Какво трябва да знаем за процеса на рециклиране на отпадъци?

Количеството на отпадъците, които съвременният човек и индустриите генерират нараства значително със всяка изминала година и всички ние все по-често се питаме: “Какво да правим с толкова много отпадъци?” 

Въпросът е съвсем резонен предвид актуалната ситуация.

рециклиране на отпадъци

Източник на изображение: Canva

В този ред на мисли, тук насочваме вниманието си към рециклирането на отпадъци

Рециклирането е тема, чието разбиране в повече детайли, както и на ползата ѝ за околната среда, има определящо значение. 

В наши дни рециклирането се утвърди като самостоятелна индустрия в областта на управлението на отпадъци. 

Благодарение на нея редица съвременни предприятия от различни индустриални области получават нови, чисти суровини за влагане в производствените си дейности.

От рециклирани материали могат да бъдат произведени редица нови продукти, чиито качества са не по-малко добри от тези, за които са използвани новодобити (първични) ресурси. По този начин те оперират значително по-ефикасно, фискално отговорно и екологично. 

Кои видове отпадъци могат да се рециклират?

Голяма част от отпадъците, образувани всеки ден, могат да се рециклират. Сред най-рециклираните отпадъци се нареждат хартията и картонът, някои видове пластмаси, стъклени опаковки (буркани, бутилки). 

Също така трябва да споменем и отпадъците от черни и цветни метали, които се явяват ключови вторични суровини за много индустриални области днес. 

Друга специфична категория отпадъчни продукти, каквито са опасните отпадъци например, обикновено не могат да се рециклират на 100%. 

Те се третират по друг ред – събират се, обезвреждат се и се оползотворяват. Сами по себе си тези процеси са ключови за опазването на околната среда и ресурсите ѝ в цялост, защото подобен тип отпадъци са опасни поради вредоносните си свойства. 

Важно е да споменем, че между опасните отпадъци има и рециклируеми. Вероятно сте чували за рециклиране на отработените автомобилни масла – двигателни (моторни), хидравлични и т.н. 

На рециклиране подлежат и опаковки, които са замърсени с опасни отпадъци (метални и пластмасови) от антифриз, масла и други, които предварително трябва да бъдат почистени от опасните си вещества. 

На рециклиране подлежат и гумите – от автомобили и селскостопанска техника, мотори и и т.н. От тях може да се извлекат материали като метали и гранулат, намиращ приложение в пътни настилки, преградни колчета, омекотяващи, хидро-, шумо- и виброизолационни плоскости и много други. 

Събирането и рециклиране на гуми е много по-добрият вариант, за да се отървем от тях, вместо да се изхвърлят на боклука за депониране, където ползата от тях няма да бъде никаква. 

Бихме могли да заключим, че боклуците (след рециклирането си) могат да се използват в редица нови производства. Превръщането на отпадъци в материал, годен за преработка и употреба, всъщност е основата на рециклирането като ключово важен процес в наши дни. 

Какви опасни вещества могат да съдържат различните видове отпадъци?

Всички видове отпадъци са опасни за околната среда и хората, в случай, че не се прилагат правилата за екологичното им и законово третиране. 

За да представим по-точно вредите, които отпадъците могат да имат, си струва да ги споменем накратко за всеки вид боклук. 

рециклиране на отпадъци от хартия

Източник на изображение: Canva

Хартия и картон

На пръв поглед тези отпадъци са безопасни. За производството им обаче се изсичат гористи местности, за да се добие дървесината, нужна за производството им. 

Ако се рециклират, от тях ще се получи нова хартия и картон, изработени от рециклирани материали.

По този начин от един тон отпадъчна хартия могат да бъдат произведени 0,7 тона хартия или картон, което предотвратява изтичането на 4 тона дървесина, разхода на около 500 кубика вода и над 4000 киловатчаса електроенергия. 

