Какви са ползите от рециклирането? 

Днес човечеството е изправено пред сериозни екологични предизвикателства. Борбата с изменението на климата, глобалното затопляне и опазването на околната среда са повече от актуални теми.

Рециклирането на различни видове отпадъци представлява неотменна част от съществуването ни и е ключова стъпка към това да се справим с тези екологични проблеми.

Рециклиране на отпадъци

Източник на изображение: Canva

Замислете се за количествата отпадъци, които изхвърляме само в рамките на ден – от пластмасови бутилки, през хартия, до метални консервни кутии, опаковки и какво ли още не.

Рециклирането се явява като спасителен пояс в борбата с огромните количества боклук, който съвременният човек и индустриите генерират във всеки един момент.

В този ред на мисли, в тази статия обръщаме по-специално внимание на процеса по рециклиране на отпадъци и на основните ползи от извършването му.

Какво представлява рециклирането?

Това е един от ключовите процеси в услугите по управление на отпадъците, образувани в наши дни, чиито количества нарастват драстично с всяка изминала година. 

Казано иначе, рециклирането може да бъде определено като процес, при който материалите се използват повторно за производство на нови изделия.

Чрез рециклирането на различни видове отпадъци се създават нови ресурси. Те се влагат в последващото производство на широка гама от продукти, използвани ежедневно от съвременния човек. 

рециклиране на бутилки

Източник на изображение: Canva

За ефективното рециклиране на отпадъци е необходимо различните групи боклуци да се изхвърлят разделно. По тази причина днес на територията на повечето общини у нас, а и в глобален план, са установени системи за разделно събиране на отпадъци.

Най-често те се изразяват в позиционирането на различни по цвят контейнери, предназначени за съответния вид боклук.

Събирани разделно, различнте отпадъци се транспортират до рециклиращи предприятия. Там те се преработват и се превръщат в ценен източник на ресурси. На практика, боклукът отново може да бъде полезен.

Трябва да отбележим, че има отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Такива например са опасните отпадъци.

Една част от тях могат да се рециклират, но за целта е нужно да бъдат обезвредени. Тези, които не могат, се ополовторяват чрез контролирано изгаряне или по други методи, които също се отличават с редица ползи за околната среда и опазването на природните ресурси.

Топ 10 ползи от рециклирането

Факт е, че по-голямата част от отпадъците днес могат да бъдат рециклирани. По този начин количествата им могат да бъдат значително намалени. Това е възможно поосредством прилагането на подходящи процеси за рециклиране.

С помощта на рециклирането се постигат различни ползи, 10 от които представяме тук.

1. Пестят се природни ресурси

Рециклирането предполага повторно използване на различни суровини (на метали, пластмаси, стъкла и т. н.). По този начин се спомага за опазването на природните ресурси на планетата.

Рециклирането е екологична алтернатива на традиционния добив на суровини от земните недра, който е свързан с потребление на енергия и вода. Чрез намаляването на добива на суровини може да се намали обезлесяването на обширни територии.

2. Защитават се екосистемите и дивата природа

Съществува практика различни видове отпадъци да се унищожават чрез изгаряне на местата, в които са депонирани. Този процес влияе негативно върху околната среда. Нарушават се местообитанията на животните, повлияват се и растенията.

С рециклирането се постига по-малко замърсяване в сметищата, защото отпада необходимостта от изгарянето на отпадъци или заравянето им в почвите. Това от своя страна осигурява и по-голяма защита за екосистемите.

Боклук изхвърлен на брега на езеро

Източник на изображение: Canva

3. Намалява се използването на суровини

Добивът на нови суровини ще бъде намален, тъй като чрез рециклирането се създават значителни количества нови, годни за употреба суровини.

Така бихме могли да си спестим замърсяванията, свързани с добив и преработка на първични суровини, а оттук ще се минимизират и рисковете, свързани с увреждане на околната среда.

4. Пести се енергия

Материалите, предадени за рециклиране са значително по-енергийно ефективен ресурс, отколкото създаването на нови такива.

От тук бихме могли да заключим, че чрез рециклиране ще допринесем за по-ниски нива на потребление на енергия. От своя страна, производството на енергия е не по-малко вреден за околната среда процес. Рециклирането резултира и по-малко замърсяване.

5. Има положително влияние върху изменението на климата

Изгарянето на отпадъци с цел унищожаването им, вместо влагането им в рециклиране, е свързано с отделяне на въглероден диоксид.

Фактор, който неминуемо влияе върху климатичните изменения. Посредством рециклиране количествата вредни газове, отделяни в атмосферата, ще бъдат значително намалени.

6. Ограничава процесите, свързани с глобалното затопляне

Климатичните промени са свързани и с друг съществен за съвременните общества и планетата ни екологичен проблем – глобалното затопляне.

Както стана ясно по-горе, ако съумеем да рециклираме отпадъците си ефективно, успешно бихме могли да ограничим процесите, които допринасят за глобалните климатични промени.

7. Оптимизира разходите за управление на отпадъци

Рециклирането на някои групи отпадъци е трудно и неминуемо изисква средства, които да се инвестират в изграждане на рециклиращи инсталации и съоръжения.

В сравнение с процесите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците в сметищата обаче е много по-евтино. Според различни изследвания, чрез рециклирането се спестяват до шест пъти повече разходи.

8. Осигурява нови работни места

Не по-малко важни за рециклирането са и икономическите му ползи. Колкото по-развита е рециклиращата индустрия, толкова повече нови работни места ще бъдат създадени. Това е от съществена полза за развитието на икономиката на всяка страна по света.

9. Намалява токсичното въздействие на металите, които се депонират

Днес се изхвърлят значителни количества електронно оборудване, батерии и акумулатори, както и различни моторни превозни средства. Ако тези отпадъци не се рециклират, а бъдат депонирани, те корозират и в почвите и подпочвените води се отделят вредни химикали.

Този вид отпадък са опасни за околната среда, а в т.ч. и всички живи организми. Фактът, че могат да бъдат рециклирани и по този начин да се превърнат в ценен ресурс, не бива да се пренебрегва.

10. Рециклирането е стъпка към това да живеем в чиста и зелена планета

Рециклирането е най-ефективният начин, за да живеем в чиста и зелена планета. Това важи както за нас сега, така и за поколенията, които ще останат след нас.

Знак за рециклиране, поставен върху трева

Източник на изображение: Canva

В глобален план се наблюдава утвърждаването на култура на рециклиране, както и употреба на продукти за многократна употреба с оглед минимизиране на количествата образувани отпадъци.

Често задавани въпроси

Какво е рециклиране на отпадъци? 

Рециклирането на отпадъците е свързано с тяхната преработка по различни методи, за да се извлекат нови ресурси, които да бъдат използвани в производството на нови изделия многократно.

Кои отпадъци могат да бъдат рециклирани? 

Широк е спектърът от отпадъци, които могат да бъдат рециклирани днес.

В това число най-рециклирани са:

  • Зелените (органични) отпадъци;
  • Хартията и картона;
  • Пластмасата;
  • Стъклото;
  • Металите;
  • Батериите и акумулаторите.

Какви са топ ползите от рециклирането на отпадъци? 

Ползите от това да се рециклират отпадъци са много, като ключови са тези, свързани с намаляване на количествата депонирани отпадъци, а също и със създаването на нови продукти от отпадъците.