Пиктограми за опасност – видове и тяхното значение

Съвременният човек използва много и различни продукти всеки ден, които са достъпни на пазара със стоки.

Върху етикетите им има доста информация, която често пренебрегваме с лека ръка. Сред надписите по различни артикули срещаме и т.нар. пиктограми за опасност.

Те са част от системата за класифициране и етикетиране на опасни отпадъци, вещества и смеси.

 пиктограма за опасност

Източник на изображение: Canva

Пиктограмите за опасност информират за потенциалните рискове, които определени вещества и смеси, съдържащите се в дадения продукт могат да представляват реална опасност за здравето. 

Именно върху тях ще се фокусираме в следващите редове. Ще видим какви видове има, как изглеждат и какво е тяхното значение.

Какво представляват пиктограмите за опасност и защо са необходими?

Пиктограмата за опасност представлява изображение, поставено върху етикет, който включва специфичен символ и цветове.

Те информират лицата, боравещи със съответния продукт за вредите, които дадено вещество или смес може да нанесе на човешкото здраве или пък на околната среда. Тази информация на етикета има важна роля за нашата и тази на околните безопасност и здраве.

Пиктограмите за опасност не са случайно измислени символи, комбинирани с цветове.

Те са част от т.нар. Регламент CLP, който гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работници, служители и потребители в Европейския съюз, които работят с тях.

Пиктограмите по CLP, информиращи за опасни химични вещества, са изобразявани в съответствие и с Глобалната хармонизирана система на ООН.

Видове пиктограми и тяхното значение?

Тук ще ви представим някои от най-често срещаните пиктограми за опасност, като ще дадем и допълнителна информация за това какво означава всяка една от тях, къде най-често намира приложение и какви са препоръките за безопасност за всяка.

Пиктограма: Газ под наляганеСимвол: Газов цилиндърЗначение: Съдържа газ под налягане. Има риск от експлодиране при нагряване. Съдържа охладен газ. Може да причини криогенни изгаряния и наранявания. Приложение: Най-често се среща върху газови контейнери. Препоръки за безопасност: Да се пази от пряка слънчева светлина. При употреба носете предпазващи от студ ръкавици, маска за лице и/или защитни очила. В случай на нараняване/изгаряне, веднага потърсете медицинска помощ. 
Пиктограма: ЕксплозивСимвол: Експлодираща бомбаЗначение: Нестабилен експлозив. Има опасност от масова експлозия. Сериозна опасност от разпръскване. Има опасност от възникване на пожар, взрив или разпръскване. Може да предизвика масова експлозия в случай на пожар. Приложение: Най-често се среща върху пиротехнически изделия (фойерверки) и боеприпаси. Препоръки за безопасност: Преди употреба се уверете, че сте прочели инструкциите. Необходимо е да сте сигурни, че сте прочели, разбрали и приложили всички предпазни мерки за безопасност. Да се държи далеч от топлина, искри, открит пламък или нагорещени повърхности. Да не се пуши в близост. Да се използват предпазни средства – облекло, очила, маска за лице.
Пиктограма: Вещество с окислителни свойстваСимвол: Пламък над кръг Значение: Може да предизвика пожар, както и да увеличи възпламеняването. Може да бъде причина за пожар или експлозия. Силно окислено вещество. Приложение: Използва се при етикетиране и опаковане на химически продукти като белина, кислород за медицински цели и други. Препоръки за безопасност: Да се държи далеч от източници на топлина, искри, открит пламък или нагорещени повърхности. Да не се пуши в близост до веществото. При употреба да се използват предпазни ръкавици, облекло, предпазни очила, маска за лице и други.В случай на заливане с веществото, полейте обилно с вода, преди да свалите облеклото си.
Пиктограма: Запалимо веществоСимвол: Пламък (огън) Значение: Изключително запалимо вещество. Запалим газ. Изключително запалим аерозол. Запалим аерозол. Силно запалима течност или пара. Силно запалимо твърдо вещество. Приложение: Използва се при етикетиране на запалими течности или твърди вещества, в т.ч. масла, горива и други препарати. Препоръки за безопасност: Не пръскай към открит пламък или източник, който може да го възпламени. Да се държи далеч от източници на топлина, искри, открит пламък или нагорещени повърхности. Да не се пуши при употребата на продукта. Да се съхранява винаги плътно затворено. Да се държи далеч от пряка слънчева светлина. Има специфични условия на съхранение – да стои на хладно място. 
Пиктограма: Корозивно веществоСимвол: Корозия Значение: Продуктът може да корозира при контакт с метали. Може да причини тежки изгаряния върху кожата или да предизвика сериозни увреждания на очите. Приложение: Препарати за отпушване на канали, оцетна киселина, солна киселина, амоняк и други, използвани в бита. Препоръки за безопасност: Продуктът може да предизвика дразнене на дихателните пътища в случай на вдишване на прах, газ, дим, изпарения, аерозоли. След употреба измийте внимателно. При употреба на продукта използвайте лични предпазни средства – ръкавици, предпазно облекло, очила, маска. Продуктите с този знак трябва да се съхраняват в оригиналната си опаковка. 
Пиктограма: Опасност за здраветоСимвол: Удивителен знак Значение: Продуктът може да предизвика дразнене на дихателните пътища при вдишване, сънливост и/или световъртеж.Може да предизвика дразнене на кожата, алергична реакция и увреждане на очите. Вредно при поглъщане или вдишване. Нанася вреди върху хората и околната среда, унищожавайки озона в горните слоеве на атмосферата.Приложение: Препарати за почистване на тоалетни, перилни препарати, охлаждаща течност и други.Препоръки за безопасност: Да се избягва вдишването на прах, дим, газ, изпарения, аерозоли и други, върху които е изобразена пиктограмата.Употребата му да се случва само на открито и/или добре проветриво място. В случай на вдишване, излезте на чист въздух и застанете в позиция, която улеснява дишането.При поглъщане незабавно потърсете център по токсикология или медицински център. При употреба използвайте лични предпазни средства. При контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. При попадане в очите промивайте добре за няколко минути. Докато продуктът се използва, да не се яде, пие или пуши.
Пиктограма: Остра токсичностСимвол: Череп и кости Значение: Смъртоносно (силно токсично) при поглъщане, контакт с кожата или вдишване. Приложение: Пестициди, биоциди, метанол. Препоръки за безопасност: Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. Измийте старателно след употреба. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ или посетете център по токсикология. Винаги да се съхранява в затворен съд. При употреба носете предпазни средства, които да гарантират, че химичните вещества няма да установят контакт с очите, кожата или дихателните ви пътища.
Пиктограма: Сериозна опасност за здраветоСимвол: Опасност за здраветоЗначение: Може да причини смърт при поглъщане или вдишване. Уврежда органите, оплодителната способност и плода (в случай на бременност). Може да причини рак, генетични дефекти, алергични астматични пристъпи, затруднено дишане. Приложение: Терпентин, бензин, масло за лампи и други. Препоръки за безопасност: В случай на поглъщане, потърсете медицинска помощ или посетете център по токсикология. Не предизвиквайте повръщане. Да не се вдишва. След употреба измийте старателно. Пиенето, яденето и/или пушенето по време на употреба на продукта е забранено.Преди употреба се снабдете със специални инструкции и се уверете, че ги разбирате напълно. Използвайте лични предпазни средства. 
Пиктограма: Опасно за околната средаСимвол: Околна средаЗначение: Силно токсично (смъртоносно) за водните организми с дълготраен ефект. Опасност за околната среда. Приложение: Пестициди, биоциди, бензин, терпентин и други. Препоръки за безопасност: Да не се допускат разливи в околната среда – почви, води и въздух. В случай на разлив, да се събере внимателно. 

