Как биологичното разнообразие оказва влияние върху околната среда?

Всички процеси, които се случват в околната среда са свързани помежду си. Биологичното разнообразие, известно още като биоразнообразие, също участва в тази сложна система, наречена природа.

В този ред на мисли, в следващите редове на статията насочваме вниманието ви върху темата за биологичното разнообразие и влиянието му върху околната среда.

биологично разнообразие

Източник на изображение: Canva

Какво е биологично разнообразие?

Съвкупността от всички живи организми – различните видове растения, животни, гъби, бактерии и микроорганизми, формират т.нар. биологично разнообразие на планетата Земя. Тук трябва да включим и гените, определящи същите.

Биоразнообразието обхваща и всички нива на организация на живота на генетично и видово ниво, както и екосистемите, в които те съществуват.

Необходимо е да се полагат целенасочени усилия за защита на биоразнообразието и осигуряване на богатството му, защото от него зависи съществуването на човечеството и планетата ни като цяло.

Ако искаме да бъдем още по-конкретни, в същността си биоразнообразието се основава на следните няколко компонента.

Разнообразие от видове

Тук се нареждат всички видове организми от дадена област, като всеки вид сам по себе си е уникален и със специфични характеристики.

Видовете имат умението да се адаптират към екосистемата си и имат своята ключова роля в развитието ѝ.

Колкото по-широко е разнообразието от видове, за толкова по-здрава и устойчива екосистема бихме могли да съдим.

пеперуда кацнала на цвят

Източник на изображение: Canva

Разнообразие от гени 

Генетичното разнообразие се отнася до вариациите гени, формиращи един вид. Този аспект на биоразнообразието има ключова роля, защото е предпоставка за по-добра адаптивност и възможност за оцеляване при различни промени на околната среда.

Наличието на редки и уникални гени представлява важен аспект на биоразнообразието и поради потенциала си за пълноценно приложение в области като медицина и биотехнологии.

Разнообразие от екосистеми, обитавани от организмите

Тук се включват всички екосистеми и жизнени общности на планетата ни. Екосистемите зависят от взаимодействието между растителни и животински видове, микроорганизмите и техните физически и химически среди.

Екосистемите и процесите в тях са отговорни и за поддържането на плодородието на почвите, пречистването на водите, процесът на опрашване на растенията, регулирането на климатичните промени и други важни процеси.

Защо биологичното разнообразие е важно за околната среда?

Значението на биологичното разнообразие за околната среда е жизненоважно поради редица причини, които предстои да разгледаме накратко тук.

Благодарение на него се изпълняват редица цели, най-важните от които са:

 • Устойчивост на екосистемите: Взаимодействието между всички елементи на екосистемите и видовете, които ги обитават, е отговорно за поддържането на устойчивостта им. 

Богатите на разнообразие екосистеми предполагат по-добра адаптивност на същите към потенциални промени в средата, включващи поява и развитие на болести, промени в климата и такива, образувани в резултат на дейността на човека.

 • Услугите, които екосистемите ни предоставят в резултат на естественото си развитие: Тук попадат процеси като опрашване на растенията от насекоми и други, ефективно разграждане на отпадъците от храни, а и други неорганични вещества, поддръжка на почвеното плодородие, пречистване на водните ресурси, регулиране на климата и редица подобни.

Те са отговорни за наличието на храна, достъп до природни ресурси (например вода и горива), които са жизненоважни за оцеляването ни.

 • Опазване на генетичните ресурси: Те имат съществена роля за селектирането на селскостопанските култури, лечебните състави и тяхното имплементиране в нови лекарствени продукти.

При нарушаването на биоразнообразието съществува риск от загуба на ценни генетични ресурси.

опрашване на цветове от пчела

Източник на изображение: Canva

От друга страна е важно да отбележим, че биологичното разнообразие носи и определена културна стойност.

Благодарение на него черпим информация за важни аспекти като история, традиции и идентичности на различни общности в глобален план.

Връзката на човека с природата формира културното ни наследство, отразяващо се в начина на живот, природните ресурси, пейзажи, изкуство и нрави.

