискване е регламентирано в Наредба №7 от 23.09.1999 г., чл. 101, ал. 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места. Наредбата изисква такива документи да са налични за всяко опасно вещество.

Казано накратко, инструкцията за безопасност е задължителен документ у нас, като такава, наред с указание за безопасна работа се изработва за всяко опасно вещество поотделно. 

Информационните листове, наред с инструкциите за безопасна работа, следва да бъдат достъпни на работното място. По този начин се гарантира, че работещите с тези вещества и смеси при необходимост могат да направят справка с тях. 

Какво трябва да включва инструкцията за работа с опасни химични вещества и смеси?

Действащата у нас Наредба относно инструкцията за работа с опасни химични вещества и смеси не дава конкретни указания за това какво следва да съдържа същата.

В този ред на мисли, логично възниква въпросът какво да включва инструкцията за работа с опасни химични вещества и смеси. 

В практиката у нас са се утвърдили и се използват два основни модела, по които се изготвя тази инструкция с правила за работа с химични вещества и смеси, класифицирани като опасни поради своите свойства. 

Единият модел използва т.нар. разширен вариант на инструкцията, а другият съкратен вариант. 

лаборант изследва синьо вещество

Източник на изображение: Canva

Разширеният вариант на инструкцията се придържа към образеца на т.нар. международни карти за химическа безопасност (International Chemical Safety Cards – ICSC), разработен от Световната здравна организация

За максимално улеснение от СЗО могат да бъдат използвани и готови карти,  които са доста на брой за най-често използваните химични вещества и смеси. В този тип карти – инструкции за безопасност се включват доста разширена информация.

Включително:

 • Идентификация или наименование на химическия препарат, основно вещество – химикал;
 • Опасност от възникване на пожар или експлозия и мерки за действие в такива случаи; 
 • Рискове за здравето при неправилна употреба – краткотрайни или дълготрайни; 
 • Информация за приложимите нормативни изисквания при работа, съхранение, транспорт и други дейности; 
 • Инструкции при събиране в случай на разливи или други инциденти; 
 • Превантивни мерки;
 • Оказване на първа помощ;
 • Физични и химични свойства на веществото и потенциални вреди върху околната среда. 
специалист теста синьо вещество, за да определи дали е опасно или не

Източник на изображение: Canva

Вторият, съкратен вариант за изготвянето на инструкции е по-често използван в  България. 

За разлика от разширения вариант, който може да достигне десетки страници на инструкция за вещество или смес, този се ограничава до една. 

Съкратеният вариант включва информация за: 

 • Наименованието на химичния агент;
 • Набор от пиктограми за опасност;
 • Правила за безопасна работа и съхранение на веществото или смесите. Тук могат да бъдат поставени и съответните знаци, обозначаващи вида на личните предпазни средства, които трябва да се използват; 
 • Мерки за оказване на първа долекарска помощ, в случай на инцидент с веществото; 
 • Правила за гасене на пожари или действие при експлозия;
 • Почистване на разливи или разсипвания на веществото. 

Често задавани въпроси

Задължително ли е да има инструкции за работа с опасни вещества и смеси на работното място? 

Работниците и служителите, които работят със съответните вещества и смеси, следва да имат достъп до инструкциите на работното място. 

Информационният лист за безопасност (ИЛБ) и инструкциите за работа с опасни химични вещества едно и също ли са? 

Не, това са два различни документа, изискуеми при работа с опасни химикали, които се допълват взаимно. 

Задължително ли е да разполагам инструкции за работа с опасни вещества и смеси?

Да, в случай че дейността ви предполага работа с химични вещества и смеси, класифицирани като опасни.