Пластмаса

Пластмасите днес наброяват над 50 различни групи и имат стотици разновидности. В по-голямата си част те са рециклируеми. Пластмасите се произвеждат от нефт или природен газ – невъзобновяеми природни ресурси, чийто добив е трудо-, време- и енергоемък процес. 

Пластмасите поставят в риск растителни и животински видове.  Не само че предизвикват задушаване, бивайки погълнати от животните, но и замърсяват огромни територии, а разлагането им е практически невъзможно.

Черни и цветни метали

Отпадъците от черни и цветни метали могат да корозират и да отделят в почвите и подпочвените води токсични вещества. От тук те са опасни и за хората, и за природата.

В същото време се рециклират при това на 100%, за да бъдат вложени в нови продукти, като се спестява добивът на първични суровини.

Стъкло

Стъклата от буркани и бутилки се рециклират напълно, а тези от прозорци, огледала и други „прави” стъкла следва да се третират като опасни отпадъци. 

Стъкленият отпадък представлява инертен материал и за разграждането му са нужни 4000 години, затова е важно да се рециклира. 

Стъклата са опасни и поради това, че действат като лупа. Под въздействието на слънчевите лъчи те са пожароопасни, което означава, че изхвърлянето на стъкла в околната среда носи потенциални рискове.

Отработените масла 

Тези отпадъци трябва да се предават за рециклиране, защото само един литър масло, попаднало в канализационната мрежа или някъде в околната среда, може да замърси до един милион литра вода

Преработката на отпадъците се осъществяват в специализирани предприятия и рафинерии. 

Извършват се физико-химични процедури, прилагат се различни техники: утаяване, центрофуги, филтрация, дестилация, пречистване и т.н., служещи за производството на нови смазочни продукти. 

Какви са плюсовете на рециклирането на отпадъци?

Днес има много отпадъци и за производството на нови блага се използват все повече и повече ресурси, които не са неизчерпаеми. 

Посредством рециклирането бихме могли да спестим изключително много енергия, вода и замърсяване на въздуха, почвите и водите ни. 

депониране и рециклиране на отпадъци

Източник на изображение: Canva

Прилагането на рециклиращи технологии за отпадъци, за които това е възможно, както и събирането, обезвреждането и оползотворяването на останалите опасни отпадъци, може да спаси планетата ни.

Рециклирането е най-екологичният начин, който да намали делът на отпадъци от различни групи и видове, с които съвременния човек и индустриализацията зариват света.

Използването на ресурси от рециклирани материали е в полза на околната среда и е свързано с редица икономически преимущества. 

Какъв е процесът на рециклиране на отпадъци?

Всеки вид отпадък се рециклира посредством използване на различни технологии.

При всички случаи процесът започва с разделното събиране на отпадъците, генерирани в бита или от дейността на предприятията. 

Следва транспортиране на боклука до специализирани депа за съответния тип отпадъци. Тук те могат да се сортират по вид, свойства, цвят и други или да претърпят предварителна преработка. 

разделно събиране на отпадъци

Източник на изображение: Canva

От там отпадъкът отива в рециклиращо предприятие. След преработка имаме налице нови ресурси – пластмаси, хартия, метали и т.н., които могат да се използват повторно.

Често задавани въпроси

Как можем да допринесем за рециклирането на битовите отпадъци? 

Ключовата стъпка от целия процес по обезвреждане и оползотворяване на отпадъците е разделното събиране. Като ги изхвърляте в контейнерите за разделно събиране във вашия град, съобразно обозначенията за съответния тип отпадък, вие предотвратявате попадането им в общото сметище. 

Всички ли отпадъци могат да се рециклират? 

Всички не, но една много голяма част от тях – да, включително пластмаси, хартия, стъкло, картон и други. 

Защо е важно да рециклираме? 

Защото това е най-правилният начин да намалим общото количество боклуци, който се депонира в сметищата, както и да спестим редица ценни ресурси, намалявайки замърсяването на планетата ни.