И на последно, но не по важност място трябва да отбележим, че всяка единица в дадена екосистема е уникална и взаимодейства с другите видове в нея.

В случай на разрушаване на това разделение ще се наруши и балансът в природата. Това ще повлияе негативно върху начина ни на живот и възможността ни да оцеляваме, адаптирайки се към промените около нас.

Какви са рисковете от намаляване на биологичното разнообразие?

Както стана ясно, намаляването на биологичното разнообразие представлява сериозна опасност за екологията и човека.

Сред основните рискове, свързани с намаляването на биоразнообразието се нареждат:

 • Нарушение на екосистемните услуги: Биоразнообразието е ключово за предоставяне на екосистемни услуги като плодородност на почвите, филтриране на водите, регулиране на климата и защита от природни бедствия и други; 
 • Риск за продоволствената сигурност: Благодарение на биоразнообразието се осигурява значителна част от храната, която консумираме в наши дни, в т.ч. растителна и животинска; 
 • Загуба на потенциални източници на лекарствени продукти: Много от лекарствените продукти и технологии, използвани за създаването им, са налични благодарение на биоразнообразието и намаляването им ги поставя в риск; 
 • Уязвимост към болести и вредители: Намаляването и дори изчезването на някои животински видове може да увеличи вероятността от разпространение на болести сред култивираните култури и животните, което да рефлектира и върху общественото здраве; 
 • Загуба на земни и водни екосистеми: Намаляването на биоразнообразието може да доведе до изчерпване на земни и водни екосистеми, което ще има дългосрочни негативни последствия върху природата, климата и човека.

Как човешката дейност влияе на биологичното разнообразие?

Човешката дейност, особено в наши дни, неминуемо влияе върху биологичното разнообразие, а от тук и на природата. Уви, последиците от дейността ни са по-скоро негативни, отколкото положителни и основните сред тях не са никак малко.

Разширяване на населените места и пренаселване

Броят на населението нараства, а то изисква и разширяване на инфраструктурата и мащабът на населените места.

Това неминуемо резултира в унищожаване на естествените местообитания на видовете, което пък повлиява негативно върху начина им на живот.

Миграционните пътища на видовете често биват прекъсвани от строежи на пътища, а и появата на нови градски територии влияе негативно върху биологичното разнообразие.

прекомерно градско застрояване

Източник на изображение: Canva

Замърсяване и обезлесяване

В резултат на различните промишлени дейности като добив на първични природни ресурси, горско стопанство и лесовъдство, земеделие и т.н. се наблюдават загуби на горски масиви и разрушаване на естествени природни местообитания.

Обезлесяването, от своя страна, влияе негативно върху флората и фауната. По този начин се намаляват популациите на много видове и се нарушава екологичното взаимодействие.

Свръхпотребление на природни ресурси 

Другият ключов аспект, който повлиява негативно върху биологичното разнообразие е прекомерното използване на природни ресурси. Тези дейности са свързани с експлоатация на гори, рибни и водни ресурси, почви и т.н., водещи до загуба на биоразнообразието. Екологичните последици от тези дейности често не се оценяват навреме и резултират вълнообразно в по-големи екологични мащаби.

Употреба на пестициди и химикали в земеделието 

Подобна практика има негативен ефект върху разнообразието. Пестицидите и химикалите, използвани при терасиране на земеделските култури днес, вредят и на полезните насекоми. Също така и на птици, а и други животински видове. Всички те участват във формирането на биоразнообразието. 

Поява на инвазивни видове

Човекът с дейността си е и виновник за разпространението на т.нар. инвазивни видове, повлияващи местното биоразнообразие. 

Инвазивни са онези животни и растения, които са внесени в екосистемата изкуствено. Причината е, че въпросните видове изместват местните, като ги поставят в конкурентна среда за достъп до ресурси, по този начин се нарушават екосистемните процеси.

Промени, свързани с климата 

Изгарянето на изкопаеми горива, обезлесяването на гористи местности и ред други производствени дейности допринасят за отделянето на парникови газове в атмосферата.

Те водят до трайни и дори необратими негативни промени в климата, чието влияние е пагубно за развитието на екосистемите и биологичните видове. Те рефлектират и върху качеството на въздуха, който всички ние дишаме.