Как се управляват опасните отпадъци?

Опасните отпадъци подлежат на строг контрол по цялостното управление – от образуването им до предаването им за обезвреждане или оползотворяване.

Тези услуги днес се извършват от специализирани фирми за управление на опасни отпадъци. Предприятията, които в резултат от дейността си отделят опасни отпадъци, трябва да се погрижат за правилното им третиране.

С цел да са изрядни пред закона и контролните органи, както и да предотвратят потенциални екологични щети, те се доверяват на услугите на фирми, специализирани в областта.

По този начин могат да са сигурни за законното и екологично третиране на генерираните от тях опасни отпадъци.

Какво включва документацията при обозначаване на опасните отпадъци и тяхното правилно управление съгласно законовите разпоредби? 

По отношение на опаковането и етикетирането на опасните вещества и смеси доставчиците им са длъжни да го направят съгласно изискванията на CLP класификацията, преди да ги пуснат на пазара.

Това изискване важи, когато дадено вещество от състава на продукта е класифицирано като опасно или когато сместа съдържа едно или повече вещества, класифицирани като опасни над определена концентрация.

бутилка с пиктограма за опасност

Източник на изображение: Canva

Етикетът включва следната информация:

  • Името, адреса и телефонния номер на доставчика; 
  • Номиналното количество от веществото или сместа в опаковката; 
  • Идентификаторите на продукта; 
  • В случай че е приложимо, пиктограмите и предупрежденията за опасност, наред с препоръките за безопасност и допълнителната информация, изискуема от други законодателни актове, трябва да бъдат налични.

CLP регламентът предвижда и изключения от правилото за етикетиране, в случай че са спазени критериите за малки опаковки (обикновено под 125 мл) или когато етикетирането е трудно/невъзможно по друга причина. 

В случаите, в които веществата и смесите се предоставят за употреба от масовия потребител, опаковките им следва да са снабдени със специални приспособления за затваряне. 

По този начин се цели да се гарантира, че децата няма да бъдат изложени на опасностите на този продукт.

Често задавани въпроси

Какво е пиктограма за опасност? 

Пиктограма за опасност е знак (символ), който информира лицата, които ще използват даден продукт, за потенциалните вреди за здравето или околната среда от употребата му. 

Всички продукти ли трябва да имат пиктограма за опасност

Не, такива има само на химичните продукти (най-често част от битовата химия), както и други вещества и смеси, които се класифицират като опасни.

Защо е необходимо поставянето на пиктограми за опасност върху етикетите? 

Защото поставена по този начин, информацията привлича вниманието и повишава бдителността на хората, ползващи съответните продукти, вещества и смеси.

Следвайки стриктно инструкциите за отделните пиктограми, те могат да се предпазят от нараняване или дори смърт, в т.ч. и нанасяне на щети върху околната среда.