Как да намалим негативния екологичен отпечатък?

Няколко са стъпките, които бихме могли да предприемем, за да гарантираме по-отговорното и ефективно опазване на природата и биологичното разнообразие.

Опазване на естествените местообитания на видовете

Нужен е план за опазване на природните ресурси, а от там и на свързаните с нея екосистеми и биологичните видове, които ги формират.

В този ред на мисли се определят и т.нар. защитени територии. Там, където рискът от загубата на биологично разнообразие е висок, са в сила мерки и правила за опазването им и ефективното управление на популациите от животни и растения.

корали и красиви риби в морето

Източник на изображение: Canva

Част от тях включват правила за действие като забрана за увреждане по какъвто и да е начин на почвите, водите, растителните и животинските видове, попадащи в територията. Такива зони има както в рамките на България, така и на много места по света.

Правителствата и недържавните организации прилагат и стратегия за опазване на популациите на определени животински видове и растения, както и полагане на усилия за насърчаването им.

Подобни действия включват осигуряване на храни, забрана за пленяване, ловуване или друга форма на увреда на даден животински или растителен вид, за който е установено, че е под заплаха от изчезване.

Тези мерки са с свързани с изпълнението на национална стратегия за опазване на биоразнообразието. Действията, касаещи изпълнението на стратегията, са продиктувани от предварителна оценка на рисковете в територията, на която се прилагат същите.

Устойчиво потребление на ресурси

Ако съумеем да оптимизираме начина, по който употребяваме много от природните ресурси, приемани за даденост, бихме могли да намалим темпа, с който биоразнообразието намалява.

В контекста на идеята добри примери за изпълнение на целите са употребата на възобновяема енергия, пестене на вода, насърчаване на рециклирането, намаляващо дела на отпадъците.

Също така и подкрепа на устойчивото селско стопанство и риболовни практики, за да се запази здравето на екосистемите.

соларни панели за възобновяема енергия

Източник на изображение: Canva

Подхождане с високо внимание към въвеждането на инвазивни видове

Въвеждането на непознати растения и животни, които могат да се превърнат в проблемни инвазивни видове и да нарушат местните екосистеми, е проблем, който трябва да бъде взет под внимание.

В случай, че откриете инвазивен вид в територията си, докладвайте на местните органи, за да бъдат предприети мерки за контрол и управление съгласно Закона за опазването на околната среда.

Интегриране на устойчиви практики в земеделието

Интегрирането на устойчиви методи и практики в земеделието, които са алтернатива на употребата на пестициди и химикали, има ключова роля за опазването на биоразнообразието днес.

Следва да се насърчава употребата на органични методи за отглеждане на растения, да се опазват горите и екосистемите им, както и да се се стимулира насищането с местни популации и други подобни практики.

Устойчиво потребление на ресурси

Колкото по-малко екологичен отпечатък нанасяме с употребата си на продукти от тук нататък, толкова по-положително въздействие върху околната среда оказваме. Това неминуемо включва практиките за повторна употреба и рециклиране

Често задавани въпроси

Какво е биологично разнообразие? 

Биологичното разнообразие (биоразнообразие) е термин, който обединява всички живи форми на планетата. То може да има и локален характер, обединявайки всички растителни и животински видове в дадена екосистема.

Какви видове биоразнообразие има?

Има три вида биоразнообразие: 

 • Генетично (разнообразие от гени при отделните видове);
 • Видово (разнообразие от видовете флора и фауна в отделните екосистеми);
 • Екосистемно биологично разнообразие (различните екосистеми на планетата).

Какви са ползите от опазването на биологичното разнообразие? 

Ползите от опазването на биоразнообразието включват поддръжка на екологичното равновесие, възстановяване и регулиране на природните ресурси, разработка на лекарствени продукти и терапевтични процедури и много други. 

Какви са рисковете, свързани с намаляване на биологичното разнообразие?

Негативните последици от загуба на биоразнообразието са свързани най-вече с нарушаване на екосистемите, риск от намаляване на храната, уязвимост към болести и вредители, изчезване на екосистеми и на биологичните и растителни видове.